సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

2, మార్చి 2017, గురువారం

కేవలం కాముకులు .....

సృష్టి స్థితి లయ కారకుడై
విశ్య మంతటను వ్యాపించి యున్న
జగన్నాధుడైన
ఆ పరమేశ్వరుడు  - విశ్వ ప్రేమికుడు .
పరమేశ్వర సృష్టి యైన
విశ్వాంతరాళంలో
కొంత భాగమైన మనభూమిపై
జీవించే సమస్త జీవరాశి
కాధార భూతుడైన
కర్మ సాక్షి
శ్రీ సూర్య నారాయణుడు -  జీవ ప్రేమికుడు .
భూమిపై విస్తరించిన
సమస్త జల తరు గిర్యాది వనరుల ద్వారా
జీవాన్ని పొదివి పట్టుకొని కాపాడు
ప్రకృతి మాత  - పృధివీ ప్రేమికురాలు .
ఆయాయి కాలాలలో అవతరించి
పుడమి జనుల నుద్బోధించి
మానవ జాతికి మార్గ నిర్దేశం చేసి
సజీవంగా మానవ జాతి హృన్మందిరాలలో
కొలువున్న ప్రవక్తలు  - మానవ ప్రేమికులు .
సృష్టి ధర్మాచరిత
సహ జీవన మాధుర్యం నుండి
బిడ్డలను కని , పెంచి ,
అవ్యాజానురాగాన్ని పంచే
తలి దండ్రులు  - సంతాన ప్రేమికులు .
మానవులను
పశుత్వం నుండి వేరు చేసి
విజ్ఞానాన్నందించే
ఉపాథ్యాయ గురువులు - శిష్య ప్రేమికులు .
మానవ జాతి సుఖజీవనం కోరి
జీవిత మంతా
ప్రయోగ శాలల కంకితమై
క్రొత్త క్రొత్త ఆవిష్కరణల నందించే
సైంటిస్టులు  - మానవ మనుగడ ప్రేమికులు .
శారీరక , మానసిక దయనీయ స్థితిలో
తమ వద్దకు వచ్చిన
రోగులకు
స్వాస్థ్యాన్నందించే
వైద్య నారాయణులు - మానవారోగ్య ప్రేమికులు .
అడుగడుగున మానవ హితమే
మహోన్నతాశయంగా
జీవన యానం సాగించే
సాహితీ మూర్తులు ,
కళాకారులు ,
కార్మికులు ,
నిరంతర - జన హిత ప్రేమికులు .
కానీ , -----
పరమేశ్వరుణ్ణి కూడా
అసంబధ్ధ కర్మ క్రతువుల లోకి లాగి
జనం అమాయకత్వాన్ని ఆసరా చేసుకొని
అజ్ఞానాన్ని బోధించే అంధ విశ్వాసులు –
పరమేశ్వర నిబధ్ధమై
నిర్దుష్టమై
నిర్దిష్ట గమనంలో సాగే
విశ్వాంతరాళ
జ్యోతిశ్చక్రానికి
వక్ర భాష్యాన్ని కట్టి
పరతత్త్వంలోనే
చెడు వెదికే కార్తాంతికులు  -
నిరంతరం జన జీవనంలో ఉన్నామని
జనాన్ని భ్రమింప జేస్తూ
ప్రజా సేవలో తరిస్తున్నామని భ్రమింపజేసుకుంటూ
స్వార్థం తప్ప
జనహిత మెరుగని
నీతిబాహ్యులైన
యావత్ రాజకీయ నేతలు  -
పడుచు ప్రాయపు
ప్రలోభాల నధిగమించు
బలిమి లేక
మోహావేశాలకు
బానిసలై
పెడత్రోవ పట్టి
బాధ్యతలను విస్మరించే
యువతీ యువకులు  -
వీళ్ళంతా , -----
ఎప్పటికీ
ప్రేమికులు కాలేరు .
కేవలం
కాముకులు .