సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

17, నవంబర్ 2019, ఆదివారం

తెలుగు భాష పుడమి యున్నంతదాకా జీవిస్తుంది .


బాష  నుధ్ద రించ  ప్రజలెల్ల రున్నారు ,
జనుల భాష కెందు చావు లేదు ,
వాగు బుధుల మాట వట్టిది , పుడమిపై
తెలుగు యశము సతము తేజరిల్లు .

తెలుగు మాటలాడి తీరక జరుగదు
యుగ యుగాల దాక   ,  రగడ కెక్కి
తెలుగు వోవు ననుచు తిక్క తిక్కగ వాగు
బుధులకు పిసరైన బుధ్ధి  గలద ?


ఫేసు బుక్కు మొదలు సోసలు మీడియా
లన్నిట మన తెలుగు రాణ కెక్కి
మునుపు కంటె నేడు ముచ్చటల్ మురియంగ
తెలుగు పలు విధాల తేజరిల్లు .

ఏదేశమేగినా  ఈ
మాధుర్యము వీడినార ? మరువక తెలుగున్
సోదరులెంతోముదముగ
ప్రోదిగ నెన్నేని వ్రాయ బోవుట లేదా ?

రాజకీయ బుధ్ధి రచ్చకీడ్చును గాక
పోడిమ చెడుగాక బుధుల బుధ్ధి
జనము నోళ్లయందు ఘనముగా వృధ్ధియై
నాదు తెలుగు బ్రతుకు నరనరాన .