సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

9, ఏప్రిల్ 2017, ఆదివారం

వెంకయ్య స్వామి శతకం --12

                     ఉప సంహారము
                    -----------------------
దివ్య మంగళ కళల్ దీపించు శిరముపై
పట్టు భిగియ తలపాగ జుట్టి
ధోవతి భిగియించి దోపి కట్టిన పంచె
అర్థ ముతక చొక్క యమర దొడిగి
తగ నిరాడంబరత తనర నిసుమంత
స్వార్థ పరత లేని స్వచ్చతముడు
కొంద రనుచరులు కూడి వర్తించంగ
నిటుల మాయింటి వాకిటికి వచ్చె

వచ్చి కూర్చుండె కుర్చీలొ వరదు , డపుడు
రమ్ము పోద మనుచు బిల్చె , సమ్మతించి
వెడలితిని నేను స్వామితో వీడు వెడలి ,
కల తొలంగెను , మెలకువ కలిగె నంత .   -- 101

మండే కీలల మధ్యన
గుండములో నుండి ' ఇంకు ' గుడ్డల తోడన్
నిండుగ నా స్వప్నములో
దండిగ నొకనాడు స్వామి దర్శన మిచ్చెన్ . --102

రయముగ ఓంనారాయణ
నయమార భజించి ఆదినారాయణుడా !
జయమిమ్మని ప్రార్థించితి                        -- 103
దయామయుడు స్వామి మదికి దాపున నిల్చెన్ .

 అరిషడ్వర్గము లంటని
పరిపూర్ణుడు స్వచ్చతముడు పరమాత్మ కళా
భరితుడు మహితాత్ముడు నుత             -- 104
చరితుడు వెంకయ్యస్వామి చరణము గొలుతున్ .

నీవే మాజీవితములు
నావయి నడిపింతు వనుచు నమ్మితి మయ్యా !
సేవింతు మనుదినమ్మును
భావింతుము మనసు నిండ భగవానునిగా . -105

ఇడుమ లెన్నొ బడితి నికనైన విశ్రాంతి
గలుగ బరువు మోయ వలయు నీవు
బరువు నీవు మోసి పరమాత్మ ! యికనైన
కావు మయ్య నన్ను కమల నయన !      -- 106

                 ఫలశ్రుతి
                 -----------
స్వామి ! నీకటాక్ష ప్రభ లెంత దవ్వేగు
నంత వట్టు జనుల కండ యగుత !
చిరము నిన్ను దలచి శ్రీరస్తులై జను
లిహము పరము గాంతు రెలమి స్వామి !  -- 107

వెంకయ్య స్వామి శతకము
సంకట హరణమ్ము , దీని జదివిన విన్నన్
వెంకట రమణుని సాక్షిగ
సంకటములు బాయు , సుఖము శాంతియు గల్గున్ .                                             -- 108

                    -- స్వస్తి --

2 వ్యాఖ్యలు:

 1. మీ శతకం పూర్తి చేసిన వేళ శుభాభినందనలు!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. వెంకయ్య స్వామి శతకాన్ని ఫాలో ఐనందుకు
   మీకు ధన్యవాదములు . మీ అభిప్రాయం
   చెబితే ఇంకా సంతోషించే వాణ్ణి .

   తొలగించు