సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

25, డిసెంబర్ 2019, బుధవారం

ఈ వీడియో చూడండి ..... అద్భుతం


ఇది స్పెయిన్ లో ఆ దేశస్తురాలు గానం చేసిన శ్లోకం , వేదం లోది .
మనం ప్రపంచం వైపు చూస్తున్నాం .
ప్రపంచం మనవైపు చూస్తోంది .

అన్నం దేహధారులకవశ్యం .
అన్నం సమకూర్చే దాతను ప్రార్థిస్తూ ..
తండ్రీ ! నాకు ఆరోగ్య ప్రదమైన ,
పుష్టివర్ధనమైన అన్నాన్ని ప్రసాదించు ..
అంటూ , నీవు నాకు సమకూర్చే ప్రసాదాన్ని
కేవలం నేనొక్కణ్ణే కాకుండా
అందరకూ పంచి భుజిస్తాను ..
అని దీక్షబూనడం దీనర్థం .
       ~~~~~
అన్నమె దేహ ధారులకు సాంత మవశ్యము , శక్తినిచ్చుచున్
మిన్నగ దీవెనల్ నొసగు , మేలొనగూర్చెడు నన్నదాత   ! మా
కెన్నగ నిమ్ము భోజనము నింపగు నట్లుగ , నేను మందితో
మన్నన బొంది పంచుకొను మాడ్కి భుజింతును మేల్ దలంచుచున్ .