సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

5, జులై 2019, శుక్రవారం

అన్నం పెట్టే మహత్ సంకల్పం

కుటుంబం లేదు ,
ఒంటరితనం ,
వయసుడిగింది ,
ఏ దిక్కూలేదు _
 ఇలాంటి వాళ్ళు ప్రతి గ్రామంలో కొందరుంటారు .
కేవలం అలాంటివాళ్ళకు 20 మందికి అన్నం పెట్టే పని సంకల్పించాను . పెద్దలు ఆశీర్వదించండి .

ప్రతిరోజూ పదిమందికి
సతతము భోజనము పెట్టు సత్కార్యమనే
వ్రత మాచరించ బూనితి ,
హితులాశీస్సుల నిడుడు , మహిత గతి సాగన్ .

దైవకార్యమేని ధర్మకార్యంబేని
చేయబూని నపుడు స్థిరము గాగ
పరుల యర్థమేని పరసేవలను గాని
తీసుకొనమి నాకు తృప్తి నిడును .

పొసగ నా కడ కడు వసతియున్నంతలో
పూని పనులు సేయ బోలుదు , మతి
మంతులైన హితుల మన్ననల్ , దీవెనల్
వలయు , నితర మేమి వలవ దనఘ !