సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

14, జనవరి 2015, బుధవారం

వద్దు పందేలు – జూదాల వంక బోకుపంట పండింది , అప్పుల బాధ తప్పె
చేరె వర్షాశనంబు రాజిల్లె పల్లె
కష్టమున తోడు నిల్చిన కార్మికులకు ,
పసులకు కృతజ్ఞతలు దెల్పు పండుగ యిది .

బళ్ళు ధాన్యంపు బస్తాల పసిడి మోసి
బారులుగ డొంక దారుల పల్లె లలరె
తర తరాలుగ భారత ధాత్రికి మన
తెలుగు నేలయె తిండి గింజల కొటారు .

తెలుగు వారికి వ్యవసాయ మలఘు వృత్తి
పాడి పసువులు , కోళ్ళనుబంధ యొనరు
పసువుల నలంకరించి యింపలరు మనకు
కోళ్ళ హింసించు పందేల కోర్కెలేల ?

ఆరు గాలాలు కష్టించి యధిగమించి
పంట పండించి నట్టి ఓ భాగ్య శాలి !
మాయగాళ్లకు చిక్కకు మాట వినుము
వద్దు పందేలు – జూదాల వంక బోకు .

ఉత్తరాయణ పుణ్య లోకోత్తర దిశ
వైపుగా భూగ్రహము – సూర్య భ్రమణ మరుగు
మార్పు మకర సంక్రాంతి – క్షేమంకరుడయి
సూర్య నారాయణు డిలకు శోభ గూర్చు .  

----- సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలతో