సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

2, మార్చి 2016, బుధవారం

కోమల జల స్రోతస్విని గ్రామీణ తెలుంగు .....'తప్పులెన్నువారు తమ తప్పులెరుగరు'
పండితులను గూర్చి పద్య  మిదియ ?
అన్ని మకె దెలియునన్న యహంకార
సలు విడరు వేమ!  సిసలు మాట .

పిడికెడు మంది ప్రబుధ్ధులు
పడి పడి తలలూచు కొఱక పద్యపుశోభల్ ?
నడయాడ వలద , తెలుగుల
నడివీధుల , నాల్గుదెసల నాట్యపు హేలల్ .

సాంప్రదాయ బధ్ధ సద్గుణ సంపన్న
బ్లాగు తనదటంచు పలికి , యొకడు
తెలుగు గ్రామీణుల తేట పదాలున్న
పద్యము ప్రకటించ  వద్దనియెను .

తనది తులసి వనము , తాకరాదనెనొక్క
యాచకుండు , భజన మేచకుండు
వారు వీరు జేరి వర్థిల్ల జేతురా ?
స్వార్థపరులు తెలుగుభాష నకట !

మహితాత్ములు పూర్వకవులు
మహనీయ గుణాలవాల మాన్యులు , వీరో ?
బహు నీచ మనో లాలస
మహితాత్ములు విడువరెపుడు మాలిన్యములన్ .

కోమల జల స్రోతస్విని
గ్రామీణ తెలుంగు , సదరు లలిత పదాలన్
ధీమమ్మున వెలయించిరి
వేమన్నయు అన్నమయ్య వేడుక కల్గన్ .