సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

5, జనవరి 2017, గురువారం

ముదిమి పైకొన్న .....

ముదిమి పైకొన్న  రోగాలు ముసురు కొనును
జరయు రుజయును తగ ననుజన్ములనగ
తగని చాపల్య మొకవైపు తగులు వడును
పరగ వృధ్ధాప్య మింకొక బాల్య మనగ .

ఆరు పదులు దాటు నాహార్య మిది , సగటు
శక్తి గోలుపడు విషాధ ఛాయ
నడువ భారమంత నడుము మోకాళ్ళపై
పడి భరించ రాని బాధ మోయ .

తినగ నభిలాషయే గాని  తిన్న దరుగ
దదియునుంగాక మాంద్య రోగాతిశయము
షుగరు బీపీలు వెనువెంట చుట్టు ముట్టి
బ్రతికి నన్నాళ్ళు వెన్నంటి వెతలు బెట్టు .

చెప్పినదె చెప్పి  విసుగు వచ్చేంత వరకు
కొడుకులును కోడలులు మూసుకో యటంచు
కసరు నందాక తన వీరగాథ లాప
బోడు ముసలా డిదంతయు ముదిమి వింత .

వయసులో కనరాని దైవమ్ము వచ్చి
చింతనకు చేరు తన శక్తి చెడిన పిదప
తనువు  తనవారు  తనమాట వినరు గాన
దైవమైనను నాలించు తన నటంచు .

1, జనవరి 2017, ఆదివారం

2017 క్రొత్త సంవత్సరంలో .....

కరుణించి ప్రకృతి సకాల వర్షాలతో
మెండుగా పంటలు పండుగాత !

సిరి సంపదలతో శ్రీమంతులై జనుల్
జీవన సౌఖ్యాల చేరువగుత !

ఆరోగ్య సౌభాగ్య మందరి దరిజేరి
ఆనంద పరవశు లగును గాత !

దైవ చింతనలతో ధార్మిక గార్హస్థ్య
బాథ్యతాయుతములు ప్రబలు గాత !

ప్రకృతి భీభత్సములు లేక , పాలక జన
పాలనా పీడనలు , యుధ్ధ భయము లేక
శాంతి చేకూరు గాత ప్రజలకు - మించి
రెండు వేల పదేడు మేలెంచు గాత !