సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

1, జనవరి 2017, ఆదివారం

2017 క్రొత్త సంవత్సరంలో .....

కరుణించి ప్రకృతి సకాల వర్షాలతో
మెండుగా పంటలు పండుగాత !

సిరి సంపదలతో శ్రీమంతులై జనుల్
జీవన సౌఖ్యాల చేరువగుత !

ఆరోగ్య సౌభాగ్య మందరి దరిజేరి
ఆనంద పరవశు లగును గాత !

దైవ చింతనలతో ధార్మిక గార్హస్థ్య
బాథ్యతాయుతములు ప్రబలు గాత !

ప్రకృతి భీభత్సములు లేక , పాలక జన
పాలనా పీడనలు , యుధ్ధ భయము లేక
శాంతి చేకూరు గాత ప్రజలకు - మించి
రెండు వేల పదేడు మేలెంచు గాత !

2 వ్యాఖ్యలు: