సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

4, సెప్టెంబర్ 2015, శుక్రవారం

...... వరలు గురులకు పాదాభి వందనములు


బ్రతుక లేనోడురా బడిపంతు లను మాట
నాటి యొజ్జదనపు గీటు రాయి
బ్రతుక నేర్చిన వాడు  బడిపంతు లను మాట
నేటి దుర్నీతికి నిలువుటద్ద
మపుడు పేదరికాన  మ్రగ్గు చుండియు గూడ
వృత్తి ధర్మము దప్ప వేరెరుగరు
మంచి జీతాలతో మించి జీవించుచున్
వేర్వేరు పనులందె వేడ్క యిపుడు
 
ఘన ముపాథ్యాయ వృత్తి  ,  ఆ గౌర వాని
కెవ్వ రర్హత పొంది దీపింతురో  
హానుభావులై  ,  వృత్తి ధర్మాను సరణి
వరలు   గురులకు  పాదాభి వందనములు .   
 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి