సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

2, డిసెంబర్ 2015, బుధవారం

ఎవడురా మేథావి ? .....
ఎవడురా మేథావి ?  భువన మోహను గూడ
తనదు మోసానికి తార్చు వాడ ?
ఎవడురా మేథావి ?  తవిలి జ్యోతిష్యాది
దుర్మార్గ విద్యల దొర్లు వాడ  ?
ఎవడురా మేథావి ? ఏకష్టమెరుగక
పరుల కష్టము మీద బ్రతుకు వాడ  ?
ఎవడురా మేథావి ?  ఇల మనుజుల మధ్య
కుల భేదములు జూపు కుటిల తముడ  ?


కాదు..... తిండి బట్టలు , సౌఖ్యాలు  భువికి
నిచ్చు కొరకు  తర తరాలు నిచ్చలు శ్రమ
జీవియై వెల్గు వాడె మేథావి  _  ఎవడి
' బుధ్ధి ' దుర్మార్గ పథమున పోదొ వాడు .
2 వ్యాఖ్యలు: