సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

24, జులై 2014, గురువారం

'కష్టే ఫలే కబుర్లు' - ఒక చిన్న ప్రశంస

ఒకచో నవోన్మేష ముదయించు ధిషణకు
అక్షర రూప హృద్యంగమమ్ము
ఒకచోట దర్శించి వికలమై హృదయమ్ము
స్పందించి వ్రాసిన బడుగు బొమ్మ
ఒకచో మనోల్లాస చకిత జీవన చిత్ర
రమణీయ భావనా రస విశేష
మొక్కచో బ్లాగర్ల కొక్కింత మార్గ ద
ర్శనము శాయంగల ప్రతిభ లున్న

అనుభవ జ్ఞాని , జగమెరిగిన బుధుండు ,
నియతి 'కష్టే ఫలే'  బ్లాగు నిర్వహించు
హితుడు 'భాస్కర శర్మ' మాకిష్టు -డరయ
బ్లాగు లోకాన వెలసిన భాస్కరుండు

వట్టి కబురులు గావు - చేవ గల జీవి
తానుభవ సత్యములు – నేటి మానవులకు
మార్గ దర్శకము-లప్రతిమాన ప్రతిభ
రూపు దాల్చిన శర్మగారూ నమస్సు .