సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

12, నవంబర్ 2019, మంగళవారం

మావూరి శివాలయంలో నేను .....


మట్టి ప్రమిద దెచ్చి మహదేవు నర్చించి
ఆవు నెయ్యి వోసి అభవు నెదుట
వత్తి వేసి శివుని వాకిట నీ రోజు
దీప మిడుడు , జన్మ తేజరిల్లు .

10, నవంబర్ 2019, ఆదివారం

బుడుతడే ఆదర్శమైతే .....అడెడెడె ! యెంత నేర్చె ! నహహా ! యిది చూచి మతుల్ చనంగ , నీ
బుడుతని యెత్తి , ముద్దులిడ , పూనిక పుట్టు తలంపులోన , యీ
త డిని గనంగ నెంత ఘనతల్ చవి చూచిరొ తల్లిదండ్రు ! లి
క్కడ గద ! బంధముల్ విరిసి , కండ్లకు గట్టె , మనోఙ్ఞమూర్తులై .