సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

8, ఏప్రిల్ 2017, శనివారం

వెంకయ్య స్వామి శతకం -- 11

పసుల , జనుల రోగ బాధలు దొలగంగ
జేసి  గ్రామ చీటి వ్రాసి నావు
పల్లె పల్లె దిరిగి పలుమార్లు , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 91

నేడు పల్లె పల్లె నీదు గుడులు గట్టి
నిన్ను నిలిపి కొలిచి సన్నుతించి
భక్తు లైరి నీకు పరమాత్మ ! వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 92

అరయ నేటి కేటి కారాధనోత్సవ
ప్రభలు పెరిగె  , జనుల భక్తి పెరిగె
మ్రొక్కు కొనుట పెరిగె , ముదమయ్యె , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 93

నేడు పల్లె లందు నియతిగా గుడి కేగు
టన్న నీదు గుడికె నెమ్మనమున
నిలిచి కోర్కె దీర కొలుతురు , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 94

ఒక్క ప్రొద్దు లుందు రొనరంగ శనివార
మందు నిన్ను దలచి మహిత చరిత !
భక్త జనులు గలరు ప్రతి యింట , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 95

కలలు పండు గాక  కళ్యాణ మౌగాక
బిడ్డ గలుగు గాక ప్రియము మీర
వచ్చి నిన్ను గొలువ వరమగు , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 96

కోరి వత్తు రేని ఆరాధ నోత్సవ
మందు గొలగ మూడి మహిమ దెలిసి
పనులు చక్క బడును , పరమాత్మ ! వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 97

క్షేత్ర దర్శనమ్ము , శ్రీ స్వామి దర్శన
భాగ్య , మట భుజించు భాగ్య మొంద
నార్తి తొలగి పోవు , నభయమ్ము , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 98

నీదు మాల వేసి నియమాలు పాటించి
గొలగ మూడి వచ్చి కొలని లోన
మ్రొక్కు దీర్చు కొనగ మోక్షమే , వెంకయ్య 
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 99

పాత్రత గలదేని క్షేత్ర దర్శన మగు
ఇహ పరముల శుభము లిందు నందు
బడయ వచ్చు జనులు , పరమాత్మ ! వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 100

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి