సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

16, జనవరి 2013, బుధవారం

..... బతుకు బండి


చెవి నిల్లు గట్టుక  సెల్ ఫోను విడువదు
నిద్దుర చెఱుపక  నెట్టు విడదు
శ్రీవారు దిట్టక  టీవీలు విడువరు
పది యడుగుల కైన బండి విడదు
పన్నెండు దాటినా పడకలు   పిలువవు
పొద్దున్న లేవంగ బుధ్ధి గాదు
ఉరుకులు పరుగులు – ఓరుముల్ తక్కువ
సంతృప్తి యన్నది సుంత లేదు
 
పనికి రాని ఇగో లతో బతుకు నిండి
మనసు , దేహము కృతకమై మారి మనిషి
సహజ శారీర ధర్మము చచ్చి పోయి ,
స్పందనల చురుకు కోల్పోయె బతుకు బండి .