సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

19, జులై 2012, గురువారం

రాజాధి రాజా శ్రీ యోగి రాజా


రాజాధి రాజా శ్రీ యోగి రాజా

శిరిడీ నివాసా శ్రీ సాయి రాజా     // రాజాధి //మదిలోన కొలువైన మామంచి దేవా

చెవులకు యింపైన శుభ సాయి నామా  //రాజాధి //ఆపదల నున్నపుడు అండగా నిలిచావు

ఆర్తిలో నున్నపుడు అక్కున జేర్చావు    // రాజాధి //బాధలందున్నపుడు ప్రక్కన నిలిచావు

వేదనల నున్నపుడు ఆదుకున్నావు      // రాజాధి //గీతా చార్యుడై గురుడవై పొడసూపి

సాకేత రాముడై సాయియై నిలిచావు   //రాజాధి //    సర్వ సుమన శ్శక్తి సంపన్ను డగు నిన్ను

ఎల్ల వేళళ కొలిచి తలచేము తండ్రీ         // రాజాధి  //బాబ బాబా యని పరి పరి పిలిచేము

మా భాగ్యమగు నిన్ను మరి మరి కొలిచేము // రాజాధి //