సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

4, నవంబర్ 2011, శుక్రవారం

తెలుగు పద్యము తా కొల్వు దీర వలయు

తెలుగు నాట బలుకు తియ్యని మాటతో
తెలుగు పద్యము కొల్వు దీర వలయు
తెలుగు జాతీయాల తియ్యం దనాలతో
తెలుగు పద్యము కొల్వు దీర వలయు
తెల్గు గ్రామీణుల తీరు తెన్నుల తోడ
తెలుగు పద్యము కొల్వు దీర వలయు
తెల్గు లోగిళ్ల వర్ధిల్లు వెల్గుల తోడ
తెల్గు పద్యము కొల్వు దీర వలయు

కూడి పండితుల్ దలలూచు కొరకె గాక
తెల్గు లందరి కందంగ దివురు నటుల
తెల్గు ముంగిళ్ల గెడన సందీప్తు లిడగ
తెలుగు పద్యము తా గొల్వు దీర వలయు

              ---- వెంకట రాజారావు . లక్కాకుల

3, నవంబర్ 2011, గురువారం

నివేదన

                         నివేదన

ఆ.వె: రార గోప బాల! రాజిత జయ శీల !
        రార వేణు లోల !రాగ హేల !
        రార విశ్వ పాల !రమణీయ శుభ వేళ
        శ్రీనివాస సాయి! షిరిడి రాజ!

ఆ.వె: కాళ్ల కడ్డము పడి కరుణించ వేడితి
        కనుల జూడు నన్ను గన్న తండ్రి !
        కన్న బిడ్డ నయ్య కనికరించగ లేవ ?
        శ్రీనివాస సాయి !షిరిడి రాజ !

కం:   నీ పాదాంబుజ ధ్యానము ,
       నీ పాద నితాంత దృష్టి నీమము ,సతత                                                                                   
       శ్రీ పాదసేవ భాగ్యము
       మాపాలిటి వరము లయ్య మారుతి సాయీ !

కం:  శశి కరములు తాకగ నే
      పసి హృదయము విచ్చి కలువ పరవశ మందున్
      వెస నీ కటాక్ష రుచిరము
      ప్రసరించుట తోనె మాకు భాగ్యము సాయీ!

కం  మధురము నీ నామ జపము ,
       మధుర తరము దర్శనమ్ము, మధు మాస సుధా
      మధురము నీ తోటి చెలిమి ,
      పద సేవన భాగ్య మెంత మధురమొ సాయీ !

ఆ.వె  అరయ ప్రణవ నాద మాకాశ మంతట
         నిండి మారు మ్రోగి నిన్ను జేరి
         యొనర నొక్కటగుచు నోంకార మయ్యెరా
        శ్రీనివాస సాయి! షిరిడి రాజ !

ఆ.వె  గగన సీమ విరిసి కను విందు చేయు నా
        తార లెల్ల భువికి తరలి వచ్చి
        తనర నిన్ను గొల్వ ద్వారాన నిల్చెరా
        శ్రీనివాస సాయి !షిరిడి రాజ !

ఆ.వె  నాడు పట్టు చేల వీడని కన్నయా !
         నేడు చిరుగు బొంత వీడ వైతి
         నిన్ను దెలియ లేము నిర్గుణ బ్రహ్మమా !
         శ్రీనివాస సాయి! షిరిడి రాజ !

కం  నీ కరుణాపాంగ రుచులు
      ప్రాకటముగ బొంది నట్టి భాగ్యము కతనన్
      చేకొని యేపని జేసిన
      నీకు సమర్పణము జేతు నిరతము సాయీ !

ఆ.వె  మాకు రక్ష నీవు మమ్ముల బోషించు
         భార మరయ నీదె పరమ పురుష !
         జగతి నిండి నీవు జాగృతి నిచ్చేవు
         శ్రీనివాస సాయి ! షిరిడి రాజ !

ఆ.వె  శ్రీ సమస్త విశ్వ శ్రేయోభి లాషి !నా
         యాత్మ నందు నీవు నాకతీత
         యోగి రూప మందు దాగి యున్నావురా
        శ్రీనివాస సాయి !షిరిడి రాజ !

ఆ.వె  నిన్ను గూర్చి తెలిసి నీతోటి మాటాడి
         నిన్ను బొందు నాశ నన్ను విడదు
         వెలయు జ్ఞాన మిచ్చి వివరించరా తండ్రి !
         శ్రీనివాస సాయి !షిరిడి రాజ !

                                  --- వెంకట రాజారావు . లక్కాకుల