సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

25, ఆగస్టు 2018, శనివారం

అర్జునుడు ' కర్రి 'యా ? .....


కౌరవ్య రాజన్య గౌరవంబులు తెల్పు
కుంతియు , శక్రుండు గూడ తెలుపు
తెల్లని తనుచాయ తెఱగెఱిగించు నా
అర్జున నామథేయమ్ము తెలుపు
అరదంబు తెలుపట , హయములున్ తెలుపట
విల్లును శంఖంబు విథము తెలుపు
కపట మొల్లని యుధ్ధ కౌశలమ్ములు తెల్పు
విజయ పరంపరా వితతి తెలుపు

ఓజ నింతటి తెలుపు మారాజు తాను
' కర్రి ' యయి గాను పించును , కాదొ ? యవునొ ?
కాద ? అర్జున నామంబు ఘనత యేమి ?
అవున ! కర్రియై గన్పించు ఖర్మ యేల ?