సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

18, ఆగస్టు 2018, శనివారం

' సన్నిధి ' భాస్కరన్నతో నేను .....

' సన్నిధి ' భాస్కరన్నతో నేను
---------------------------------
గలగలా సెలయేటి గండశిలల మీద
జలజలా పారు సలిలము వోలె
ముగ్ధ మోహన కృష్ణు మోవి మురళి వీడు
అతులిత మధుర సంగతుల వోలె
శ్రీగంధ పరిమళశ్రీలు మోసుక వచ్చి
కుతి దీర్చు మలయ మారుతము వోలె
కడగండ్ల పాలయి కనలు మనుజునికి
తగవైన సఖుని యోదార్పు  వోలె

పరమ భాగవతుడగు మా ' భాస్కరన్న '
అమృత ధారలు కురిపించు యమరగంగ ,
మృదుల స్రోతస్విని గతి , తనదు ప్రవచన
ధారలు కురియు , జనులు తాదాత్మ్య మొంద .

16, ఆగస్టు 2018, గురువారం

నా శ్రీమతి స్మృత్యర్థం .....

ఈరోజు నా భార్య లక్కాకుల సుభాషిణమ్మ
స్మృత్యర్థం కుల్లూరు జూనియర్ కాలేజి లో
మంచినీటి ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేసినందుకు
ఆనందంగా ఉంది .