సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

8, ఏప్రిల్ 2017, శనివారం

వెంకయ్య స్వామి శతకం -- 11

పసుల , జనుల రోగ బాధలు దొలగంగ
జేసి  గ్రామ చీటి వ్రాసి నావు
పల్లె పల్లె దిరిగి పలుమార్లు , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 91

నేడు పల్లె పల్లె నీదు గుడులు గట్టి
నిన్ను నిలిపి కొలిచి సన్నుతించి
భక్తు లైరి నీకు పరమాత్మ ! వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 92

అరయ నేటి కేటి కారాధనోత్సవ
ప్రభలు పెరిగె  , జనుల భక్తి పెరిగె
మ్రొక్కు కొనుట పెరిగె , ముదమయ్యె , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 93

నేడు పల్లె లందు నియతిగా గుడి కేగు
టన్న నీదు గుడికె నెమ్మనమున
నిలిచి కోర్కె దీర కొలుతురు , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 94

ఒక్క ప్రొద్దు లుందు రొనరంగ శనివార
మందు నిన్ను దలచి మహిత చరిత !
భక్త జనులు గలరు ప్రతి యింట , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 95

కలలు పండు గాక  కళ్యాణ మౌగాక
బిడ్డ గలుగు గాక ప్రియము మీర
వచ్చి నిన్ను గొలువ వరమగు , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 96

కోరి వత్తు రేని ఆరాధ నోత్సవ
మందు గొలగ మూడి మహిమ దెలిసి
పనులు చక్క బడును , పరమాత్మ ! వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 97

క్షేత్ర దర్శనమ్ము , శ్రీ స్వామి దర్శన
భాగ్య , మట భుజించు భాగ్య మొంద
నార్తి తొలగి పోవు , నభయమ్ము , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 98

నీదు మాల వేసి నియమాలు పాటించి
గొలగ మూడి వచ్చి కొలని లోన
మ్రొక్కు దీర్చు కొనగ మోక్షమే , వెంకయ్య 
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 99

పాత్రత గలదేని క్షేత్ర దర్శన మగు
ఇహ పరముల శుభము లిందు నందు
బడయ వచ్చు జనులు , పరమాత్మ ! వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 100

7, ఏప్రిల్ 2017, శుక్రవారం

వెంకయ్య స్వామి శతకం -- 10

వెంకయ్య స్వామి శతకం -- 10
------------------------------------
కావిడి గొనిపోయి ఘనుడు నారాయణ
నాలు గిల్ల భోజ నాలు దేగ
యేమి తినిరొ యేమొ యెరుగము , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 81

చేపల వల బూని చేరువ నొక్కండు
పూల సజ్జ బట్టి పూజ కొకడు
యెవరి తీరు గొప్ప యెరుగమా , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 82

మనిషి చూపు గరిమ మార దరువది నాల్గు
అందు నొకటి మార నంధు డగును
దీని భావ మేమొ దెలియము , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 83

బలిమి లక్ష లారు కలియుగ దేవుళ్ళ
చూపు లంటి వయ్య శోధన యొన
రించ మేము చాల లేమయ్య , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 84

మూడు కాలములను చూడ జాలిన గొప్ప
ఆత్మ శక్తి గలుగ  , నక్షరాల
నీవు నుడువు మాట నిజమౌను , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 85

పరగ చుట్ట జుట్టి పైపంచ విసరుచు
జబ్బు పడ్డ వాళ్ళ జబ్బులెల్ల
తొలుగి యడగి పోవ  ద్రోచితి , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 86

తనది యొకటె ధ్యాస తంబూర మీటుచు
ధ్యాన యోగ మందు దగిలి యుంట
ధ్యాస లౌకి కమున దగులదు , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 87

వ్రేలి ముద్ర లొనర వేయుచు నుందువు
ధ్యాన మందు లేని తరుణ మందు
నాడు వాటి విలువ నరయము , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 88

ముద్ర లేసి నీవు ముదమార నిచ్చిన
కాగి తాలు నాడు ఘనము గాగ
దేవుని గదు లందు దీపించె , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 89

నీదు చేయి తాకి నిమిరిన దారాలు
మంత్ర పూత మైన మహిమ దాల్చి
మాకు రక్ష యిచ్చె , మహితాత్మ ! వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 90

6, ఏప్రిల్ 2017, గురువారం

వెంకయ్య స్వామి శతకం -- 9

వెంకయ్య స్వామి శతకం -- 9
-----------------------------------
సత్య ధర్మ రతులు  సద్గురు సేవల
నియతి బ్రతుకు వారు నిర్మలులును
నిన్ను నమ్ము జనులు  , నిజమిది , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   --71

రాజు కెంత యున్న  రాజుకే యగు గాని
మనము జేసు కున్న మటుకె మనకు
ఆశ పడకు డంటి వయ్య , శ్రీవెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 72

జీవు లన్ని టందు చేరి నేనుందును
తెలిసి కొనుడు జనులు దీని ననుచు
ప్రాణి హింస చేయ వలదంటి , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   --73

అంతరాలు మాని అంద రొక్కటి కాగ
మెలుగు డంచు మమ్ము మలచి నావు
కులము లెన్ని యున్న కొలిచిరి , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 74

పరగ గొలగమూడి పదిహేను వందల
స్థలము దైవ భూమి తర తరాలు
వెలుగు వెలుగు నంటి , వేర్పడె , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 75

ఆత్మ పరిమళించి అత్యంత సౌందర్య
రూపు దాల్చి శక్తి ప్రాపు బొంది
జనుల కొఱకు నిల్చె జగమున  , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 76

కోరుకున్న జనుల కొంగు బంగారమై
కోరి  వెలసి నావు  గొలగమూడి
క్షేత్ర మందు మాకు సిరిమాను , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 77

ఉండు టెల్ల నాడు  మొండి గోడల మధ్య
తాటి యాకు పరచి  , దాని మీద
యెంత మక్కువయ్య , యెరుగమా , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.    -- 78

నాగు లొక్క ప్రక్క  సాగి కాటేసినా
చిద్వి లాస హాస సిరు లొలుకుచు
యోగ సాధనమున నుంటివి , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 79

అర్థ ముతక చొక్క యట్టిదే పంచయు
తడిపి యార బెట్ట తప్ప దనగ
ఏమి గట్టి నారొ యెరుగము , వెంకయ్య
స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 80

5, ఏప్రిల్ 2017, బుధవారం

రాముడే రాజుగా ... రక్షగా .....(గేయం)

రాముడే రాజుగా రక్షగా ప్రజలకు
త్రిజగాలు కొలిచేను త్రేతాయుగాదిగా

ఒక్కటే మాటగా ఒక్కటే శరముగా
ఒక్క సీతయె సతిగ యుగపురుషుడై నిలిచె /రాముడే/

దండ్రి కిచ్చిన మాట తలదాల్చి కడదాక
పడరాని యిడుముల పడియునూ విడువని /రాముడే/

అన్నగా తమ్ములకు ఆదర్శమూర్తిగా
మన్ననలు పొంది యీ మనుజులందరకు /రాముడే/

రావణుని చావుతో రామబాణము శక్తి
రామనామము శక్తి రాజిల్లె లోకాన /రాముడే/

తొలుత శ్రీరామయని పలుకులో రాతలో
పలుకక రాయక వెలయింప రేదియు /రాముడే/

పల్లెలా పట్నాల ప్రతి మందిరాలలో
కడగి సీతారామ కళ్యాణములు సేయ/రాముడే/


వెంకయ్య స్వామి శతకం -- 8

మలిన మంట నట్టి మహనీయు లెవరైన
గలర ఘను లటన్న  నిలను సాయి ,
నీవు దప్ప లేరు , నిజమిది , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 61

దాయ లార్గురు తమ దరి జేరగా లేరు
గనుకనె పరమాత్మ కళలు మిమ్ము
జేరెను మహితాత్మ చిరముగా , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 62

స్వచ్చ తములు మీరు  స్థావర జంగముల్
మీ యనుఙ్ఞ మేర మీర లేవు
మీకు సాధ్య పడని మేరలా ? వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 63

శ్రీ శరీర సహిత శివ మూర్తులై యుండ
చేరి కొలిచి నట్టి తీరు కంటె
జన సముద్ర మిపుడు ఘనమయ్యె , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 64

నాడు మీరు జూపి నట్టి యద్భుతముల
కంటె నేడు జనులు కనుల ముందె
కోరి తీర్చు కొనుట కొల్లలు , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 65

సకల కర్మ లందు సంసారి  ధర్మమ్ము
తప్పకున్న గొప్ప , తగ నదేమి
గొప్ప గాదు రుషికి , చెప్పితి , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 66

దారి తప్ప కుండ  దారాన్ని తెగకుండ
చూచు కొనుడు నేను కాచు కుందు
మిమ్ము విడువ నంటి , మేలయ్య , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 67

లాభ మందె మనసు లయబెట్టి చూడొద్దు
పాప మందు కూడ భాగ మొదవు 
టరసి చూడు మంటి వయ్యరో ! వెంకయ్య
స్వామి శరణు నీదు చరణములకు .   -- 68

 పొసగ వేరొకరిని పొమ్మను కంటెను
మనమె తప్పు కొనుట మంచి దనుచు
మంచి జెప్పి నావు , మహితాత్మ ! వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .  -- 69

గొఱ్ఱె లుండు వేలు గుంపులో మనగొఱ్ఱె
కాలు పట్టి తెచ్చు ఘనత కలదు ,
రండు రక్ష నిత్తు , రమ్మంటి వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 70

4, ఏప్రిల్ 2017, మంగళవారం

వెంకయ్య స్వామి శతకం -- 7

పదవ చూపు నాది పరికింప తగులుకో
పోవు చూపిదంచు పుణ్యమూర్తి !
నుడివి తీవు శక్తి గడియించి , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 51

ఆకలి గొని వచ్చి యడిగిన వారికి
పట్టె డన్న మిచ్చి పంపు డనుట
నిన్ను గుర్తు దెచ్చు నిజమయ్య , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .    -- 52

గౌరవించి పిలువు మేరి నైనను , ఒరే
యనకు పాప మంటి వయ్య దేవ !
నీదు తత్త్వ మిదియె , నిజమయ్య , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 53

పాడు బుధ్ధి జూపి పావలా కాజేయ
పది వరాలు నీవి వదులు నంటి
వక్షరాల నిజము , రక్షకా ! వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .    -- 54

మనిషి యందె దాగి మన తప్పు లొప్పులు
లెక్క జూచు చుందు రెలమి సాక్షు
లనుచు నెరుక పరచి తయ్య శ్రీ వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .    -- 55

కార్య ఫలము దెలియగా వచ్చు వారికి
వ్రాసి ముందె  ఫలము  వేసి ముద్ర
ముట్ట జెప్పినావు ముదమయ్య , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .    -- 56

మోకు తుంట లొకట ముంతొక్క చేతిలో
యేటి పాయ మీది కేగి సాగి
మంట జేయు చుండు మహనీయ , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .    -- 57

అర్బుదాలు కోటు లన  రామ రత్నాలు
మణులన జలయఙ్ఞ మహిత తపము
పంచితి వరుమాన ఫలములు , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .    -- 58

అరయ నెవరి నైన అయ్యా యనుటయే
యిష్ట మంటి వయ్య , హితుడు వీవు
మానవాళి కంత , మహితాత్మ ! వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 59

మనుజ కర్మ బాప మహి లోన జన్మించి
తపము జేసి తయ్య  దైవ మూర్తి  !
కొల్వ నిన్ను  కర్మ  కూలును  , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 60

3, ఏప్రిల్ 2017, సోమవారం

వెంకయ్య స్వామి శతకం -- 6

నీదు పాద ధూళి నిండిన నేలలు
పావనాలు  పుణ్య పథము లయ్య  ,
వర సుభిక్ష మగుచు వర్థిల్లు , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 41

పొసగ గొలగమూడి పుణ్యాల పంటయై
దేవ భూమి యయ్యె  దివ్య మూర్తి !
నీవు వెలయ బట్టి , నిజమయ్య , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .    -- 42

కూడి తిరుగ నీవు  కుల్లూరు , రాజుపా
ళ్యమ్ము జనులు వృద్ధి యైరి , దేశ
దేశ ములను పేరు దెచ్చిరి , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 43

పెన్న బద్దె వోలు పేరు ప్రఖ్యాతులు
పెనసె నయ్య నీదు పేరు తోడ 
దాని నిన్ను గలిపి తలుతురు , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 44

వరలును కలువాయి , బ్రాహ్మణ పల్లెయు
నరయ నీవు తిరిగి నంత వట్టు
దినము దినము నెంత ఘనమయ్య , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 45

నిన్ను నమ్ము వారు  నీమాట విను వారు
బాగు పడిరి మిగుల  పరమ పురుష !
వినక చెడిన వారు వెర్రులు , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .    -- 46

నీ సమాధి చేరి  నీకు నివేదించి
చేయు పనికి నీవు సాయ మొనర
జేతు వనఘ ! నతులు జేతుము , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 47

తలచి నిన్నడుగగ కలలోన పొడసూపి
అవును గాదను సన్న లరయ జేసి
సూచన లిడు టెంత శోభయ్య , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 48

బాల్య మందు నిన్ను  పరి పరి దర్శించి
దీవెనలను బడసి తేజమొప్ప
ఖ్యాతి గాంచి నాను  , ఘనుడవు , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 49

వచన మందు  నీదు వర చరితము వ్రాసి
మ్రొక్కు దీర్చి నాను మక్కువముగ
ముక్తి నిమ్ము కష్ట ముల నుండి , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 50

2, ఏప్రిల్ 2017, ఆదివారం

వెంకయ్య స్వామి శతకం -- 5

కోరి శిష్యు డయ్యె నారాయణ స్వామి
నీదు తోడు దిరిగి నీడ యగుచు
ఘనత దాల్చె నీవు కరుణించ , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .  -- 31

చనవు మీర  నిన్ను చలమయ్య నాయుడు
కొలిచి నిలిచినాడు కూడి మాడి
అతడిదే యదృష్ట మన నొప్పు , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .    -- 32

దయకు పాత్రు డయ్యె జయరామ రాజు తా
వచ్చి నీదు తోడ వాస మందు
వరము బొంది నాడు , వరదుడా ! వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .    -- 33

రోజు కూలి యర్థ రూపాయి కొరగాని
కఱ్ఱి దేవుడయ్య ఘనత గాంచె
నీ కటాక్ష సిధ్ధి యే కదా ! వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 34

పిలుపు వచ్చి రాగ  వెంటనే పెద్దయ్య
చేరి నీతొ దిరుగు చేరువయ్యె
నింత పుణ్య ఫలము సొంతమై , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 35

వెలయ చివర దాక  తులశమ్మ నిను గొల్చి
పుణ్య ఫలము బొందె  ,  ఫూజనీయ
సుకృత ఫలిత మిదియె ,  సులభుడా ! వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 36

నీకు  సహచరించి నిన్గొల్చి తిరిగిరి
యెంద రెందరొ జను లంద రెంత
పూర్వ జన్మ లందు పుణ్యులో ! వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 37

తండ్రి పెంచలయ్య  తల్లియై పిచ్చమ్మ
కన్న కడుపు లెన్ని పున్నెములకు
ప్రోవులైరొ కొలువ బోలునా ? వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 38

నతులు నిన్ను గన్న నాగులేటూరుకు
ధన్య యయ్యె తాను ధరణి తల్లి
తల్లి పేరు నిలిచె స్థాయిగా , వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 39

నీవు పాద మిడిన నేలలు , నీళ్లును
కొండ లడవు లున్ను కోన లున్ను
పావన మయి యొప్పు , భగవాను వెంకయ్య
స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 40