సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

13, ఆగస్టు 2016, శనివారం

నీరే ప్రాణాధారము .....

నీరే ప్రాణాధారము
నీరేజ భవుండు గాని  , నిర్జరులైనన్
నీరొదవెడు పుడమి విడిచి
వేరొక దెస కేగరు గద!  విను వీధులలో  .

వారి కంటె మనము  పరి పరి విథముల
పుణ్య తముల  మిచట బుట్టి నాము  ,
పుణ్య నదుల నీళ్లు  పోషించు భాగ్యాలు
బడసి నాము  ,  ముక్తి బడసినాము  .

నేల మీద దప్ప  నిర్మల జలరాశి
లేదు  చూడ  విశ్వ వీధు లరసి  ,
నీరు గలుగు నేల  నిజమైన స్వర్గమ్ము
ప్రాణికోటి కిదియె  భాగ్య సీమ  .

బీడు భూమి నైన  చౌడు భూముల నైన
నదుల నీళ్లు పారి నందు వల్ల
సస్య శ్యామల మయి చక్కగా పంటలు
పండి  జీవకోటి  తిండి నొసగు  .

పుష్కరాల వేళ  పుణ్యాహ వచనాలు
పలుక వచ్చు  పూజ లొలుక వచ్చు
మునుగ వచ్చు  గాని  మూర్ఖత్వ మొలికించి
మురికి సేయ రాదు  , ముక్తి రాదు  .

తినుటకు త్రాగుట కీనీ
రనుదిన మమృతమ్ము  మనకు ప్రాణ ప్రదముల్
విను  !  స్వఛ్ఛత పాటించిన
ఘనముగ కృష్ణమ్మ పూజ గావించుటయే  .

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి