సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

28, జనవరి 2012, శనివారం

సమస్యాపూరణలు


దైవ మనెడి పదము తద్భవమ్ము
ఆ పరాత్పరు పరమాత్మ తత్వపు సూచి
దైవ మనెడి పదము,తద్భవమ్ము
గాదు దయ్యము,భయ కల్పితమ్మయి పుట్టి
మనిషి తలను దూరి మతిని జెరచు
       
గణతంత్రమ్మనెడు మాట కల్లగ మిగిలెన్
  ప్రణతి ప్రణతి శ్రీ భారత
గణ తంత్రమ! నీకు నేడు కరములు మోడ్తున్
ఘనమెరుగని యల్పులకీ
గణతంత్రమ్మనెడు మాట కల్లగ మిగిలెన్
కడలి నీరంతయును నిండె కడవ లోన
వెళ్లె వేటకు మావతో పల్లె పడుచు
దూర మేగిరి సంద్రాన దొరక లేదు
చేప లేవియు, చింతించె పాప మిట్లు
'
నోరు దడుపంగ పనికి రా నేర విచటి

కడలి నీరంతయును,నిండె కడవ లోన
మంచి తీర్థము లొడ్డుకు మరల నెపుడు?
పైన సూరీడు మండె, నీవైన మొయిల !
కురిసి దాహార్తి దీర్చరా కూడ దేమి?
విఱుగ బండిన చేలను విడువ దగును
నకిలి విత్తన మోసాలు నమ్మిచెడిరి                                                                                          బొంది బోయి రైతన్నలు మునిగి ,నడ్డి
విఱుగ,బండిన చేలను విడువ దగును
కోరి పసులకు , దండుగ కోత కూలి
కోటికి పడగెత్తి కూడ కూటికి వగచెన్
దీటైన ప్రతిభ గల్గిన
మేటి కళాకారు డయ్యు మెచ్చక జనముల్
మాటున బడి మహిత కళా
కోటికి పడగెత్తి కూడ కూటికి వగచెన్
వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి