సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

1, నవంబర్ 2016, మంగళవారం

ఏ మహితాత్ముని .....

ఏ మహితాత్ముని ధామమ్ము శాంతికి
చిరునామగా విలసిల్లు చుండు
ఏ మందిరము మహనీయమై తర తమ
భేదాలు లేక  శోభిల్లు చుండు
ఏ మూర్తిని స్పృశించి యిరవొందు నానంద
పారవశ్యము వీలు పడుచు నుండు
ఎచ్చోట దూరాలు , హెచ్చుబాటులు తగ్గి
అందరొక్కటి గాగ  నలరు చుంద్రు

ఏ యనఘు దర్శనముచేత హాయి గలుగు ,
కోర్కెలీరేడు  , కష్టాలు కోలుపరుచు
నాతడే సాయి - జనులలో నమ్మక మిది ,
నమ్మకమె దైవమయి నిల్చు  వమ్ము గాదు .

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి