సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

1, ఏప్రిల్ 2017, శనివారం

వెంకయ్య స్వామి శతకం -- 4

కోటి తీర్థ శివుని కోవెల వెలుపల
నీవు పెంచి నట్టి నిడివి మఱ్ఱి
నీకు సాక్షి యగుచు నిలిచేను , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .     -- 21

తనర బావి లోకి తలక్రిందు వ్రేలాడ
కాళ్లు వేప కొమ్మ కాన్చి పెనచి
తపము జేసి తంట , ధన్యుడా ! వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .     -- 22

ఆకు లోని యన్న మన్ని వైపుల నెట్టి
మధ్య లోది తిని , సమ సమముగ
భూతములకు బెట్టు పుణ్యుడా ! వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .     -- 23

నీరు త్రాగు టేమి నీమమ్మొ , యేటిలో
మూతి ముంచి త్రాగు ముచ్చటేల !
తెలియ దింత దనుక , దేవుడా ! వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .    --  24

రాళ్ళు మాకు జూడ  , రత్నాల రాశుల
తీరు బద్దె వోలు తిప్ప నీకు 
తీరు చూడ చూపు తీక్ష్ణము , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .    --  25

యేటి చూపు కలదు నీటి పాయల యందు
కొండ చూపు కలదు కొండ లందు
అడవి చూపులు గల వడవుల , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .    --  26

నడిమి నీట నాది నారాయ నుడివంట
జలధి మీద నడక సాగె నంట
అపర కళల భగవ దవతార ! వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .    -- 27

గొలగమూడి క్షేత్ర స్థలము మొత్తమ్మింక
రెండు వంద లేళ్ళు నిండి నాక
తిరుపతి యగు నంటి వరయగా , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .    -- 28

పడును క్షేత్ర మందు బంగారు గని యని
యంటి వయ్య  , ఋజువు కంటి మిపుడె ,
పసిడి పండు చుండె పచ్చగా , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .    -- 29

నిండి జనుల తోడ నిత్య కళ్యాణమై
పచ్చ తోరణముల పండు వగుచు
గొలగమూడి నేడు వెలిగేను , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 3031, మార్చి 2017, శుక్రవారం

వెంకయ్య స్వామి శతకం -- 3


చేరి గొలగమూడి  సారించి నిలిచిన
హృదయ పద్మ మందు ముదము గలుగు
గొలగమూడి క్షేత్ర నిలయుడా ! వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .     -- 11

గొలగమూడి చనుచు  గొంతెత్తి పాడుచు
వచ్చు భక్త జనుల  పాద ధూళి
తాకినా జనులకు ధన్యతే , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .     -- 12

జబ్బు చేసి నిన్ను శరణు వేడంగనే
బాగు జేసి వారి బాధ నంత
నీవు తీసుకొనుట నిజమయ్య , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .      -- 13

నీకు దగ్గరైన  నిన్గొల్చు భక్తుల
స్వప్న మందు శేష శయను డగుచు
దర్శనమ్ము నిచ్చి దయజూచు వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .     -- 14

నేల లోపలైన , నింగిలో నైనను
నీరు , నిప్పు , గాలి  నియతి లోను
చూపు బరుప గలవు శోధింప  , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .     -- 15

తగులు కొనుచు పోవు దశమాన చూపులో
ప్రకృతి శక్తి నాపు ప్రతిభ గలదు ,
నీదు నాత్మ శక్తి నెరుగము , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .     -- 16

కురియు మన్న కురియు కోరిన , నాగుమం
చన్న నాగు వర్ష మద్భుత మిది  ,
నిన్ను మీర గలద ? నేరదు  , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .      -- 17

తల్లి దండ్రి నీవు  దైవమ్ము నీవంచు
నమ్మి బ్రతుకు వారి నరసి నీవు
నీడ యగుచు వెనుక నిలుతువు , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .      --  18

పొసగ గుండ మేసి పోగొట్టి నావంట
బాధ లెగయు  నింటి బాధలెల్ల ,
బరువు మ్రోయ నీవె ప్రభుడవు , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .     --  19

పెన్న బద్దె వోలు  పెన్న పాయ పయిన
నీళ్ళ మీద మంట నెగడ జేసి
యజ్ఞ ఫలమొ సగిన యతివయ్య , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .     --  20
             ----- వెంకట రాజారావు . లక్కాకుల

30, మార్చి 2017, గురువారం

వెంకయ్య స్వామి శతకం -- 2

  భగవాన్
గొలగమూడి వెంకయ్య స్వామి
-------------------------------------
బ్రతికి నంత వట్టు పరమాత్మ కళలతో
బ్రతికి ప్రజల కొఱకు పాటు పడితి ,
జనులు దేవు డనుచు వినుతించ , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .       -- 1

దేహ ధారి యగుచు దీపించు నానాడు
వర సమాథి యందు వరలు నేడు
నిన్ను నమ్మినాము , నిలుమయ్య , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .      -- 2

వ్రేలి ముద్ర వేసి వెచ్చించి  తపమును
చీటి వ్రాసి యిచ్చి  శ్రీలు  కలుగ
మాకు తోడయితివి , మాన్యుడా ! వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు  నీదు చరణములకు  .    -- 3

జబ్బు చేసి నపుడు  సాగి పై పంచతో
విసిరి , దారములను  వేసి  మెడను
బాగు చేసినావు పరమాత్మ ! వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .      -- 4

పేద ప్రజల గాచు పెన్నిధి నీవయ్య
ఆరు లక్ష చూపు లందు జూచి
ఆదుకొమ్ము మమ్ము , చేదుకో , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .      -- 5

బ్రతుకు బరువు మ్రోయ  గతి నీవె యని పూని
వచ్చి కొలుచు వారి వరదు డగుచు
గొలగమూడి లోన కొలువైన వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .      -- 6

గొలగమూడి జేరి కోవెల దర్శించి
నీ సమాథి తాకి నిన్ను దలచి
మ్రొక్కు కున్న తీరు మ్రొక్కులు , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .      -- 7

అన్నదాన సత్ర మందున కూర్చుండి
భోజనమ్ము తిన్న పుణ్య జనుల
తృప్తి కొలువ లేము , ఆప్తుడా ! వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .     -- 8

గొలగమూడి యాత్ర తలచుట తోడనే
అడ్డు దొలగి క్షేత్ర మరుగు వరకు
క్షేమ మరసి గాచు శ్రీలుడా ! వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .    -- 9

నోరు దెరిచి ఆదినారాయణా ! యన్న
పిలుపు విన్న వెంట ప్రియము గూర్చ
నీవు వత్తు వనుట నిజమయ్య , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .     -- 10

29, మార్చి 2017, బుధవారం

తెలుగు వారికందరికీ ' హేవిళంబి ' శుభాకాంక్షలు .

వానలు తగినంత పడి పాడి పంటలు
తగ నితోధకముగ తనరు గాత !
ఆరోగ్య భాగ్యమ్ము లలరి జన గణము
లెల్ల భాగ్యాల భాసిల్లు గాత !
చదువు సంధ్యలు నేర్చి చక్కగా పిల్లలు
విజయాలు పొంది లాభింత్రు గాత !
పెరిగి యూర్లన్ని సుభిక్షమై , యొకరి
కింత బెట్టు పస లేతెంచు గాత !

' హేవిళంబి ' తెలుగుగాది హేళలు పర
చుకొని , సకల తెలుగు జాతి , సుఖము శాంతి
పాదుకొను గాత ! యేటి కేడాది యంత ,
అందరికి నా శుభాకాంక్ష లంద జేతు .

వెంకయ్య స్వామి శతకం -- 1

                 

 భగవాన్
       శ్రీ గొలగమూడి వెంకయ్య స్వామి
          ఆరాధన రూప పద్య శతకం            
                ( పరిచయము -- 1)
                   ----------------
         నేటి కాలంలో ఏ మలినమూ అంటని
మహాను భావులరుదు .అలాంటిమహనీయులలో
భగవాన్ శ్రీ వెంకయ్య స్వామి ఒకరు .
          శ్రీ స్వామి నెల్లూరు జిల్లా , నాగులేటూరు గ్రామంలోవ్యవసాయకుటుంబంలోజన్మించినాడు .
బాల్యంలో వ్యవసాయం పనులు చేసే వాడు .
ఇరవై యేళ్ళ వయసులో ఊరొదిలి పెన్నానది లో
నూ , పెన్నకిరువైపుల గ్రామాలలోనూ తిరుగుచుం
డేవాడు .
         తనలోకంలో తానుండేవాడు . తదనంతర
కాలంలో తదేక ధ్యానంలో తంబూర మీటుతూ
తన కనువైన స్థలంలో గడిపే వాడు .  క్రమంగా
ఆప్రాంత ప్రజలు వెంకయ్య స్వామిగా గుర్తించి
గౌరవించడం ప్రారంభ మయ్యింది .
          ఆయన ఏది చెబితే అది జరిగేది . రోగగ్ర
స్తులకు మంత్రించి నయం చేసేవాడు . ఎవ్వరినీ
ఏదీ అడిగేవాడు కాదు . పిలిచి అన్నం పెట్టేవారు .
స్వామిని బాల్యమాది నేనెరుగుదును . మా గ్రా
మం కుల్లూరికి ప్రక్కన రాజుపాళెంలోనూ , కాస్త
దూరంలోని పెన్నబద్వేలు లోనూ ఎక్కువ గడిపే
వాడు . చాల నిరాడంబర జీవితం గడిపి నాడు .
            అర్థ ముతక చొక్కా ముతక పంచ ఆయన ఆస్తి . పైపంచ చుట్ట చుట్టి ప్రక్కన పెట్టు
కుని దానితో విసిరి మంత్రించి జబ్బులు నయం
చేసేవాడు . తినడం భిక్షాన్నమే .             కార్యార్థమై వచ్చి అడిగిన వాళ్ళకు చీటీ వ్రాయించి వ్రేలిముద్రలేసిఇచ్చేవాడు .ఆయనమాట విన్న
వాళ్ళంతాబాగుపడ్డారు .వినకచెడినవాళ్ళూఉన్నా రు .
              దాదాపు ఎనభై యేళ్ళదాకా బ్రతికి జ
నుల చేత భగవానుడిగా పూజింపబడి , చివరి
దశలో గొలగమూడి గ్రామంలో సమాధియైనాడు .
ఆ సమాథియే శ్రీస్వామి దేవాలయంగా , గొలగ
మూడి దివ్యక్షేత్రంగా విరాజిల్లుతూ ఉన్నవి .
              ఈక్షేత్రం కొలిచిన వారికి కొంగు బంగార
మై వారి కోరికలు తీరుతూ భక్తజన సందోహంగా
మారింది . నేనెరిగిన వెంకయ్య స్వామి జీవిత
చరిత్రను ఉన్నదున్నట్లుగా పూర్వం ' భగవాన్ శ్రీ
శ్రీశ్రీ వెంకయ్యస్వామి వారి సత్య ప్రమాణ దివ్య చరితము ' గా వ్రాయడం జరిగింది .
              స్వచ్చమైన జీవితం గడిపి జనులతో
మమేకమై ఆత్మశక్తితో జనుల బాధలను తొలగిం
చిన ఆ నిరాడంబరుడు నా కారాథ్యుడు .
             చిన్న చిన్న ఆటవెలది పద్యాలతో ఆ స్వా
మి మహనీయ తత్త్వాన్ని ఆరాధిస్తూ శతకం వ్రా
యడం జరిగింది .
                ----- వెంకట రాజారావు . లక్కాకుల
              

28, మార్చి 2017, మంగళవారం

తెలుగుగాది .....

అల్లదే టీవీలొ అడ్డ నామాలోళ్ళు
అడ్డ దిడ్డముగ వాదాడు చుండ
బ్లాగులో ఎఫ్ బీ లొ రక రకాలుగ కవుల్
ఇసిరి పద్యాలు పారేయు చుండ
ఆండాళ్ళు టీవీల కంటుకోగ , మొగుళ్ళు
హోటళ్ళ నుండి సాపాటు తేగ
ఎండలకు తడారి గండు కోయిల గొంతు
పెగలక నీళ్ళకు వెతుకు చుండ

హేవిళంబియా - కాదుట - హేమలంబి ?
కాదు - హేవిలంబ యని చీకాకు పెట్ట
పండితుల్ , నేడో ? రేపొ ? రానుండె , తెలుగు
గాది  పర్వదిన మ్మిల మీదికి దిగి .

అదిగొ ! కందాయ ఫలము , రాజావమాన ,
పూజ్యములు దెల్ప , పంచాంగముల్ పఠించి
నుదుట వ్రాయంగ వచ్చారు బుధులు కనుము ,
కష్టమును నమ్ముకోకున్న కనము ఫలము .

మా కుల్లూరు -- 8

మా కుల్లూరు
----------------
ఖణ ఖణ ఖణ మంచు వినిపించు తప్పెట్ల
కదన శబ్దాలకు కాళ్ళు కదులు
ఫెళ పెళ పెళ మని విసురు పటాకత్తి
చండ ప్రహరలకు గుండె లదురు
ధగ ధగ ధ్వాంత మధ్యాంత్య శోభలతోడ
విను వీథిలో ఔట్లు ప్రేలు సొదలు
గిడి గిడి మేళాలు  కీలుగుర్రాలును
బుట్ట బొమ్మల కేళికాట్ట హాస

ములు కనంగను  ముసిలి యొగ్గులును కూడ
ఉరక లెత్తుదు రుత్సాహ పరవశమున
తవిలి దుర్గాష్టమిని  మహర్ణవమి నాడు
నొనరు కుల్లూరి దశరా మహోత్సవములు .

27, మార్చి 2017, సోమవారం

మా కుల్లూరు -- 7

మా కుల్లూరు
----------------

దేశ మంతట ప్రతి యూర దేవి పూజ
మాకు మాత్ర మాయుధ పూజ శ్రీకరముగ
యుధ్ధ విద్యలు నేర్చన యూరు గనుక
నేటికిని దశరాకు రాణించు చుండు .

రామ లక్ష్మణులు మా రాచ బిడ్డలు ధను
ర్బాణాలు దాల్చి వీర్యమ్ము మెరయ
అష్టమి తిథియందు నరయ నల్లేనుంగు
నెక్కి యూరేగుదు రక్కజముగ
ఆనాటి యుభయ మహా ప్రదాత ఘనుడు
గంగాధరం గారు  గాఢ భక్తి
జ్వాజ్వల్య మానమై జైకొట్ట జనములు
జరిపింతు రెలమి పూజ లొనరించి

రేయి రేయంత యును పగలే యనంగ
దీప కాంతులతో , భజంత్రీల - తప్పె
ట్ల ఘన రావము చెలంగ , రంగ రంగ
వైభవము లొప్ప నూరంత వరలు చుండు .