సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

13, జూన్ 2014, శుక్రవారం

తెలుగు జాతి ప్రారబ్ధం ?రెండయ్యె జాతి , రాష్ట్రాల్
రెండయ్యెను , ముఖ్య మంత్రు లిరువురు వచ్చెన్
మెండయ్యె రాజకీయపు
దండుగ పదవులు – ప్రజలకు దారేది యికన్

బంగారు తెలంగాణా
రంగుల కల జూపి రొకరు  రాత్రికి రాత్రే
చెంగట గల సీమాంధ్రను
హంగుగ స్వర్ణాంధ్ర జేతు నంచొక రనియెన్

ఎల్ ని నో – ను దెలిపి  యేడాది పొడుగునా
వాన మట్ట గించు వార్త లొచ్చె
ఉన్న తీరు లైన ఉండునో ఊడునో 
కరువు కాటకాల కాటు పడునొ

రాజకీయ మెన్ని రంగులు మారినా
రోజు కూలి దొరికి రోజు గడచి
రేయి పగలు పడిన రెక్కల కష్టము
వ్యర్ధమవక యున్న నదియె చాలు

బియ్యము యాభై దాటెను
సయ్యంటూ కంది పప్పు సౌ దాటి చనెన్
పొయ్యి పయికి పొయి కిందికి
చెయ్యొక్కటి దప్ప లేవు చెలియకు వండన్

తెలగాణులు ఆంధ్రోళ్లని
తెలుంగు వారని యరవలు తిట్టుట లరయన్
తెలుంగులో , ఆంధ్రోళ్ళో
తెలియక యేపీ జనమ్ము తిక మక పడియెన్