సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

8, మార్చి 2019, శుక్రవారం

మహిళా దిన శుభాకాంక్షలు .....


అత్తలు కోడళ్ళు ఆడబడుచులు పర
         స్పరము ‘ సహకరించి ‘ బ్రతుకు రోజు
ఇరుగింటి పొరుగింటి ఇల్లాళ్ళ కష్టాలు 
          ఇంతుల ‘ కానంద ‘ మిడని రోజు
పక్కింటి తగవులు పడతికి టిక్కెట్టు
          లేని ‘ వినోదమ్ము’ కాని రోజు
మనకెందు కంటూనె  మాట పొల్లులు వోక
           పలు ‘ ప్రచారాల ‘ పాల్పడని రోజు
చెలగి ‘ ఈర్ష్య లసూయలు  స్త్రీకి సహజ ‘
మని  జగమ్మున భావింప బడని రోజు
‘ స్త్రీకి స్త్రీ శత్రు ‘ వను పేరు చెఱగు రోజు
మహిళ మహిమాన్వితా మూర్తి , మాన్య చరిత .