సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

18, ఫిబ్రవరి 2015, బుధవారం

కొందరివాడుకాదు అందరివాడు

కొందరివాడుకాదు అందరివాడు
పురాణాలలో అందుబాటులో ఉండే
అందరివాడెవడైనా ఉన్నాడా అంటే
అతడితడే , ఆదిదేవుడు , అందరివాడు
పరస్థలాలనుండి తరలివచ్చి
మనుషుల్ని
దేవతలుగా, రాక్షసులుగా విభజించి
తామే దేపతలుగా  చెప్పుకుని 
స్థానికులను దక్షిణాదికి తరిమేసిన
మేథావి పరాసుల కుత్సితానికడ్డునిలిచి
పరాజితులకండగా నిలబడ్డ _ అందరివాడు
దేవతలుగా చెప్పుకునే వాళ్ళ
సాంప్రదాయక  రొటీన్ షోడశోపచారాలకంటే
దేవభాషగా  చెప్పబడే
వినియోగంలో లేని మాటల మంత్రాలకంటే
గ్రామీణుల అభిషేకాల స్వఛ్చతలకూ
హరోంహర నాద ఘోషలకూ
పులకించే - అందరి వాడు
చితాభస్మమే శ్రీకరంగా
పురుషుడూ ప్రకృతీ ఒక్కటై కనిపించే - అందరివాడు
ఉత్తరాదికి కైలాసవాసిగా
దక్షిణాదికి దయావారాశిగా - అందరివాడు
మాటలు చెప్పి మాయచేసి
కష్టాన్ని కాజేసే సోమరుల తరఫున కాదు -
కష్టించి పనిచేసే కష్టజీవుల తరఫున
మోసం చేసేవాళ్ళ తరఫున కాదు -
మోసగింపబడిన వాళ్ళ తరఫున
అణగద్రొక్కే వాళ్ళ తరఫున కాదు -
అణగారిన వాళ్ళ తరఫున
అసామాన్యుల తరఫున కాదు -
అతి సామాన్యుల తరఫున
అండగా నిలిచే - అందరి వాడు
పేదా గొప్పా తేడా లేకుండా
ప్రతి భక్తుడూ
నిరభ్యంతరంగా
నేరుగా లోనికెళ్ళి
తాకి దణ్ణం పెట్టుకో వీలున్న - అందరి వాడు
అతడే ఆది దేవుడు
హర  హర మహాదేవ -  శంభో శంకర
అందరికీ మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు