సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

3, అక్టోబర్ 2014, శుక్రవారం

అమ్మా ! దుర్గమ్మ తల్లీ !

మంచేదో తెలుసు

అయినా ఆచరించడానికి తగిన సత్య సంధత లేదు

చెడేదో తెలుసు

అయినా చెడుతో పోరాడడానికి తగిన మనో నిబ్బరం లేదు

మోస మనీ తెలుసు

అయినా నివారించడానికి తగిన నిబధ్ధత లేదు

స్వార్థ మనీ తెలుసు

అయినా విడనాడడానికి తగిన మానసిక సంసిధ్ధత లేదు

బ్రమ యనీ తెలుసు

అయినా బైట పడడానికి తగిన ధైర్యం లేదు

హింస అనీ తెలుసు

అయినా పరిహరించడానికి తగిన సౌమనస్యం లేదు

అన్యాయమనీ తెలుసు

అయినా ఎదిరించడానికి తగిన న్యాయ శీలత లేదు

దుర్మార్గ మనీ తెలుసు

అయినా వదిలి పెట్టడానికి తగిన సౌశీల్యం లేదు

అజ్ఞాన మనీ తెలుసు

అయినా జ్ఞానం వైపు పయనించడానికి తగిన సంస్కారం అలవడడం లేదు


       తర తరాల మానవ మేథస్సు పండించిన

       వేదాలు , ఉపనిషత్తులు, పురాణాలు , ఇతిహాసాలు , శాస్త్రాలూ –

       తదితర విజ్ఞాన(?)భాండాగార మంతా

       తెలుసు కోడానికేనా ?

       ఆచరించడానికి కాదా ?

          మనిషిని మనిషిగా గౌరవించడానికి కాదా?


          జ్ఞానం స్వార్ధానికి ఉపయోగించుకోవడానికేనా?


          మనిషిని బ్రమల్లో ముంచి మేధావులు - వాళ్ళ పబ్బం గడుపుకోవడానికా? 
          

          మంచీ – చెడూ తేడా తెలుసున్న మేధో వర్గం చెడు వైపే మొగ్గు తున్నదెందుకని ?


అమ్మా !  దుర్గమ్మ తల్లీ !

‘ విజయ దుర్గ ‘ వైన నిన్ను

తర తరాలుగా కొలుస్తున్న మా ‘ బుధ్ధి ‘ కి

‘ చెడును ఎదిరించే పోరాట పటిమనూ ,

మంచిని ఆచరించ గల ‘    ‘ సత్తానూ ‘ ప్రసాదించు తల్లీ !

         ----- విజయ దశమి శుభాకాంక్షలతో