సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

7, ఏప్రిల్ 2017, శుక్రవారం

వెంకయ్య స్వామి శతకం -- 10

వెంకయ్య స్వామి శతకం -- 10
------------------------------------
కావిడి గొనిపోయి ఘనుడు నారాయణ
నాలు గిల్ల భోజ నాలు దేగ
యేమి తినిరొ యేమొ యెరుగము , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 81

చేపల వల బూని చేరువ నొక్కండు
పూల సజ్జ బట్టి పూజ కొకడు
యెవరి తీరు గొప్ప యెరుగమా , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 82

మనిషి చూపు గరిమ మార దరువది నాల్గు
అందు నొకటి మార నంధు డగును
దీని భావ మేమొ దెలియము , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 83

బలిమి లక్ష లారు కలియుగ దేవుళ్ళ
చూపు లంటి వయ్య శోధన యొన
రించ మేము చాల లేమయ్య , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 84

మూడు కాలములను చూడ జాలిన గొప్ప
ఆత్మ శక్తి గలుగ  , నక్షరాల
నీవు నుడువు మాట నిజమౌను , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 85

పరగ చుట్ట జుట్టి పైపంచ విసరుచు
జబ్బు పడ్డ వాళ్ళ జబ్బులెల్ల
తొలుగి యడగి పోవ  ద్రోచితి , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 86

తనది యొకటె ధ్యాస తంబూర మీటుచు
ధ్యాన యోగ మందు దగిలి యుంట
ధ్యాస లౌకి కమున దగులదు , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 87

వ్రేలి ముద్ర లొనర వేయుచు నుందువు
ధ్యాన మందు లేని తరుణ మందు
నాడు వాటి విలువ నరయము , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 88

ముద్ర లేసి నీవు ముదమార నిచ్చిన
కాగి తాలు నాడు ఘనము గాగ
దేవుని గదు లందు దీపించె , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 89

నీదు చేయి తాకి నిమిరిన దారాలు
మంత్ర పూత మైన మహిమ దాల్చి
మాకు రక్ష యిచ్చె , మహితాత్మ ! వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 90

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి