సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

15, అక్టోబర్ 2015, గురువారం

నేడు అబ్దుల్ కలాం జయంతి

కలగనండి , కల సాకారమగు దాక
జయశీలురై కృషి సల్పుడనియె
ఆలోచనారీతు లందరివలె గాక
క్రొత్తగా నుండుట కోరుకొనియె
బలమైన సంకల్ప ప్రతిక్రియ యొక్కటే
గెలుపు దారులు వెదికించు ననియె
స్తబ్థత విడనాడి చైతన్యమొందిన
ఫలితాలు వెన్నంటి వచ్చుననియె
 
ప్రతి పలుకులోను మార్గదర్శనము చూపి
దేశప్రగతికి బాటలు వేసినట్టి
దార్శనికుడు ' కలాం మహితాత్ముడ ' రయ
ప్రజలు మెచ్చిన ' భారత రత్న ' మితడు .