సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

6, ఏప్రిల్ 2017, గురువారం

వెంకయ్య స్వామి శతకం -- 9

వెంకయ్య స్వామి శతకం -- 9
-----------------------------------
సత్య ధర్మ రతులు  సద్గురు సేవల
నియతి బ్రతుకు వారు నిర్మలులును
నిన్ను నమ్ము జనులు  , నిజమిది , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   --71

రాజు కెంత యున్న  రాజుకే యగు గాని
మనము జేసు కున్న మటుకె మనకు
ఆశ పడకు డంటి వయ్య , శ్రీవెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 72

జీవు లన్ని టందు చేరి నేనుందును
తెలిసి కొనుడు జనులు దీని ననుచు
ప్రాణి హింస చేయ వలదంటి , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   --73

అంతరాలు మాని అంద రొక్కటి కాగ
మెలుగు డంచు మమ్ము మలచి నావు
కులము లెన్ని యున్న కొలిచిరి , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 74

పరగ గొలగమూడి పదిహేను వందల
స్థలము దైవ భూమి తర తరాలు
వెలుగు వెలుగు నంటి , వేర్పడె , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 75

ఆత్మ పరిమళించి అత్యంత సౌందర్య
రూపు దాల్చి శక్తి ప్రాపు బొంది
జనుల కొఱకు నిల్చె జగమున  , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 76

కోరుకున్న జనుల కొంగు బంగారమై
కోరి  వెలసి నావు  గొలగమూడి
క్షేత్ర మందు మాకు సిరిమాను , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 77

ఉండు టెల్ల నాడు  మొండి గోడల మధ్య
తాటి యాకు పరచి  , దాని మీద
యెంత మక్కువయ్య , యెరుగమా , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.    -- 78

నాగు లొక్క ప్రక్క  సాగి కాటేసినా
చిద్వి లాస హాస సిరు లొలుకుచు
యోగ సాధనమున నుంటివి , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 79

అర్థ ముతక చొక్క యట్టిదే పంచయు
తడిపి యార బెట్ట తప్ప దనగ
ఏమి గట్టి నారొ యెరుగము , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 80

2 వ్యాఖ్యలు: