సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

14, ఏప్రిల్ 2017, శుక్రవారం

మా కుల్లూరు -- 13

మా కుల్లూరు -- 13
---------------
వర్తకుల వీథిలో నొక భజన చౌక
యుండెడిది , దాని పైన మా యూరి వాళ్ళు
శిరిడి సాయికి  గుడిగట్టి  సేవజేసి
కొలుచు చున్నారు గొప్పగా తలచి తలచి .

సాయి బాబ గుడిని సత్యనారాయణ
పూని నిర్వహించి పూర్తి జేసె
ఖర్చు కొఱకు తిరిగి కాళ్ళరిగి పోయినా
జన్మ ధన్య మయ్యె చాల వరకు .

అమరా సుబ్బారావను
విమలాత్ముడు , బాబ భక్త వినుతుండు , కడున్
శ్రమకోర్చి , దిన దినమ్మును
కమనీయముగా నొనర్చు కైంకర్యములన్ .

వినుతి కెక్క గట్టె  వెంకయ్య స్వామికి
గుడిని భక్త జనులు కొలిచి తలువ
నాగరాజుపల్లి నాగేశ్వరుడు పూని
పూర్వ జన్మ ఫలము పుణ్య ఫలము .

వేడుకగా విఘ్నేశ్వరు
నాగుడిలో నిల్పె , మా సుధాకరుడు , మహా
భాగుడు , స్తవనీయ యశో
సాగరుడును , తోట వంశ జలనిధి శశియున్ .

13, ఏప్రిల్ 2017, గురువారం

మా కుల్లూరు -- 12

మా కుల్లూరు -- 12
----------------------
చెంచయ్య శెట్టి మా చిరకాల సర్పంచి
చల్ల చెన్నారెడ్డి సరి మునసుబు
అందె చెన్నప శెట్టి యరుదైన కామందు
బిస్సాటి రోశయ్య ప్రియ కరణము
మాదాసు సోదరుల్ మారాజు లన్నింట
యాదాల రోశయ్య యలఘు శెట్టి
కంబాల గురుమూర్తి ఘనుడైన వ్యాపారి
దువ్వూరి కిచ్చమ్మ దొడ్డ మనిషి

దర్శి చెంచురామయ్య భూధవుడు మిగుల
ఊరు వూరంత ధనికులే , వీరు గాక
నాడు పేరైన పెద్ద లెందరొ గలుగుట
చేత కుల్లూరు మిగుల ప్రఖ్యాతి గాంచె .

చదువుకు తన సర్వస్వము
వదులు కొనుట కైన సిధ్ధ పడె , వదాన్యుం
డది గరుడయ్యెకె చెల్లును
సదయుడు కాలేజి కొరకు సంపద లిచ్చెన్ .

హైస్కూలు కాలేజి కన్నియుం గూర్చెను
హాస్పిటల్ దెప్పించి హాయి గూర్చె
వీథి వీథికి రోడ్లు వేయించె గొప్పగా
పెన్న నీళ్ళిప్పించి ప్రియము గూర్చె
చెన్నకేశవ గుడి చెన్నొంద గట్టించె
పూజాధికముల విభూతి గూర్చె
అభయాంజనేయుని యరుదైన నలువది
యడుగుల విగ్రహం బరయ గూర్చె

నేడు మాయూరి కొక్కరే నేత , యంద
రకును , మాదాసు గంగాధరం హితుండు ,
కోరి తన యూరి యభివృధ్ధి కొరకె గాక ,
ప్రాంతమును గూడ యభివృధ్ధి బరచు చుండు .

12, ఏప్రిల్ 2017, బుధవారం

మా కుల్లూరు -- 11

మా కుల్లూరు -- 11
---------------------
నెల్లూరు దాటి వచ్చిన
కుల్లూరే దిక్కు , చదువు కొనుటకు , చాలా
పల్లెలు , నెల్లూరు కడప
జిల్లా వాళ్ళిటకు వచ్చి చేరిరి చదువన్ .

వరద రాజులు నాయుడు వంటి వారు
చేరి హెడ్మాష్టరుగ పని చేసి రిచట ,
కోరి గంగాధరం లాంటి గొప్పవారు
చేరి చదివిరి ఘనులైరి తేరి చూడ .

ఎందరో ఘను లీ స్కూలు నందు జదివి
యున్నతిని బొంది రేనున్ను నుద్యమించి
కోరుకొని వచ్చి యభివృధ్ధి గూర్చి నాడ
కూడి గంగాధరం గారు తోడు నిలువ .

ఏడెకరాలస్థలమున
నాడొక బిల్డింగు గట్టినా , రది మిగులన్
పాడయ్యెను , రేకులు పగి
లాడాడ , రిపేర్లు చేసి తంతట , కోరన్ -

ఎనిమిది పక్కా రూముల
కనుమతి యిప్పించి నారు , కట్టిరి భవనాల్ ,
ఘనముగ గంగాధర్ గా
రనయం మా స్కూలటన్న యభిమానముతో .

కలదు బిల్డింగు ముందు వెన్కలను గ్రౌండు
కంప మొలిచి పాడయ్యె వెన్కాల గ్రౌండు
బాగు చేయించి నామిట్టి పనికి గూడ
పరగ గంగాధరం గారు పాటు పడిరి .

పది పరీక్ష జరుపు పబ్లికు సెంటరు
కోరి విన్నవించ పోరు సలిపి
కాంక్ష దీర్చి నారు గంగాధరం గారు
పాఠశాల గూర్చి ప్రణతు లిడుదు .

ఘాటైన కఠిన వైఖరి
పాటించితి నాడు , స్కూలు బాగు పడుటకై ,
నాటికి నాముందున్నది
దీటుగ మన స్కూలు ప్రగతి దీపించుటలే .

ఆయెన్ అర్వది యెన్మిదేండ్లు పయిగా , హైస్కూలు బెట్టించియున్ ,
వ్రాయంగా మనసాయె కొన్నయిన , కాలాతీతమై పోవునే
మో , యీ మాత్ర చరిత్ర యైన గనరేమో నేటి విద్యార్థులన్
ధ్యేయంబారసి వ్రాసినాడ , నిది గుర్తించండి కుల్లూరులో .

11, ఏప్రిల్ 2017, మంగళవారం

మా కుల్లూరు -- 10

మా కుల్లూరు -- 10
----------------------
చీర్ల శింగరయ్య శెట్టి డొనేషను
కట్టె , నతని పేర ఘనము గాగ
అప్పు డెపుడొ యిచట హైస్కూలు పెట్టిరి
చదువు లన్న నెంత చవులు ప్రజకు !

నెల్లూరికి దూరములో
కుల్లూరున స్కూలు బెట్టి కూడా యరువై
యేళ్లకు పైగా గడచెను
యెల్లర కిది చదువు జెప్పె నీ ప్రాంతములో .

నలభయ్యేడు స్వతంత్రము ,
నలభై తొమ్మిదిన స్కూలు నడిపించిరి పె
ద్దలు మా కుల్లూరున తా
వెలుగులు విరజిమ్ము చుండె విద్య గరపుచున్ .

తల్లీ ! నిన్ను దలంచి పుస్తకము చేతన్ బూనితిన్ , నీవు నా
యుల్లంబందున నిల్చి , జృంభణముగా నుక్తుల్ సుశబ్దంబు శో
భిల్లం బల్కుము , నీదు వాక్కునను సంప్రీతిన్ , జగన్మాతరో !
కుల్లూరున్నత పాఠశాల యన నీకుంగీర్తి చేకొందుమే .

నా డీ ప్రార్థన పద్యము
పాడితి మట , ప్రతి దినమ్ము పరవశమున , నా
పోడుములకు గురువులు పో
రాడిరి , కామయ్య గారు వ్రాసిరి దీనిన్ .

ఏ పాఠశాల నా కెంతయు విఙ్ఞాన
మిచ్చి గురు స్థాన మెక్క జేసె
ఏ పాఠశాల నా యెదుగు దలకు నిల్చి
బుధ్ధులు గరపె ప్రాపులు వహించి
ఏ పాఠశాల నాకింత బ్రతుకు దెరు
వొసగె నిచ్చెన యయి స్ఫూర్తి నిచ్చి
ఏ పాఠశాల తా నీప్రాంత ప్రజలకు
విద్యా ప్రదాతయై వినుతి కెక్కె

నట్టి హైస్కూలు ' హెచ్ యం ' గ నరిగి , నాటి
గొప్ప దనములు సాధించు కొఱకు పూని ,
పూర్తి సాఫల్య ఫలములు పొంది నాను
తల్లి సేవతో  జన్మమ్ము  ధన్య మయ్యె .

10, ఏప్రిల్ 2017, సోమవారం

మా కుల్లూరు -- 9

మా కుల్లూరు -- 9
----------------
 పేలి తిప్ప దిగువ వీరాంజ నేయులు
విగ్రహమ్ము బండ వెలసి యుండ
పరగ నాకు దెలిసి బహుకాల మందుండి
దేవళమ్ము వెలుగు దివ్య మగుచు .

నాదు చిన్న తనము నందొక యఙ్ఞమ్ము
జరిగె నిచట దైవ సన్నిధి కడ
మహిత హితము గలుగె మహనీయు లెందరో
వచ్చి వైభవమ్ము వచ్చె గుడికి .

కుల్లూరున్నత పాఠశాలకు తగన్ గూర్చంగ పూర్వోన్నతుల్
వెళ్లే వాడిని ఆంజనేయుడిని సేవించన్ పదోక్లాసు మా
పిల్లల్నెల్లర గొంచు పూజలకు పబ్లిక్ వ్రాయు మున్ముందు తా
నెల్లన్ జల్లగ జూచి పిల్లలను దీవించంగ నెంతేనియున్ .

9, ఏప్రిల్ 2017, ఆదివారం

వెంకయ్య స్వామి శతకం --12

                     ఉప సంహారము
                    -----------------------
దివ్య మంగళ కళల్ దీపించు శిరముపై
పట్టు భిగియ తలపాగ జుట్టి
ధోవతి భిగియించి దోపి కట్టిన పంచె
అర్థ ముతక చొక్క యమర దొడిగి
తగ నిరాడంబరత తనర నిసుమంత
స్వార్థ పరత లేని స్వచ్చతముడు
కొంద రనుచరులు కూడి వర్తించంగ
నిటుల మాయింటి వాకిటికి వచ్చె

వచ్చి కూర్చుండె కుర్చీలొ వరదు , డపుడు
రమ్ము పోద మనుచు బిల్చె , సమ్మతించి
వెడలితిని నేను స్వామితో వీడు వెడలి ,
కల తొలంగెను , మెలకువ కలిగె నంత .   -- 101

మండే కీలల మధ్యన
గుండములో నుండి ' ఇంకు ' గుడ్డల తోడన్
నిండుగ నా స్వప్నములో
దండిగ నొకనాడు స్వామి దర్శన మిచ్చెన్ . --102

రయముగ ఓంనారాయణ
నయమార భజించి ఆదినారాయణుడా !
జయమిమ్మని ప్రార్థించితి                        -- 103
దయామయుడు స్వామి మదికి దాపున నిల్చెన్ .

 అరిషడ్వర్గము లంటని
పరిపూర్ణుడు స్వచ్చతముడు పరమాత్మ కళా
భరితుడు మహితాత్ముడు నుత             -- 104
చరితుడు వెంకయ్యస్వామి చరణము గొలుతున్ .

నీవే మాజీవితములు
నావయి నడిపింతు వనుచు నమ్మితి మయ్యా !
సేవింతు మనుదినమ్మును
భావింతుము మనసు నిండ భగవానునిగా . -105

ఇడుమ లెన్నొ బడితి నికనైన విశ్రాంతి
గలుగ బరువు మోయ వలయు నీవు
బరువు నీవు మోసి పరమాత్మ ! యికనైన
కావు మయ్య నన్ను కమల నయన !      -- 106

                 ఫలశ్రుతి
                 -----------
స్వామి ! నీకటాక్ష ప్రభ లెంత దవ్వేగు
నంత వట్టు జనుల కండ యగుత !
చిరము నిన్ను దలచి శ్రీరస్తులై జను
లిహము పరము గాంతు రెలమి స్వామి !  -- 107

వెంకయ్య స్వామి శతకము
సంకట హరణమ్ము , దీని జదివిన విన్నన్
వెంకట రమణుని సాక్షిగ
సంకటములు బాయు , సుఖము శాంతియు గల్గున్ .                                             -- 108

                    -- స్వస్తి --