సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

20, జనవరి 2017, శుక్రవారం

శిరిడిలో నొకసారి .....

శిరిడిలో నొకసారి  కురిసిన జడివాన
పెను తుఫానుగ మారె ,  జనులుజడిసి
ద్వారకా మాయిని  దరిసి సాయినిజేరి
రా  యన ' నిలు ' మని యాఙ్ఞ యిడెను ,
ఆగె వర్షము , ... ధుని యగ్నియు నొకపరి
పైకప్పు నంటెను , పరమ యోగి
తగ్గుమని యనగ తలయొగ్గె నగ్నియు
సాయి యోగివరుడు   సకల ప్రకృతి ,

పంచభూతాల శాసించు ప్రభలు గలిగి
ప్రకృతి భీభత్సముల నదుపాఙ్ఞ చేసి
ప్రాణులను కాచి రక్షించు ప్రభువయి జన
నతులు నుతు లందుకొంచు నున్నాడు భువిని .

సాయి సద్గురు సన్యాసి  సకల ప్రాణి
లోక విహితైషి  యోగి  ఆలోక మాత్ర
పంచభూతాల నదుపులో నుంచ గల్గు
ఖండయోగ సాధకుడు  బ్రహ్మాండ విదుడు .

కాళ్ళు చేతులు మొండెము కంఠము - లను
తుండెములు జేసి ఘనముగా ఖండయోగ
మొప్ప మరల నతికించి యెప్నటి వలె
సాధనము చేసె శ్రీసాయి సద్గురుండు .

కడుపు లోని పేగు లొడపున వెడలించి
బైట శుధ్ధి జేయు  పరమ యోగి
యోగ సాధన ఫల ముర్వి హితము కోరి
ధారవోసి  -  సాయి దైవమయ్యె .

కష్టముల నాడు తోడుగా కదలి వచ్చి
ఆపదలు బాపు  ఆ పరమాత్మ వోలె
ప్రజల పక్షాన నిలిచిన పరమ గురుని
దైవమని కొలుతురు సదా ధర్మ విదులు .


19, జనవరి 2017, గురువారం

తప్పేమి దైవాన్ని దశ దిశల దర్శించగా


తప్పేమి దైవాన్ని దశ దిశల దర్శించగా
గొప్పదనమిది భరత ఖండమందనాదిగా/తప్పేమి/
 
అవ్యయుని రూపాన నారాథ్యులై వెల్గు
దివ్య పురుషులు లేని దిక్కొకటి గలదా /తప్పేమి/
 
తీరు తీరుల గలరు దివ్యప్రభావులు
యెల్లెడల మనుజుల వెన్నంటి కాపాడగా /తప్పేమి/
 
కరుణాంతరంగు నీశ్వరుని దర్శింప
పంతమేటికి ఆ భాగవతులా సేవలో /తప్పేమి/
 
అరుదైన పరమాత్మసురుచిరా మూర్తిని
అరసి కొలువందగును ఆరాధ్యులందెలమితో /తప్పమి/

ఇందిరా రమణునీ హిమశైలజానాధునీ
ఇనకులేశునిగాని ఘనశ్యామునీగాని/తప్పేమి/
 
తిరుమలేశునిగాని శిరిడిసాయినీగాని
పరమాత్మ రూపాల పరిపరి దర్శించగా/తప్పేమి/

16, జనవరి 2017, సోమవారం

శ్రీసాయినాదా ! చేదుకోరా మమ్ము .....

శ్రీసాయినాదా ! చేదుకోరా మమ్ము
శ్రీయోగి రాజా ! చింతలను దీర్చరా /ఇల/

ఇలలోన కలలోన నెలవు నెలవులలోన
పలుకులో పాటలో పరమాత్మవూ నీవె

నీవు లేనీ చోటు నింగిలో నేలలో
నెలవులే లేవురా శ్రీసాయి రాజా !/ఇల/

పుడమిపై మొలకెత్తి పొలుపుగా వికసించు
రంగు రంగుల పూల రంగులోనూ నీవె /ఇల/

పిందెలై కాయలై ప్రియమార పండిన
మధుర ఫలముల లోని మధువులూ నీవే/ఇల/

జల జలా ప్రవహించు జలరాశియూ నీవె
తళ తళా మెరయు గిరి శిఖరమూ నీవె/ఇల/

వెలుగులు విరజిమ్ము విశ్వాంతరాళాన
వెలుగువై నీవుండ వెరపేమిరా మాకు/ఇల/

దారి నీవేయని దరిజేరినామురా
దారి జూపించి మా దిక్కుగా నిలుమురా/ఇల/

శ్రీసాయినాదా ! చేదుకోరా మమ్ము
శ్రీయోగి రాజా ! చింతలను దీర్చరా /ఇల/

శ్రీమంగళాకార ! చేరి కొలుతుము నిన్ను
శ్రీచిద్విలాసా ! సిరులివ్వరా మాకు  /ఇల/


15, జనవరి 2017, ఆదివారం

ప్రణుతింతు ప్రణుతింతు ప్రభు సాయి నాధా !

విని తరించితిమి నీ విమల బోధల సుధలు
ప్రణుతింతు ప్రణుతింతు ప్రభు సాయి నాధా

నిన్ను నమ్మిన వాళ్ళు నిజ జీవితాలలో
ఎదురైన కష్టాల నెదిరి గట్టెక్కుదురు      /విని/

కల్మషము లేని నీ కరుణా కటాక్షాల
తడిసిన యెల్లరు తరియించ గలరు     /విని/

చేతులు జోడించి నీ చెంత జేరిన వాళ్ళ
భద్రతల బాధ్యతలు భరియింతువీవు     /విని/

 మది మందిరములలో నిను నిలిపి నిశ్చింత
నెమ్మది హాయిగా నిదుర వోదుమురా     /విని/