సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

31, జులై 2015, శుక్రవారం

ఏకాదశ సూత్రాలు

శిరిడి జేరు టెల్ల సిరులకు మార్గమ్ము

సర్వ దు:ఖ హరము సర్వ శుభము

నీదు దర్శనమ్ము నిత్య కళ్యాణమ్ము

శ్రీనివాస సాయి ! శిరిడి రాజ !


 తనర నెవరి కైన ద్వారకా మాయిని

జేరి నంత శాంతి చేరు వగును

అరయ నార్తు డైన నిరుపేద కైనను

శ్రీని వాస సాయి !శిరిడ రాజ !పరమ పురుష ! నీవు భౌతిక దేహమ్ము

వీడి వర సమాధి కూడి ఉన్న

నాడు సైత మవని నప్రమత్తుండవే

శ్రీనివాస సాయి ! శిరిడి రాజ !


నీదు భక్త జనుల నిత్య రక్షణ భార

మొనసి వర సమాధి ముఖమునుండె

మోయు చుంటి వెంత మోదమ్ము రా నీకు

శ్రీని వాస సాయి ! శిరిడి రాజ !


శ్రీ సమాధి జేరి చేయెత్తి పిలిచిన

పలికి మాటలాడు ప్రభుడ వీవు

శ్రీ సమాధినుండి చేయెత్తి దీవించు

శ్రీనివాస సాయి ! శిరిడి రాజ !


 నిన్నాశ్ర యించు వారిని

పన్నుగ నిను శరణు జొచ్చు భక్తజనుల నా

పన్నుడి వై రక్షించు ట

నెన్నగ నీ బాధ్యత యని యెంతువు సాయీ !


 నీయందు దృష్టి నిలుపుచు

పాయక నినుకొలుచు నట్టి భక్త జనుల పై

శ్రీయుత నీకటాక్ష శ్రీ ల

మేయము గా బరపుచుందు మేలుర సాయీ !


సత్య మెరుగ లేక సంసార బంధాల

జిక్కి బాధలొందు జీవజనుల

బరువు మోయ నీవు ప్ర త్య క్ష మౌదువు

శ్రీనివాస సాయి ! శిరిడి రాజ !


ఎవరు గాని నిన్ను నెద నిండ భావించి

నీసహాయము కొర కాస పడిన

తక్షణాన నీవు తగ నాదు కొందువు

శ్రీనివాస సాయి ! శిరిడి రాజ !


 శ్రీ భాగ్య నిధులు గూడుచు


నీ భక్తుల గృహములెల్ల నిండారును నీ

యే భక్తుని గృహ మైనను

శోభనమే – లేమి చొరదు శుభకర సాయీ !సర్వ కార్య ధర్మ నిర్వహణ లన్నియు

శ్రీసమాధినుండె జేతు ననుచు

మాట ఇచ్చి మమ్ము మన్నించినావురా

శ్రీ నివాస సాయి ! శిరిడి రాజ !ఓం శ్రీ సమర్ధ సద్గురు సాయినాధ్ మహారాజ్ కీ జై .

శ్రధ్ధా , సబూరిలు చక్కగా పాటించ
             హితబోధ చేసిన హితు డతండు
రెండు రూపాయల దండి దక్షిణ గొని
             కష్టాలు బాపిన ఇష్ట సఖుడు
రోగార్తులను తాకి  రుజ బాధలను బాపి
            తాననుభవించిన త్యాగ శీలి
' సాయి ! కాపాడ  రారా  ' యన్న తక్షణ
            మాదుకొను కరుణామయు డతండు

సర్వ దేవతా సత్తాక సద్గురుండు
సాయి నాధుండు – శరణంచు శరణు వేడి
చరణములు తాకి తరియింత్రు జనులు – శరణు
శరణు గురు పౌర్ణమీ శుభంకర దినమున .

          ప్రపంచానికి మార్గ దర్శనం చేసిన మహాను భావులందరూ గురువులే .
ఈ గురు పరంపరలో వ్యాస భగవానుని పేర గురు పౌర్ణమి జరుపుకోవడం
ఆనవాయితీ . ఈ గురు పౌర్ణమి పర్వ దినాన్ని తాను జీవించినంత కాలమూ
శ్రీ శిరిడి సాయి బాబా వేడుకగా జరిపించేవారు . ఆయన సమాధి చేరిన తదుపరి
శ్రీ సాయి నాధుని మందిరాలలో గురుపౌర్ణమి వేడుకల సంబరాలు ఘనంగా
జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తున్నది .  

ప్రతి యొక్కరు సాయి తనకు
హితుడని భావించు సాన్ని హిత్యము చూడన్
అతడు మన గుండె నిండా
సతతము కొలువుండు టెల్ల సత్యమె యందున్ .

గురు పూర్ణిమ శుభ దినమున

గురురాట్ శ్రీ సాయి నాధు గొలిచిన జగతిన్

గురుతెరిగి సాయి నాథుడు

తిరముగ దు:ఖములు బాపి తీరము జేర్చున్ .


                                                                    ఓం శ్రీ సమర్ధ సద్గురు సాయినాధ్ మహారాజ్ కీ  జై .    

29, జులై 2015, బుధవారం

వొళ్ళంతా బంగారం .....

వొళ్ళంతా బంగారం
ఓ చోటే  సింగారం
బంగారం అసలైతే
సింగారం సిసలు

చుక్కల తళుకులు విరిసిన
విను వీధులు బంగారం
అద్భుతాల పాల పుంత
అందులోని సింగారం

అనంత జ్యోతులు నిండీన
పాల పుంత బంగారం
అవనిలోని చైతన్యం
అందులోని సింగారం

ప్రొద్దు పొడుపు  పరుచు కున్న
నేలంతా బంగారం
బుధ్ధి జీవి  ప్రభవించుటె
అందులోని సింగారం

ఆమని ఋతురాగంతో
ప్రకృతి శోభ  బంగారం
అందమైన పూలబాల
అందులోని సింగారం

పున్నమి వెన్నెల పొడవున
అర్ణవమే బంగారం
అంతులేని అగాధమే
అందులోని సింగారం

సత్య శోధనలు నిండిన
విఙ్ఞానమె బంగారం
ఎరుక గల్గు  ప్రతి మెదడూ
అందులోని సింగారం .