సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

31, డిసెంబర్ 2018, సోమవారం

మిత్రులకు క్రొత్త సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

శ్రీరస్తు శుభమస్తు శ్రీచిద్విలాసినీ
కొంగ్రొత్త వర్ష ! రా ! కొలువు దీరు ,
పుడమికి నగణిత భోగ భాగ్యాలిచ్చు
కాల చక్రమ ! మమ్ము గావ రమ్ము ,
 క్రమగత విహిత సక్రమ మహితర్తు కా
ల విలసన ప్రభా లలిత  !  రమ్ము ,
శోభన ప్రకృతీయ శుభ ప్రశాంతత లివ్వ
రావమ్మ నవ్యాబ్ది ! రమ్య గతుల ,

వచ్చి భూమి పయి సుభిక్ష మిచ్చి , సకల
ప్రాణి కోటి మనుగడకు భయరహిత మ
నోఙ్ఞ జీవన దాతవై నూత్న వెలుగు
రేఖలు గురియుము విభావరివయి తల్లి !

22, డిసెంబర్ 2018, శనివారం

వృక్షో రక్షతి ....
వృక్షో రక్షతి ......
--------------
బ్రతు టెన్నాళ్లొ తెలియదు , బ్రతుకు వంద
లాది యేళ్లు వృక్షాలు , ఫలాల నీడ
ల నొసగుచు , నాటిన సుజనుల బ్రతికించి ,
మేలు చేసిన వారికి మేలు సేయు .

 అమ్మవార్ల గుడుల కటుప్రక్క నిటు ప్రక్క
రెండు నూర్ల మ్రొక్క లిరవు గాగ
నాటి పెంచినాను , నయనారవిందాలు
విచ్చు కొనును , చూచు సచ్చరితుల .

వేప కానుగ నేరేడు వెలగ జామ
నిమ్మ  మామిడి యరటి దానిమ్మ  మొదలు
గాగ వృక్షజాతులు , ననేక సుమ తరులు
నాదు జన్మ ధన్యత నొందె నని దలంతు .

14, డిసెంబర్ 2018, శుక్రవారం

ఈ నలుగురూ .....నిను గన్న నీ తల్లి  నిరత పూజిత యగు                    అమ్మయై తనరారి అమృత మొసగు
నీతోడ బుట్టి యనితర ప్రియ మొసగి
సోదరి మధు ఝరీ సుధలు గురియు
నీ కోసమే పుట్టి నీలోన సగమైన
మగువ నీ సర్వస్వ మై మెలగును
నీకు బుట్టిన నీదు రాకుమారియె నిన్ను
తరియింప జేయును మురియజేసి 
                           
తల్లియై , తోడబుట్టయి , తనర పెళ్ల
మై , మురియ కూతురై  నిన్ను మనిషిజేయ
నీ నలుగు రున్న నే గద ! నీ బతుకు వె
లుంగును మగాడ ! లేనిచో లోపమె గద !

21, నవంబర్ 2018, బుధవారం

మా శివాలయంలో కూచిపూడి ప్రదర్శనం

          మా చిరంజీవులు కుమారి ' తిరుమలశెట్టి ఆముక్త ' ,
                  తోట పూర్ణసాయి ల నృత్యప్రదర్శనం                     

11, నవంబర్ 2018, ఆదివారం

కుల్లూరు శివాలయంలో .....


                     ఆహ్వానం                 
              కుల్లూరు శివాలయంలో                                  19/11/2018 న కార్యక్రమాల సమయపాలనం
                        *****
1.మహారుద్రాభిషేకం : ఉదయం 6 నుండి 9 వరకు
2.అల్పాహారం : 9 నుండి 10 వరకు
3. రుద్రయాగం : 10-30 నుండి మద్యాహ్నం 1వరకు
శ్రీ అల్లు . భాస్కర రెడ్డి గారి అథ్వర్యంలో
4 . ఉసిరిపూజ  , కార్తీక వనభోజనాలు :
     మధ్యాహ్నం 1 నుండి 3 వరకు
5 . ప్రవచనాలు : సాయంత్రం 4 నుండి 5 వరకు
6 . చెఱువులో కార్తీక దీపోత్సవం : రాత్రి 5-30 నుండి 6 -30 వరకు
7 . రాత్రి అల్పాహారం : రాత్రి 6 - 30 నుండి
 8 . శివాలయంలో దీపోత్సవం : రాత్రి 6-30 నుండి
 9 . రాత్రి 7 నుండి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు .
భరతనాట్య , కూచిపూడి ప్రదర్శనలు
         1 .తోట .పూర్ణసాయి (ఫోటో)
         2 .తిరుమలశెట్టి . ఆముక్త (ఫోటో)
          3 .
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారిచే అన్నమాచార్య
కీర్తనలు ,
ఇంకా ..... అనేక దైవ కార్యక్రమాలు .


6, నవంబర్ 2018, మంగళవారం

దీపావళి శుభాకాంక్షలు
ఇది దీపావళి , నూనె దీపములు వెల్గించండి , భూమాత ది
వ్య దిదృక్షా సమలంకృతా విభవముల్ వర్థిల్లు , వేవెల్గు లీ
ను , దిగంతాల మనోఙ్ఞతల్ పరచు , ఙ్ఞానాబ్జాలు దీపించు , సం
పద లక్ష్ముల్ మన గుమ్మముల్ నిలుచు , నీ పర్వంబు మోదంబగున్ .

ధరణి పొగచూరి దట్టమై మురికిబారి ,
జీవములు వోయి , విష పవనావశిష్ట
కారణమగు టపాసులు కాల్చవద్దు ,
కోరి చేజేతులా చావు కోరవద్దు .

ఆనంద తుందిలమ్మయి ,
మేనులు పులకింప , నుద్యమించి , కుటుంబా
లూనిక దీపాల నడుమ
పూని నిలిచి , వెలుగు సిరుల భోగింప నగున్ .

సత్యభామ నరకాసుర వధ


గరుడుపై నిడుచక్కి గగనాని కెగబ్రాకి
కోపానల జ్వాల కోల జేసి
వింటి నారికి జేర్చి మంటికి మింటికి
కణ కణ విస్ఫులింగాలు రాల
నాధుండు డస్సి విణ్ణాణంబు వీక్షించ
గరుడుండు గువ్వయి కానుపింప
జడిసి సురాసురు లుడిగి భువి బడంగ
బ్రహ్మ మేల్కాంచి విభ్రమము దొడర

కదన రంగాన గల నరకాసురుండు
నీ కొడుకునమ్మ ! చంపొద్దని యడు గిడుచు
ఏడ్చి గీపెట్టి చేతులు మ్రోడ్చు చున్న
చిత్రవధ జేసె ' కొడుకును , చెడును ' - సత్య .

చెడును శిక్షించు పట్టున పుడమి తల్లి
యే వివక్షను చూపలేదే ! విడువక ,
రావణుని చావు పట్టున రమణి సీత
తల్లి పుడమిని తలపించె తాను కూడ .

30, అక్టోబర్ 2018, మంగళవారం

ఆహ్వానం


వీక్షకులు ,
మిత్రులు ,
మరియు యావత్
బ్లాగు లోకానికీ
ఆహ్వానం
*****

మా కుల్లూరు శివాలయంలో
ఈ నవంబరు 19
కార్తీక సోమవారం
మహా రుద్రాభిషేకం
రుద్రయాగం
కార్తీక వనభోజనాలు
శివ పంచాక్షరీ మంత్రజపం
ప్రవచనాలు
కార్తీక దీపోత్సవం
సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు
నాచే నిర్వహించబడును
రండి , ఒకరోజు పరమేశ్వర
సన్నిధిలో ఆనందంగా
గడుపుదాం .

23, అక్టోబర్ 2018, మంగళవారం

ఆరోగ్యంగా బ్రతుకుదాం ..... ఆనందంగా జీవిద్దాం
తల్లి దండ్రి మనోల్లాస తన్మయత్వ

తాత్వికత నుండి జన్మించి ధరణి బడిన

“ మనిషి   తన ప్రమేయమె లేక జనన మాది

తెచ్చుకొన్న లక్షణముల  దిరుగు చుండుతర తరాల నాటివి , తల్లి-దండ్రి ద్వార

రూపు , లలవాట్లు , బుధ్ధులు , రోగములును

సర్వము క్రమాను గతముగా సంక్రమించి

మనుట “ విధిరాత , ప్రారబ్ధ “ మనిరి , యైన -పెండ్లియై నీవు నీభార్య ప్రేమ మీర

బిడ్డలను గని “  ఇవి   సంక్రమింప జేయ

న్యాయమా ?  సర్వ శుభ లక్షణాన్వితులుగ

పుట్టి జీవింప జేయగా బోలు గాని  తర తరాల నుండి తరలి , దరికి జేరి

మిమ్ము బాధించు “ అట్టి దైన్యమ్ము  మార్చి ,

మిమ్ములను మీరు తీర్చి , మీ బిడ్డ బ్రతుకు

దిద్దుకొనుట మీ చేతిలోదే , తలంప

మంచి యలవాట్లు , దైహిక – మానసికపు

సంతసము గూర్చు నారోగ్య సత్యములను ,

కోరికల మీద సంతృప్తి కూడి ,  కనిన

సంతు , శుభ లక్షణోపేత జనిత మగును  రూపు , లలవాట్లు , బుధ్దులు , రోగములును

సర్వమును సంతతిని కూడి సంక్రమించు 

ననెడు సత్యాన్ని మరువని జనుల జాతి

దిన దినాభివృధ్ధి గను ,  సందియము లేదు20, అక్టోబర్ 2018, శనివారం

నా పద్యం సొగసు లీని , గుభాలిస్తోంది


' పలుకు ' నన వేసి , ' మొగ్గయై ' భావ మొదిగి ,
' పద్య 'మై పూవు విడిసె - నిప్పగిది కవి - మ
నోజ్ఞ రుచిర పరిమళ వినూత్న భంగి
రస మయము జేసె తెల్గు నేలలు తరించ .

మొనసి నాబోటి వేవురు ముదముతోడ
పద్యమందలి రసభావ విద్యమాన
మథువు ద్రావి , తనిసి , కవి విథము దెలిసి ,
తనివి తీర వొగుడుదుము తలలు వంచి .

ఎంత రమణీయ మీ పూల పుంత !  మున్ను
నన్నయాది కవీంద్రులు సన్నుతముగ
తెల్గు నేలల బెంచి ఖ్యాతిలగ జేసి
తెలుగు పద్య పూదోటలు తీర్చినారు .

కోరి బుధు లనంగ హేరాళమై యిప్డు
పద్య మెవ్వడేని పరిఢవిల్ల
వ్రాసె నేని వచ్చి రాయిడి జేతురు
తప్పు తప్పు తప్పు తప్పటంచు .

కాస్త యెప్పుడైన స్కాలిత్యము దొరలు
అంత మాత్ర మతని సుంతయేని
సారహీను డనుచు చావగొట్టంగ నీ
ఘనులు తప్పెరుగని వినుతు లేమి !

తప్పు వెదుకుచు జదువు బుధవర ! కాస్త
దోరణిని మార్చుకో ! పద్యసారము గను !
మేలు భజియించు ! తలయూచు మించుకైన !
నిండు  రంథ్రైక ధ్యాసలో నుండి తలగు !

18, అక్టోబర్ 2018, గురువారం

బ్లాగు బందుగులకు విజయదశమి శుభాకాంక్షలు


మా కుల్లూరు
----------------
ఖణ ఖణ ఖణ మంచు వినిపించు తప్పెట్ల
కదన శబ్దాలకు కాళ్ళు కదులు
ఫెళ పెళ పెళ మని విసురు పటాకత్తి
చండ ప్రహరలకు గుండె లదురు
ధగ ధగ ధ్వాంత మధ్యాంత్య శోభలతోడ
విను వీథిలో ఔట్లు ప్రేలు సొదలు
గిడి గిడి మేళాలు  కీలుగుర్రాలును
బుట్ట బొమ్మల కేళికాట్ట హాస

ములు కనంగను  ముసిలి యొగ్గులును కూడ
ఉరక లెత్తుదు రుత్సాహ పరవశమున
తవిలి దుర్గాష్టమిని  మహర్ణవమి నాడు
నొనరు కుల్లూరి దశరా మహోత్సవములు .14, అక్టోబర్ 2018, ఆదివారం

మా విద్విషావహై .....ఎనిమిదో తరగతి గదిలో పిల్లాడి ఏడ్పులూ , పెడబొబ్బలు .
ప్రక్క గదిలోని నేను                                                                                                     
పాఠం ఆపి , వరండాలోకి వచ్చి , కిటికీ లోంచి చూశాను .
ఒక పిల్లాడు నేలమీద దొర్లుతూ పెడ బొబ్బలు పెడ్తున్నాడు .
మా స్కూల్లో పిల్లలు కూర్చుందుకు ఏరూముకూ బల్లలు లేవు .
టీచర్ వాడ్ని కాళ్ళతో తంతున్నాడు .
నేను వేగంగా గది గుమ్మం లోకి చేరుకున్నాను .
సార్ , అంటూ బిగ్గరగా గద్దించాను .
నన్ను ఊహించని అతడు సడన్ గా నావైపు తిరిగేడు .
రండిలా , అని మళ్ళీ గద్దించాను .
వచ్చాడు .
' ఏమిటి మీరు చేస్తున్నది?'
' హోంవర్కు చేయలేదు పైగా ఎదురు మాట్లాడు తున్నాడు సార్ '
' అయితే?'
' అయితే ఏమిటి , దండించ నక్కరలేదా '
' దండించడమంటే పిళ్లాడ్ని కాళ్ళతో తన్నడమా '
నా స్వరంలో గౌరవం మారింది .
సంబోధనలో ఏకవచనం ప్రవేశించింది .
' ఎవరిచ్చారు నీకీ అధికారం'
' నీవసలు టీచరువేనా '
' టీచరు సంగతి సరే , నీవసలు మనిషివేనా '
నాకోపం తారా స్థాయికి చేరింది .
అక్కడ్నుంచి వెళ్ళి పొయ్యాడు .
అతడు చాలా జూనియర్ .
                   -----
      ఈ సంఘటన జరిగిన రెండు గంటల తర్వాత  నా వద్దకు వచ్చాడు .
సారీ చెప్పాడు .
పిల్లలను కొట్టడం నేరమనీ , కార్పోరల్ పనిష్మెంట్ నిషేధించ బడిందనీ ,
ఒక్క ప్రధానోపాధ్యాయునికి మాత్రమే కేన్తో అరచేతిపై మాత్రమే రెండు
చిన్న దెబ్బలు వేసే అధికారముందనీ , అదీ ప్రవర్తనకు సంబందించి
మాత్రమే ననీ వివరించి ఇంకెప్పుడూ ఇలా ప్రవర్తించ వద్దని చెప్పాను .
సదరు టీచర్ తదాదిగా నన్ను రోల్ మోడల్ గా తీసుకున్నాడు . మంచి
టీచర్ గా పేరు గడించాడు .
                     -----
విద్యా సంస్థలలోనూ , వైద్యశాలలలోనూ పని చేసే సిబ్బందికి ఉండవలసిన  
మొదటి లక్షణం ఓర్పు . పురుషుల కంటే మహిళలకు ఓర్పు అధికం అంటారు .
అందు వల్లనే నేమో పూర్వం ఈ రెండింటిలోనూ ఎక్కువగా మహిళలనే తీసుకునే వారు .
అసలీ టీచర్లు పిల్లల విషయంలో ఎందుకిలా ప్రవర్తిస్తున్నారు ? పిల్లల విషయంలో
కక్ష – అనే పదానికే ఆస్కారం లేదు కదా . అల్లరి చేయడం బాల్య చాపల్యం
కిందికి వస్తుంది . నిజమే , పిల్లలు విసిగిస్తారు . అంతమాత్రాన , వాళ్ళు
పిల్లలు అనే విచక్షణ కోల్పోతే ఎలా ఈ టీచర్లు ?
ఆకట్టుకునే బోధనా చాతుర్యం , బోధనానుభవం ఉన్న ఉపాధ్యాయుణ్ణి
విద్యార్ధులు అమితంగా ఇష్ట పడుతారు . ఆ సార్ క్లాస్ రూంకు వస్తున్నాడంటే
విద్యార్థుల ఉత్సాహం పురి విప్పి నాట్యం చేస్తుంది .
తరగతి గది లోకి వస్తూనే , పాఠ్యాంశానికి సంబంధం న్నా , లేకున్నా
ఒక క్రొత్త విషయాన్ని తీసుకొచ్చి ఆసక్తి కరంగా వినిపించి పిల్లల మస్తిష్కాలను
తన బోధన వైపు మళ్ళించు కుంటాడు , మంచి ఉపాధ్యాయుడు . అతని బోధన
ఆసాంతం జీవ కళ ఉట్టి పడుతూ కొన సాగుతుంది . ఉపాధ్యాయునిలోని ఈ
సామర్ధ్యం అతన్ని విద్యార్ధులకు దగ్గరగా చేర్చి , ఒజ్జలలో మణిపూసగా
నిలుపుతుంది . ఉపాధ్యాయునిలో దాగి ఒక సహజ నటుడుండాలి .
అవసరమైనప్పుడు ఆడాలి , పాడాలి . ఉపాధ్యాయుడు ఒక సజీవ విజ్ఞాన
సర్వస్వం కావాలి . ఇతనికి తెలియని విషయమంటూ లేదని అనిపించుకోవాలి .
ఉపాధ్యాయునికి సునిసిత పరిశీలనా జ్ఞానముండాలి . డే టు డే క్రొత్త విషయాలను
నేర్చుకుంటూ అప్ డేటెడ్ గా ఉండాలి . ఉపాధ్యాయుడు నిరంతర విద్యార్ధి .
                      -----
అన్నింటి కంటే , పిల్లల యెడ ప్రేమ దయ ఉండాలి . నిరంతరం విద్యార్ధులకు
మార్గదర్శనం చేస్తూ ఉండాలి . క్లాస్ రూంలో పిల్లాడి వెనుకబాటు తనానికి
ఒక్కొక్కప్పుడు అతని కుటుంబ స్థితి గతులు , పరిసరాలు కారణంకావచ్చు .
వాడి స్థితి గతులతో నాకేమిటి అనుకునే వాడసలు ఉపాధ్యాయుడే కాదు .
దయామయుడైన ఉపాధ్యాయుడు దండించడం మాని , కారణాన్ని అన్వేషిస్తాడు .
సమస్యను సాధ్యమైనంతలో చక్కజేసి విద్యార్ధిని అధ్యయనోన్ముఖున్ని చేస్తాడు .
ఉపాధ్యాయ వృత్తి ఇతర వృత్తులకంటే భిన్నమైనది . అందుకే,అత్యున్నత స్థాయికి
చేరుకున్నాక కూడా తనకు చదువు చెప్పిన టీచరుకు నమస్కరిస్తాడు విద్యార్థి .
ఈ గౌరవం సమాజంలో ఒక్క ఉపాధ్యాయుడికే లభిస్తుంది.మరి దాన్నికాపాడుకో
వాలంటే నిబధ్ధత ఉండాలిగా .
వెంకట రాజారావు . లక్కాకుల 

సరస్వతీ రూపంలో జగన్మాత .....


నిలువెల్ల తెల్లని వలువలో వెలుగొందు
వాగ్దేవి ! శారదా ! వందనములు ,
తెల్లదామర పైన తేజరిల్లెడు తల్లి !
బ్రాహ్మీ ! సనాతనీ ! వందనములు ,
బ్రహ్మ విష్ణు శివులు ప్రస్తుతించెడి తల్లి !
పరదేవతా ! నీకు వందనములు ,
పద్మ పుస్తక శుక స్ఫటిక మాలల వెల్గు
పరబ్రహ్మ రూపిణీ ! వందనములు ,

జన్మ జర జాడ్యములు వోవ జగతి గాచు
వర సరస్వతీ మాతరో ! వందనములు ,
ప్రాణులందున బుధ్ధి రూపాన నిలిచి
వరలు మూలపుటమ్మరో ! వందనములు .

13, అక్టోబర్ 2018, శనివారం

బ్లాగ్ వీక్షకులకూ , మిత్రులకూ దశరా శుభాకాంక్షలు


వందనాలు తల్లీ .....
-------------------
ఎవ్వార లీవిశ్వ మెంతేని నేర్పుతో
కడు మనోఙ్ఞముగ నేర్పడగ జేసె
ఎవ్వార లీసృష్టి కేడు గడయై నిల్చి
కాచి రక్షించునో కనుల నిండ
ఎవ్వార లీప్రాణు లే సంకటము లేక
చరియించ పాప సంహరణ చేయు
ఎవ్వార లీ ప్రజ కెంతేని విఙ్ఞాన
జ్యోతుల నందించి యునికి నేర్పు

ఆమె లలితా పరంజ్యోతి ఆమె దుర్గ
ఆమె శారద ఆమెయే ఆదిలక్ష్మి
అంతటను నిండి  తనయందె అంత నిండి
వెలుగు మూలపు టమ్మకు వేల నతులు .

దురిత దూర , 'దుర్గ' , దుర్మార్గ నాశని ,
దోష వర్జిత , సతి , దుష్ట దూర ,
సమధిక గుణ దోష సర్వఙ్ఞ , సమభావ ,
సకల జగతి నేలు సాంద్ర కరుణ .

తరణిని తారాధి పతిని
తరచిన తాటంకములుగ దాల్చిన తల్లిన్ ,
పరదేవతను మనంబున
పరి పరి భావింతు బ్రతుకు పండుట కొఱకున్ .

అమ్మా యని ఆర్తి గదుర
అమ్మను నోరార బిలిచి నంతనె యెదలో
అమ్మతనపు వాత్సల్యము
క్రమ్ముకొనగ నెదకు హత్తు ఘనత దుర్గదే .

12, అక్టోబర్ 2018, శుక్రవారం

కొల్హాపూర్ మహలక్ష్మీ అమ్మ వారి దర్శనం
పాదుగ భారతావనికి భద్ర మొసంగగ , నమ్మవారి ' య
ష్టాదశ శక్తి పీఠములు ' స్థాపిత మైనవి , యందు కొల్హపూర్
ప్రాదుర పట్టణాన మహలక్ష్మి యనన్ గల ' దమ్మ  ' , శక్తియై ,
నాదు పురాకృతమ్మనగ  నా యమ దర్శన భాగ్య మేర్పడెన్ .

భారతావని , ధరణిలో , బహు ముఖముల
శక్తి సంపన్న ,   మందు   నీ శక్తి పీఠ
ములు , హిమాలయము మొదలు పూజిత మయి
సేతువు వరకు వ్యాపించి చెలువు గాంచె

మూడు ముఖాలతో ముమ్మూర్తులా వెల్గు
మూలపు టమ్మణ్ణి మోము జూస్తి
కలహంస విలసిత కమలాసనము మీద
మిఱు మిట్లు గొలుపు  నా మించు జూస్తి
నాల్గు చేతుల యందు నారాయణుని వోలె
తగ గదా ఖడ్గాది ధరణ జూస్తి
ఐదు పడిగెల పాము పాదుగా తలమీద
గొడుగు పట్టిన తీరు తొడుగు జూస్తి

బ్రహ్మ విష్ణు శివులు పడి పడి మ్రొక్కెడు
తల్లి పరమ పాద తరణి జూస్తి
కొల్హ పూరు లోన కొలువైన మహలక్ష్మి
అమ్మవార్ని జూస్తి  నంజలించి .9, అక్టోబర్ 2018, మంగళవారం

ఆనంద నందన వనం


అమ్మవారి గుడికి నటు నిటు నిరువైపు
రెండు నూర్ల మొక్క లిరువుగాగ
నాటి పెంచినాను , నేటి కేడాదయ్యె ,
పది యడుగులు పెరిగి ముదము గూర్చె .

కంటక కీకావరణము
నంటించి రగిల్చి నేలనంత చదునుగా
గుంటలు పూడ్చితి , దోలితి
పంటల కనువయిన మట్టి పలు విడతలుగా .

సిమ్మెంటు స్థంభాలు స్థిరముగా వోయించి
మెష్షుతో ఫెన్సింగు మించి తీర్చి
ఇనుప గేట్లు పెట్టి యిరుగడ గీలించి
నేలలో పైపులు నిగుడ జేసి
బావికి మోటారు పరిఢవింపగ జేసి
నీళ్ళు పట్టేందుకు నియతి జేసి
పాదులు తీయించి పశు యెరువులు వోసి
వివిధ మొక్కలు నాటు విథము నేర్చి

వేప , కానుగ , నేరేడు వృక్షములును
ఉసిరి , మారేడు , బాదము లున్ను , కొన్ని
నిమ్మ , మామిడి , కదళి , దానిమ్మ తరులు
పనసయు , తురాయి , జామయు ఘనత గలుగ .

ఎర్రచందన వృక్షాలు --- నింపు లొలుకు
పూల కస్తూరి , మందారముల రకాలు
పారిజాత , మల్లియ , నందివర్ధనాలు
పలు రకాలు నాటితిని నా భాగ్య మనగ .

బ్రతుకు టింకెన్ని నాళ్ళొ  ? యెవ్వ రెరుగుదురు ?
నేను నాటిన మొక్కలు  నిండుగా  ఫ
లాలు , నీడ లొసగును  హేరాళము గను ,
వంద లాదిగ భావి సంవత్సరములు .
5, అక్టోబర్ 2018, శుక్రవారం

అమ్మ ఋణం తీరదు .....

గర్భస్థ శిశువు తా కాళ్ళతో తన్నంగ
నొప్పిని ప్రియముగా నోర్చుకొనును
అలికిడి కులికి తా నమ్మ పొత్తిళ్లలో
నొదుగంగ గుండెల కదుము కొనును
ఆకటి కేడ్చుచు అమ్మపై కెగబ్రాక
మురిపాన చన్నిచ్చి పరవశించు
బుడి బుడి యడుగుల పడిలేచి నడయాడ
బుడుతకు కేలిచ్చి నడత నేర్పు

అలుపెరుంగక రాత్రింబవలు భరించి
బిడ్డలే లోకముగ జీవించు" అమ్మ " _
బిడ్డపై అమ్మ కెంతటి ప్రేమ గలదొ ,
బిడ్డలకు గూడ అంతటి ప్రేమ గలద ?

తనువిచ్చి కన్నట్టి తల్లిని కాదని
రాతి బొమ్మకు మ్రొక్కు ఖ్యాతి మనది
చన్నిచ్చి కడుపార చాకిన తల్లికి
వెన్నిచ్చి వదిలించు విద్య మనది
తొలి యొజ్జయి  యెరుక దెలిపిన తల్లిని
మోస పుచ్చెడు గొప్ప బుధ్ధి మనది
సంతానమే తన సర్వస్వ మను తల్లి
తమకు భారమ్మను తలపు మనది

బిడ్డలకు  వాండ్ల పెండ్లాలు బిడ్డలకును
ఊడిగము చేసి  యోపిక లూడి కూడ
బ్రతికినన్నాళ్ళు చాకిరీ బ్రతుకు బ్రతుకు
తల్లి కాదరణ కరువు ధరణి మీద  .

వయసుడిగిన మేను వార్ధక్యమున జిక్కి
పూని చాకిరి చేయలేని నాడు
బుధ్ధి పటుత్వము పోయి , మతిమరుపు
చేరి సహాయము కోరు నాడు
ముదిమి తోబాటుగా నెదుగు రోగాలకు
వైద్యావసరము కావలయునాడు
మలిసంధ్య చీకట్ల మనుగడ మసకలో
కలగుండు పడు కష్ట మొలుకు నాడు

అమ్మ " నొక బిడ్డ " గా జూడ సమ్మతించి
కాచి కడతేర్చు బిడ్డలు గలర ?  అంత
గాక పోయిన బాధ్యతగా దలంచి
జాలి చూపించ గలర ?  కాస్తంత యైన

" మాతృపిండం దదామ్యహ " మన్న మాత్ర
ఋణము తీరదు  _  ముదిమి పైకొనిన నాడు
కాచి కడతేర్చ   తీరు  _   నీ ఘనత  మరచి 
ఎన్ని పిండాలు పెట్టిన నేమి ఫలము ?

27, సెప్టెంబర్ 2018, గురువారం

బాదరాయణ సంబంధం -- కథ -- కమామిషు

కోరి ప్రేమించి పెండ్లాడి క్రొత్త జంట
పురము వీడ్వడి వేరు కాపురము బెట్టె
నంతలో చుక్కతెగి పడ్డ యట్లు దిగిరి
బండి గట్టుక వచ్చిన బంధు జనులు

వరుని వైపున వారని వధువు తలచె
వధువు వైపున వారని వరుడు తలచె
వస్తు చయముల సమకూర్చ వరుని వంతు
వండి వార్చంగ వడ్డించ వనిత వంతు

ఇష్ట మైనట్టి వన్ని వండించు కొనుచు
తినుచు త్రాగుచు బంధువుల్ దిరుగు చుండ
తీరికే లేదు పాపము తినగ ద్రావ
కూడి తలపోయ నింకేడ? క్రొత్త జంట

తిష్ట వేసిన బంధుల తీరు జూచి
చేరి తమలోన జంట చర్చించు కొనగ
తమకు వారికి నెట్టి బంధమ్ము లేమి
యెరిగి యడిగిరి , వారు జంకేమి లేక

‘ అయ్యొ! మా బండి చక్రాల కొయ్య గాని
అట్టె మీయింటి ముందున్న చెట్టు గాని
బదరికా వృక్ష సంబంధ మగుట, మనము
బాదరాయణ సంబంధ బంధువులము ‘

అనిరి, నివ్వెర పోయిరి వినిన జంట ,
పరగ నేబంధములు లేని బంధమునకు
చేరి యీమాట భూమి ప్రసిధ్ది గాంచె
బాదరాయణ సంబంధ బంధ మనుట
(బదరికా వృక్షము = రేగు చెట్టు)

------వెంకట రాజారావు .లక్కాకుల

19, సెప్టెంబర్ 2018, బుధవారం

వృధ్ధమూర్తి

ఏ వ్రేలు పట్టి తా నిలను నడిపించెనో
ఆ వ్రేలు తన కూత మగునొ లేదొ
ఏ బాల్యమునకు తా నింత ఙ్ఞాన మిడెనొ
ఆబాల్య మండయై ఆదు కొనున
ఏ తీగె సాగుట కెండు కట్టెయి నిల్చి
పెంచిన పొదరిల్లు ప్రియ మొసగున
కౌలు రైతిట వచ్చి  నిలువు కట్టెకు నీడ
నొనర నిచ్చున  పెద్ద మనసు గదుర

షష్టి సప్తతియు నశీతి చని  సహస్ర
పున్నములు జూచె నీ వృధ్ధ మూర్తి , యితని
సాదుకుందురొ లేదొ , ఈ స్వాదు ఫలము
రాలు నందాక బిడ్డలు మేలు దలచి .

12, సెప్టెంబర్ 2018, బుధవారం

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు


కొలిచిన వారికి కొండంత వేలుపై
సద్బుధ్ధి నిచ్చు ప్రసన్న మూర్తి
పిలిచిన దిగివచ్చి విఘ్నాలు తొలగించి
కార్యసిధ్ధి నొసగు కార్య మూర్తి
ఆకులలుములు దెచ్చి యర్చించినా మెచ్చి
ఘన కటాక్షములిచ్చు కరుణ మూర్తి
కుడుములే నైవేద్య మిడినను తృప్తుడై
మనసార దీవించు మహిత మూర్తి

మూడు గుంజీలు దీసినా మోదమంది
నెమ్మి కోరిన వరములు గ్రుమ్మరించు
భక్త సులభుండు  సకల సంపద ప్రదాత
శ్రీ గణేశుని  తొలిపూజ చేసి కొలుతు .

3, సెప్టెంబర్ 2018, సోమవారం

శ్రీకృష్ణజన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు


వలచిన రాధికా లలన కౌగిట జిక్కి
ప్రియమార నిలిచిన ప్రేమ మూర్తి
కొలిచిన రుక్మిణీ చెలువ భక్తికి జిక్కి
గుండెలో కొలువైన దండి మగడు
తలచిన గోపికా చెలుల రక్తికి జిక్కి
వశమైన యనురాగ వత్సలుండు
పిలిచిన దీనుల పిలుపు శక్తికి జిక్కి
పరుగున కాపాడు కరి వరదుడు

మంచి చెడులందు జీవించు మానవులకు ,
మార్గ నిర్దేశ మొనరించి , మంచి వైపు
నడువ , గీతోపదేశ మొనర్చి నట్టి
వాసుదేవ కృష్ణున కిదె వందనమ్ము .
29, ఆగస్టు 2018, బుధవారం

నా తెలుగు భాష ఆచంద్రార్కం వర్థిల్లు గాక !


చిన్నూ , ఇంద బనానా తిను
మామ్ నాకు బనానా ఇష్టం లేదు , ఆపిల్ కావాలి
నాన్నా , డాడ్ కి ఫోన్ చేసి చెప్తాన్లే , ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేప్పుడు ఆపిల్ తెమ్మని . మా చిన్నూ గుడ్ బాయ్ , ఈరోజు బనానా తింటాడు . అస్సలు మారాం చెయ్యడు , ఓకే?
ఓకే ,  మామ్
దట్స్ గుడ్
                    *********
హలో బావ గారూ , ఏవిటో ఈరోజు పొద్దుట్నుంచీ ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నా , వల కలవడం లేదు. అంతర్జాలం అస్సలు తెరుచుకోవడంలేదు . సమస్యాపూరణం దుంగ లో సమస్య ఏవిచ్చాడో తెలిసి చావట్లేదు , తవరి నిస్తంత్రీభాషిణికి పిలుపందించి తగలడదామనీ.....
హారినీ...రావుడూ, నువ్వటోయ్ , అదేవిటోనోయ్ మా మేజోపరి భోషాణం పరిస్థితి కూడా అల్లానే తగలడింది . మూషికం చచ్చిందో , కీలు పలక పాడయ్యీందో తెలిసి చావట్లేదు .
ఒరేయ్ అబ్బాయీ, ఈ భోషాణంతో నేను పడ్లేను, ఒక ఊరోపరి కానీ , హస్తోపరి కానీ కొని తగలడరా అంటే వింటాడా , మా శివుడు ? నిన్నకు నిన్న _ తెలుగేలా ఆంగ్లభాష తియ్య్డగనుండన్ _ అంటూ ఒహ వెటకారపు సమస్యనిచ్చి చచ్చాడా పెద్దమనిషి . దాన్ని పూరించలేక నాతలప్రాణం తోక్కొచ్చిందనుకో . ఈరోజేమిచ్చి తగలడ్డాడో మరి ! నేనూ అందుకేగా జుట్టు పీక్కుంటుండేది . ఆ శర్మగారి నిస్తంత్రీభాషిణికి చేసి తగలడు . తెలుసుకుని నాకూ తగలడు .
                    ***********
హలో వదినా , ఈవినింగ్ సిక్స్ థర్టీకి మాటీవీలో వస్తుందే , అదే , ఈతరం ఇల్లాలు సీరియల్ మిస్సయ్యాను నిన్న . మా పక్కింటావిడ సుథేష్ణ లేదూ, తనిష్కలో బేంగిల్స్ కొనడానికి తీసుకెల్లిందిలే , నాకైతే ప్రజెంట్ ట్రెండ్స్ తెలుసుననీ..... సర్లే , సూర్య టీవీ కొన్నాడా , సూర్య మదర్  ఒప్పుకుందా , అసలేంజరిగిందోనని ఒహటే టెన్షన్ ఫీలవుతున్నాననుకో , కాస్తంత డీటెయిల్డ్ గా నేరేట్ చెయ్యీ .
                        *************
       భాష పారుటేరు . భాష జనబాహుళ్యానికి సొంతం . జనబాహుళ్య వినిమయమే భాషకు పరమప్రయోజనం . తరతరాలుగా మన తల్లిభాష మన తెలుగుభాష వర్థిల్లాలి .
      అరటి పండును బనానాగా , ఆపిల్ ను సీమరేగుగా మార్చొద్దు . అరటిపండునూ , ఆపిల్ నూ ఎట్లవట్ల వాడుకుందాం .
       ఓరుగంటినీ , ఒంటమిట్టనూ ఏకశిలానగరాలుగా సంస్కృతీకరించి ,
చక్రాయుధుణ్ణి చుట్టుకైదువుజోదుగా తెనిగించినంత మాత్రాన వాడుకలోకితీసుక రాగలిగేరా ?
          రైలు , రోడ్డు లాగే కంప్యూటర్ , టీవీ , ఇంటర్ నెట్ , ఫోన్ ,
మొదలైన పేర్లను తెనిగించబోయి , సంస్కృతీకరించి అంతర్జాలాలూ , మూషికాలూ చెయ్యాల్నా !
మన భాషలో చేరి విరివిగా వినిమయమయ్యే ఇతర భాషల పదాలు ఎట్టివట్ల వాడుకోవడం మన భాషకూ , మనకూ ప్రయోజనకరం . మాతృభాషపై కుహనా మమకారంతో ఆధునిక పరికరాల అసలు పేర్లను నకిలీ చేస్తే కృతకమై , వికృతభాష తయారౌతుంది .
           అట్లనే వినియోగంలో ఉన్న తెలుగు పదాలకు బదులు  ఆంగ్లపదాలను వాడి , వాటిని వాడుకలో లేకుండా చేయడం తరవాతి తరాలకు ద్రోహం చెయ్యడమౌతుంది .
            నా తెలుగు జాతికంతటికీ మాతృభాషా శుభాభినందనలు .

26, ఆగస్టు 2018, ఆదివారం

ఒక్క ధర్మజుడే బొందితో ..... ఏల ?


తనకన్న తెలివిడి తనమున్న వారలు
లేరను యహముచే చేర డొకడు
తనకన్న సొగసైన ఘనులు లేరను నహం
కారము కనుగ్రప్పి చేర డొకడు
మగ లైదుగురి లోన మగువ ' కింద్ర సుతుడె '
' మక్కువ ' లోపమై చిక్కె నొకతె
విలు విద్యలో తన చెలువమ్ముపై నున్న
అతిశయ మొకనికి అడ్డు నిల్చె

మరణ వేదన పడుచున్న మనుజు జూచి
పరగ నానంద పడుటచే పడియె నొకడు
తుదకు ధర్మజుం డొక్కడే ముదము తోడ
బొందితో స్వర్గమును జేరె పూజ్యు డగుచు .

25, ఆగస్టు 2018, శనివారం

అర్జునుడు ' కర్రి 'యా ? .....


కౌరవ్య రాజన్య గౌరవంబులు తెల్పు
కుంతియు , శక్రుండు గూడ తెలుపు
తెల్లని తనుచాయ తెఱగెఱిగించు నా
అర్జున నామథేయమ్ము తెలుపు
అరదంబు తెలుపట , హయములున్ తెలుపట
విల్లును శంఖంబు విథము తెలుపు
కపట మొల్లని యుధ్ధ కౌశలమ్ములు తెల్పు
విజయ పరంపరా వితతి తెలుపు

ఓజ నింతటి తెలుపు మారాజు తాను
' కర్రి ' యయి గాను పించును , కాదొ ? యవునొ ?
కాద ? అర్జున నామంబు ఘనత యేమి ?
అవున ! కర్రియై గన్పించు ఖర్మ యేల ?


18, ఆగస్టు 2018, శనివారం

' సన్నిధి ' భాస్కరన్నతో నేను .....

' సన్నిధి ' భాస్కరన్నతో నేను
---------------------------------
గలగలా సెలయేటి గండశిలల మీద
జలజలా పారు సలిలము వోలె
ముగ్ధ మోహన కృష్ణు మోవి మురళి వీడు
అతులిత మధుర సంగతుల వోలె
శ్రీగంధ పరిమళశ్రీలు మోసుక వచ్చి
కుతి దీర్చు మలయ మారుతము వోలె
కడగండ్ల పాలయి కనలు మనుజునికి
తగవైన సఖుని యోదార్పు  వోలె

పరమ భాగవతుడగు మా ' భాస్కరన్న '
అమృత ధారలు కురిపించు యమరగంగ ,
మృదుల స్రోతస్విని గతి , తనదు ప్రవచన
ధారలు కురియు , జనులు తాదాత్మ్య మొంద .

16, ఆగస్టు 2018, గురువారం

నా శ్రీమతి స్మృత్యర్థం .....

ఈరోజు నా భార్య లక్కాకుల సుభాషిణమ్మ
స్మృత్యర్థం కుల్లూరు జూనియర్ కాలేజి లో
మంచినీటి ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేసినందుకు
ఆనందంగా ఉంది .

8, జులై 2018, ఆదివారం

కుల్లూరు హైస్కూల్ లో పురస్కారాలు

కుల్లూరు హైస్కూల్ లో ఈరోజు SSC స్కూల్ ఫస్ట్ వచ్చిన విద్యార్థులకు ....
నగదు పురస్కారాలు , మరియు రోలింగ్ షీల్డులు
బహూకరించడం జరిగింది .
1 . శ్రీ దరిమడుగు . జగదీష్( USA) తన తాత శ్రీ దరిమడుగు . కామయ్య మరియు నానమ్మ వసంతమ్మ గార్ల జ్ఞాపకార్థం ....
బాలురలో ఫస్ట్ K.GURUSAI SAKETH  కు
పదివేలు నగదు రోలింగ్ షీల్డు
బాలికలలో ఫష్ట్ N.NAVYA కు పదివేలు నగదు
రోలింగ్ షీల్డు బహూకరించారు .
2 . శ్రీమతి లక్కాకుల . రత్నమ్మ గారు తన భర్త
శ్రీ లక్కాకుల . వెంకటరత్నం గారి జ్ఞాపకార్థం
SSC స్కూల్ ఫస్ట్ K .GURUSAI SAKETH కు
పదివేల నగదు పురస్కారం అందజేశారు .
3 . శ్రీ లక్కాకుల వెంకట రాజారావు గారు
తన భార్య  శ్రీమతి లక్కాకుల . సుభాషిణమ్మ గారి
జ్ఞాపకార్థం  SSC స్కూల్ ఫస్ట్ K.GURUSAI SAKETH కు పదివేల నగదు పురస్కారాన్ని
అందజేశారు .
ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీమతి మాదాసు .నళినమ్మ గారు ,
 MEO , HM , ఉపాధ్యాయులు , గ్రామపెద్దలు , విద్యార్థులు , తలిదండ్రులు పాల్గొన్నారు .

14, జూన్ 2018, గురువారం

సంఘటితం కండి - 2


తెలుగుల సాంస్కృతీ విభవ దీప్తులు - కాపుల శౌర్య విక్రమో
జ్జ్వల ఘన కీర్తి జన్యములు - సంగర రంగము నందుగాని , శ్రీ
విలసిత కాంతిమత్ విపణి వీధుల యందున గాని , వేష భా
షల లలితేందిరా కళల చాయల గాని , చరిత్ర గాంచినన్ .

కుజన రాజన్యుల కుత్తుకల్ గోసిరి
రాయల సంగ్రామ రాజియందు
మణి మయ భూషణ వణిజులై వెలిగిరి
దేశ దేశాల సందీప్తి మెరయ
వేష భాషల కీర్తి వెలుగొంద నిలిపిరి
సాంస్కృతీ వైభవోజ్జ్వలత గదుర
పేద సాదల కింత పెట్టిరి కడుపార
దాన దయా గుణ జ్ఞాను లగుట

శౌర్య విక్రమ ధిషణాది చతురతలును ,
వేష భాషలు , సంస్కృతీ విభవములును
కాపు వర్గాల పెన్నిథుల్ , కలసి రండు ,
సంగరము సేయ , ఎన్నిక రంగ మందు .


13, జూన్ 2018, బుధవారం

' సంఘటితం కండి '


తెలగలు , వొంటరుల్ , బలిజ ధీరులు , కాపులు తెల్గు నేలపై
గలరు విశేష సంఖ్యల , సకాలములో తమ శక్తి జూపి , ఈ
మలినపు రాజకీయమును మట్టున బెట్ట మహోగ్ర మూర్తులై
తెలుగు ధరాతలమ్ము నినదింపగ సంఘటితమ్ము కావలెన్ .

ఇతరుల కాళ్ళవద్ద యసలేల పడుండగ ? , రోష శౌర్య సం
వృతమతులై , స్వయం జ్వలిత వేగ సుసంఘటి తాంతరాత్మతా
స్తుతిమతులై , వినూత్న గతి , వంచకులన్ దిగద్రొబ్బి , భ్రాతలై
సతతము రాష్ట్ర పాలనకు సందడి సేయుడు రాజ్యకాంక్షతో .

ఇదె సమయమ్ము - కాపు విజయేందిర ఆంధ్రప్రదేశ రాష్ట్రమం
దుదయము నొందు దాక , పునరున్నతి బొందెడు దాక , కృష్ణరా
య ధరణి నాధు ప్రాభవ మహా మహనీయత లొప్పు దాక ,  సం
విధ సముదైక్య సంఘటిత వేదిక గావలె కాపు వర్గముల్ .5, జూన్ 2018, మంగళవారం

పుట్టిన రోజిదియని .....(జూన్ 5 నాజన్మదినం)

ఎందుకు జనించితినొ స్వామి ! యెవ్వియును ఘ
నతలు లేవు , కనీసము వెతలు లేని
బతుకు బతికితినా యన్న  - వెతుక నట్టి
బాట సుతరాము కనరాదు  భాగ్య ధాత !

పుట్టినరో జిదియని యి
ప్పట్టున క్యాలండరు నను పదె పదె గాసిం
బెట్టుచు హసించె , స్వామీ !
పుట్టువునకు సార్థకత్వ పూర్ణత లేమిన్ .

ఒజ్జదన మొక కొంత మేలుజ్జగించి
కాస్త యూరట దొరికెను కమల నయన !
మండు టెండన బడి వచ్చు మనిషి కొకట
చల్ల దొరికిన వడువున జలజనాభ !

ఎంద రీ భూమి బుట్టి సాధించిరి , పురు
షార్థములు , సంశయమె , యైన , నంద రిటువ
లె వగతుర ? సందియమె స్వామి ! , చివరిమజిలి
యైన భయద రహితమై శాయంగ రాద !

అంబు జోజ్జ్వల దివ్య పాదారవింద !
నీదు చింతనామృత చిత్త నీమ మొకటె
కడవ బెట్టంగ నావయై గానుపించు
జరను రుజలను దాటంగ , పరమ పురుష !21, మే 2018, సోమవారం

మాకుల్లూరు - నా గురించి


బలిజను నేను , పుట్టువున పావని గంగకు తమ్ముడన్ , మహా
బలితలకెక్కి త్రొక్కిన శుభంకర విష్ణు పదోద్భవుండ , స్వ
స్థలమది కుల్లురీ పురము , సంపదలందున విద్యలందు భూ
తలమున సాటిలేని ఘనతల్ గల యూరిని బుట్టితిన్ కడున్ .

కాపులలో విశిష్టతలు గల్గిన శూరుల జాతి మాది , మా
ప్రాపున ప్రాభవమ్మొడిసి పట్టెను రాయల రాజ్యలక్ష్మి , మా
చూపుల తీక్ష్ణతల్ దవిలి శోభలు గోల్పడె శత్రురాజ్యముల్ ,
భూపతులై తెలుంగు వర భూముల నేలిరి మాకులీనులున్ .

సదమల ప్రాకృతీ విభవ చైత్ర రమా రమణీయ శోభలన్
బొదివిన చెట్లు , కొండలును , పూర్ణజలాన్వితమైన చెర్వులున్ ,
నదియు , ననేక గుళ్ళు , విపినమ్ములు , స్వచ్చపు మానసమ్ములున్ ,
చదువులు , శౌర్యముల్ గదిసి చక్కని తల్లి మదీయ గ్రామమే .

చదివితి తెల్గు నాంగ్లమును సంస్కృతమున్నొక కొంత , యిష్టమై
మదికి లయించు నొజ్జదనమందున ముప్పది యెన్మిదేండ్లుగా
బ్రదికితి , లక్షలాదికి నవారిగ జీవన మార్గ సత్యముల్
విదిత మొనర్ఛి ధన్యతల వెల్గుల గాంచితి , నింత యేటికిన్ .

ఆస్తికుండనె గాని యసదు నించుకయేని
గ్రుడ్డిగా నమ్మిన గురుతు లేదు
దైవ నిందలు సేయ తలపు బారదుగాని
తాంత్రిక క్రతువులు తగులు పడవు
విశ్వంబు నియతమై విభ్రమించు నటుల
సత్య ధర్మ నియతి చాల ప్రియము
ద్వేషంబు మోసంబు వేషంబు లెరుగను
తప్పుడు పథములు తగవు మదికి

తానె గొప్పటంచు తగ విఱ్ఱవీగెడు
త్రాష్టు డన్న నాకు తగని మంట
ఒప్పు గాంచ లేక తప్పులే వెదికెడు
వెధవ లన్న పడదు బుధులలోన .

చరమ జీవితమ్ము పరమాత్మ సేవనా
నంద మగ్న సత్య సదమలముగ
గడిపి గొలగమూడి కరుణామయుడు స్వామి
వెంకయార్యు జేర వేడ్క గలదు .

1, ఫిబ్రవరి 2018, గురువారం

అతిమనోహరులైన యశోదాకృష్ణులు

తల్లితో కన్నయ్య తనియు మురిపెమ్ములు
ముగ్గులో చిత్రించు ముదితలార !
ఆనాటి గోపికా మీనాక్షులాయేమి ?
కమలాక్షు కండ్లకు కట్టినారు
ముగ్ధ మోహనరూపు ముద్దుగారెడు , చూడ
కనుగవ చాలదు కాంతలార !
రూప లావణ్యాలు రూపించి చిత్రించి
రమణీయతలకు హారతి పడితిరి

అతి మనోహరమైన యీ ప్రతిమ జూచి ,
కన్ను లానంద పరవశ గతిని జేరి ,
భాష్పములు గ్రమ్మె  , తపమన్న భాగ్యమన్న
తమదె , యేరీతి వొగుడుదు ? తరుణులార !

22, జనవరి 2018, సోమవారం

నేడు వసంతపంచమి - అమ్మకు వందనం


నిలువెల్ల తెల్లని వలువలో వెలుగొందు
వాగ్దేవి ! శారదా ! వందనములు ,
తెల్లదామర పైన తేజరిల్లెడు తల్లి !
బ్రాహ్మీ ! సనాతనీ ! వందనములు ,
బ్రహ్మ విష్ణు శివులు ప్రస్తుతించెడి తల్లి !
పరదేవతా ! నీకు వందనములు ,
పద్మ పుస్తక శుక స్ఫటిక మాలల వెల్గు
పరబ్రహ్మ రూపిణీ ! వందనములు ,

జన్మ జర జాడ్యములు వోవ జగతి గాచు
వర సరస్వతీ మాతరో ! వందనములు ,
ప్రాణులందున బుధ్ధి రూపాన నిలిచి
వరలు మూలపుటమ్మరో ! వందనములు .

21, జనవరి 2018, ఆదివారం

పద్యమూ - పద్యకవులూ వర్థిల్లాలి

' పలుకు ' నన వేసి , ' మొగ్గయై ' భావ మొదిగి ,
' పద్య 'మై పూవు విడిసె - నిప్పగిది కవి - మ
నోజ్ఞ రుచిర పరిమళ వినూత్న భంగి
రస మయము జేసె తెల్గు నేలలు తరించ .

మొనసి నాబోటి వేవురు ముదముతోడ
పద్యమందలి రసభావ విద్యమాన
మథువు ద్రావి , తనిసి , కవి విథము దెలిసి ,
తనివి తీరంగ మెత్తుము తనను దలచి .

ఎంత రమణీయ మీ పూల పుంత !  మున్ను
నన్నయాది కవీంద్రులు సన్నుతముగ
తెల్గు నేలల దీర్చి ఖ్యాతిలగ జేసి
తెలుగు పద్య పూదోటలు దెచ్చినారు .

కోరి బుధు లనంగ హేరాళమై యిప్డు
పద్య మెవ్వడేని పరిఢవిల్ల
వ్రాసె నేని వచ్చి రాయిడి జేతురు
తప్పు తప్పు తప్పు తప్పటంచు .

కాస్త యెప్పుడైన స్కాలిత్యము దొరలు
అంత మాత్ర మతని సుంతయేని
సారహీను డనుచు చావగొట్టంగ నీ
ఘనులు తప్పెరుగని వినుతు లేమి !

తప్పు వెదుకుచు జదువు బుధవర ! కాస్త
దోరణిని మార్చుకో ! పద్యసారము గను !
మేలు భజియించు ! తలయూచు మించుకైన !
నిండు  రంథ్రైక ధ్యాసలో నుండి తలగు !

15, జనవరి 2018, సోమవారం

నమో సూర్యనారాయణా


చలికి గిజ గిజలాడు చంచల పుడమిని
తన కవోష్ణ కిరణ బాహులను పొదివి ర
మించు సూర్యనారాయణు మించు ప్రేమ
కథకు మకర సంక్రమణ సాక్ష్యమ్ము సుమ్ము .

ఉత్తరాయణ పుణ్య భానూర్థ్వ కిరణ
జనిత జీవమ్ములంది ప్రజ్జ్వలత పొంది
భూమిపై జీవజాలమ్ము స్ఫూర్తి నొందు
శుభ సమయ సంక్రమణ మిది , శోభనమ్ము .

14, జనవరి 2018, ఆదివారం

నిన్న శనివారం యాదాద్రి నరసింహుని దర్శన భాగ్యం లభించింది

చేరి భీకరమైన సింహ ముఖమ్మున
దంష్ట్రల కోరలు దడలు పుట్ట
గట్టు గట్టంతయు గడడగడ వణకంగ
అరుపుల రౌద్రంబు లురులు చుండ
రక్కసు నుఱము చీల్చ నురికిన నల్ల
పారి చారలు గట్టి జారుచుండ
ఉగ్రత తగ్గించ నుదధి కన్యక చేరి
తొడమీది కెక్కి చేతులు మొగిడ్చ

కాస్త శాంతించి  యాదాద్రి గట్టు మీద
రక్షగా నిల్చి  జగములు గ్రాల  కాచు
లక్ష్మి నరసింహు దర్శించి ప్రణతు లిడితి
నిన్న శనివార మనుభూతి యెన్న తరమె !

7, జనవరి 2018, ఆదివారం

పరమేశ్వర విభూతి

సృష్టి స్థితి లయల నెవడు
స్పష్టముగా గోచరించు పరమేశ్వరుడై ,
నిష్టగ తపించి ఋషులం
తిష్టముగా నెవని గూర్చి తెలిసి తనిసిరో .

శక్తి యతని రూపు , సకల జగతి యతని
చిద్విలాసమ్ము , ప్రేమ భాసించు టతని
తత్త్వ , మతడు విరాట్ సత్య ధర్మ రతుడు ,
దర్శనీయుండు జగతి యంతటను నతడు

అతని సృష్ఠి  కడుమనోఙ్ఞ , మడుగడుగున
నత డగుపడు నన్నింట తా నద్భుతముగ ,
ప్రతి చరాచర రూపమ్ము నతని దివ్య
చేతనా ప్రభావిత వికసిత సుమమ్మె

మొనసి జీవన సంద్రాన మునిగి పోవు
నావ నొడ్డుకు లాగ లేనపుడు మనకు
తోడుగా నిల్చి కాపాడు వాడె యతడు
కష్టములు తీరి నంతనే కనము గాని .....

శక్తి యతని రూపు , సకల జగతి యతని
చిద్విలాసమ్ము , ప్రేమ భాసించు టతని
తత్త్వ , మతడు విరాట్ సత్య ధర్మ రతుడు ,
దర్శనీయుండు జగతి యంతటను నతడు

1, జనవరి 2018, సోమవారం

ఆకాంక్ష

భారతీయతకును పద్దెనిమిదికిని
విడని బంధమేదొ వినగ నగును
ధర్మ రక్ష కొఱకు తరచుగా నీసంఖ్య
తారస పడె నాటి తరము లందు .

నేడు పద్దెనిమిది నియతమై వచ్చెను
చెలగి ధర్మ రక్ష చేయు కొఱకొ
చెడును గెలుచి మంచి చేరువై జనులెల్ల
భద్ర మైన బ్రతుకు బ్రతుకు కొఱకొ .

గడచిన వత్సర మంతయు
కడగండ్లను బడిరి జనులు ఘనుల వలన , ఆ
చిడి ముడి పాట్లిక ముందున
విడిపోవునొ , కొత్త పాట్లు విడుదల యగునో ?

పాలకులు ప్రజల పక్షము
మేలు దలచి తగు విథము సమీక్షలతో చ
ట్టాలొనరించి హితమ్ముగ
పాలించుచు ప్రజల మెప్పు బడయంగ నగున్

ముంద టేడాది వలె గాక , ముదము గూర్చ
నవ వసంతము మన భూమి నవతరించి
సకల జనముల , సంతోష సమధికముగ ,
జీవ నానంద పథముల జేర్చు గాత !