సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

31, మార్చి 2017, శుక్రవారం

వెంకయ్య స్వామి శతకం -- 3


చేరి గొలగమూడి  సారించి నిలిచిన
హృదయ పద్మ మందు ముదము గలుగు
గొలగమూడి క్షేత్ర నిలయుడా ! వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .     -- 11

గొలగమూడి చనుచు  గొంతెత్తి పాడుచు
వచ్చు భక్త జనుల  పాద ధూళి
తాకినా జనులకు ధన్యతే , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .     -- 12

జబ్బు చేసి నిన్ను శరణు వేడంగనే
బాగు జేసి వారి బాధ నంత
నీవు తీసుకొనుట నిజమయ్య , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .      -- 13

నీకు దగ్గరైన  నిన్గొల్చు భక్తుల
స్వప్న మందు శేష శయను డగుచు
దర్శనమ్ము నిచ్చి దయజూచు వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .     -- 14

నేల లోపలైన , నింగిలో నైనను
నీరు , నిప్పు , గాలి  నియతి లోను
చూపు బరుప గలవు శోధింప  , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .     -- 15

తగులు కొనుచు పోవు దశమాన చూపులో
ప్రకృతి శక్తి నాపు ప్రతిభ గలదు ,
నీదు నాత్మ శక్తి నెరుగము , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .     -- 16

కురియు మన్న కురియు కోరిన , నాగుమం
చన్న నాగు వర్ష మద్భుత మిది  ,
నిన్ను మీర గలద ? నేరదు  , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .      -- 17

తల్లి దండ్రి నీవు  దైవమ్ము నీవంచు
నమ్మి బ్రతుకు వారి నరసి నీవు
నీడ యగుచు వెనుక నిలుతువు , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .      --  18

పొసగ గుండ మేసి పోగొట్టి నావంట
బాధ లెగయు  నింటి బాధలెల్ల ,
బరువు మ్రోయ నీవె ప్రభుడవు , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .     --  19

పెన్న బద్దె వోలు  పెన్న పాయ పయిన
నీళ్ళ మీద మంట నెగడ జేసి
యజ్ఞ ఫలమొ సగిన యతివయ్య , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .     --  20
             ----- వెంకట రాజారావు . లక్కాకుల

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి