సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

22, జులై 2013, సోమవారం

జయతు జయతు సద్గురు వర చరణ యుగళికిన్

జయ మంగళ శుభ కరునికి

జయతు జయతు నిఖిల లోక జగదీశునకున్

జయ పావన శుభ చరితుకు

జయతు జయతు సాయి నాధు చరణ యుగళికిన్


జయ రంజిత నామమునకు

జయతు జయతు సాయి రాము సర్వజ్ఞు నకున్

జయ జగతీ జన వరదుకు

జయతు జయతు కరుణామయు చరణ యుగళికిన్


జయ సర్వాంతర్యామికి

జయతు జయతు సర్వ కార్య జయ శీలునకున్

జయ విశ్వ జనావరుణికి

జయతు జయతు దేవ దేవు చరణ యుగళికిన్


జయ యోగీశ్వర వరునికి

జయతు జయతు సాయి కృష్ణ జనార్ధనునికిన్

జయ గీతా చార్యునికిని

జయతు జయతు పరమ గురుని చరణ యుగళికిన్


జయ జగదా ధారునికిని

జయతు జయతు జంగమ పతి సాయి శివునికిన్

జయ దీన జనావనునికి

జయతు జయతు లోక ప్రభు చరణ యుగళికిన్


జయ బ్రహ్మార్చిత మూర్తికి

జయతు జయతు దత్త సాయి జ్ఞా నాంభసికిన్

జయ చిన్మయ సందీప్తికి

జయతు జయతు పరమ పురుషు చరణ యుగళికిన్


జయ సర్వ వ్యాపనునికి

జయతు జయతు సాయి విష్ణు జలజేక్షణుకున్

జయ నారాయణ విభునికి

జయతు జయతు వేద వేద్యు చరణ యుగళికిన్


జయ నిత్య పరం జ్యోతికి

జయతి జయతు సర్వ సిధ్ధి సంభావ్యు నకున్

జయ ఘన సాయి ప్రభునికి

జయతు జయతు సద్గురు వర చరణ యుగళికిన్

గురుపూర్ణిమ శుభాకాంక్షలు
పరమ గురుడగు శ్రీ సాయి ప్రభుని కృపను

కలలు పండంగ సకల సౌఖ్యాలు కలుగు ,

తెలుగు బ్లాగర్ల కీశుభ దినమునందు

అతులితముగ శుభాకాంక్ష లందజేతు .గురు పూర్ణిమ శుభ దినమున

గురురాట్ శ్రీ సాయి నాధు గొలిచిన జగతిన్

గురుతెరిగి సాయి నాథుడు

తిరముగ దు:ఖములు బాపి తీరము జేర్చున్ .