సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

4, డిసెంబర్ 2015, శుక్రవారం

ఓరిమి లేదు కాస్తయిన .....

ఓరిమి లేదు కాస్తయిన  ,  ఒఠ్ఠి యహంకృత వాక్స్రవంతిలో
తీరిక లేదు వేరొకరు తెల్పిన దేమొ వినంగ  ,  విన్ననూ
వారిది యెంతమాత్రమును వాదన కెక్కదు ,  తామె యింతకున్
నేరిచినట్టి వారమను నిక్కు _ కనంగ వివేకులందరున్ .

బుధ్ధిమయ సాహితీ లోక మిద్ది , కాని
వెకిలి బుధ్ధుల వికృత వివేకములకు
బుధ్ధి మాలినదయపోయె ,  యొద్దిక కొర
వడిన దీతెల్గు బ్లాగు ప్రపంచమిపుడు .

చిన్న ' అప్రిషియేషను ' చేర్చి , తగిన
వ్యాఖ్య రాయుట మంచిదా ? పాండితీ ప్ర
కర్ష చూపించు నట్లు వ్యాఖ్యలను పెట్టి
పరిహసించుట మంచిదా పండితులకు ?

ప్రాత  _ లో  దురాచారాల బాట వదిలి
క్రొత్త విజ్ఞాన రోచిస్సు కూర్చి పేర్చి
మానవత్వ  విలువలే ప్రమాణములుగ
వైరములు వీడి  రచనలు వరలు గాత

1 వ్యాఖ్య: