సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

13, డిసెంబర్ 2015, ఆదివారం

ఆనాటి పారవశ్యం .....

2012 మార్చి22 న ఆనాటి తెలుగు బ్లాగుల ,
బ్లాగరుల మనో మనోజ్ఞతలు పరవశింప జేయగా , 
ఆపారవశ్యంలో పడి వ్రాసుకున్న ఆనందమయ 
పోష్టు ..... (తెలుగు బ్లాగుల తోటలో బ్లాగరు
పూమొల్కలార !) ..... అంటూ ___
                   *****
పూర్వ మొక్కరో యిద్దరో పొగడ దగిన
రచయితలు  క్రొత్తవారు ‘  తారస పడంగ
జూచితిమి గాని నేడహో !    చూడచక్క
నైన ‘  రచయిత లెందరో గాన నయ్యె

తెలుగు బ్లాగుల తోటలో మొలిచి , నిలిచి
వ్రాయు  బ్లాగరు పూమొల్క లార  మీ ర
చనల సౌగంధి కాలతో తెనుగు దోట
నేడదిగొ  గుభాళించి పన్నీరు చిలికె 

ఒకరి మించి యొకరు బ్గాగులో కబుర్లు ,
కవితలు , చిత్రా , లనుభవాలు , కథలు వెరసి
వివిథ రచనా విలాస భాస్వికలు గూర్చ ,
బ్లాగు భారతి తెలుగున పరవశించె

ప్రతి తెలుగు బ్లాగ రందున ప్రతిభ గలదు
తాము వ్రాయుటేగాదు వ్రాతలను జూచి
యొకట స్పందించు భావుకత గలదు
రచయితల కుండ దగ్గ వీ లక్షణములె

ఇన్ని తెల్గు కోకిలలు దీపించి యెగసి
కోరి గొంతెత్తి పాడు చున్నారు  చేరి
అందరికి శుభాకాంక్ష లంద జేతు
 నందనోగాది ‘  కానంద మంద గోరి