సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

5, ఏప్రిల్ 2019, శుక్రవారం

సంఘటితం కండి
సంఘటితం కండి
---------------------
బలిజలు  పుట్టుకన్  విమల పావని గంగకు సోదరుల్ , మహా
బలి తల కెక్కి త్రొక్కిన శుభంకర విష్ణు పదోద్భవుల్ , ధరా
విలసిత జాతి , విద్యల వివేకములన్ కడు ఖ్యాతి గాంచి , భూ
తలమున ప్రాభవమ్మొలుక తాము వసించిరి శౌర్యవంతులై .

రాయల రాజ్యలక్ష్మి గత ప్రాభవ మంతయు కాపుజాతితో
శ్రేయము బొంది యున్నతికి జేరెను , కాపుల ధైర్యసాహసాల్
సాయము గాగ  గెల్చెను విశాల ధరాస్థలి రాయ భూపతుల్ ,
ధీయుతులై చరిత్ర నినదింపగ వెల్గిరి కాపు సోదరుల్

తెలుగుల సాంస్కృతీ విభవ దీప్తులు - కాపుల శౌర్య విక్రమో
జ్జ్వల ఘన కీర్తి జన్యములు - సంగర రంగము నందుగాని , శ్రీ
విలసిత కాంతిమత్ విపణి వీధుల యందున గాని , వేష భా
షల లలితేందిరా కళల చాయల గాని , చరిత్ర గాంచినన్ .

కుజన రాజన్యుల కుత్తుకల్ గోసిరి
రాయల సంగ్రామ రాజియందు
మణి మయ భూషణ వణిజులై వెలిగిరి
దేశ దేశాల సందీప్తి మెరయ
వేష భాషల కీర్తి వెలుగొంద నిలిపిరి
సాంస్కృతీ వైభవోజ్జ్వలత గదుర
పేద సాదల కింత పెట్టిరి కడుపార
దాన దయా గుణ జ్ఞాను లగుట

శౌర్య విక్రమ ధిషణాది చతురతలును ,
వేష భాషలు , సంస్కృతీ విభవములును
కాపు వర్గాల పెన్నిథుల్ , కలసి రండు ,
సంగరము సేయ , ఎన్నిక రంగ మందు .

తెలగలు , వొంటరుల్ , బలిజ ధీరులు , కాపులు తెల్గు నేలపై
గలరు విశేష సంఖ్యల , సకాలములో తమ శక్తి జూపి , ఈ
మలినపు రాజకీయమును మట్టున బెట్ట మహోగ్ర మూర్తులై
తెలుగు ధరాతలమ్ము వినుతింపగ సంఘటితమ్ము కావలెన్ .

ఇతరుల కాళ్ళవద్ద యసలేల పడుండగ ? , రోష శౌర్య సం
వృతమతులై , స్వయం జ్వలిత వేగ సుసంఘటి తాంతరాత్మతా
స్తుతిమతులై , వినూత్న గతి , వంచకులన్ దిగద్రొబ్బి , భ్రాతలై
సతతము రాష్ట్ర పాలనకు సందడి సేయుడు రాజ్య కాంక్షతో .

ఇదె సమయమ్ము - కాపు విజయేందిర ఆంధ్రప్రదేశ రాష్ట్రమం
దుదయము నొందు దాక , పునరున్నతి బొందెడు దాక , కృష్ణరా
య ధరణి నాధు ప్రాభవ మహా మహనీయత లొప్పు దాక ,  సం
విధ సముదైక్య సంఘటిత వేదిక గావలె కాపు వర్గముల్ .

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి