సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

30, జనవరి 2012, సోమవారం

సమస్యాపూరణలు


 పలికి చేసి చూచి కొలిచి యలరు

నోరార భజన , విధ్యను
సారముగా షోడశోపచారములన్ శ్రీ
ద్వారక మాయిన్ సాయిన్
కోరి పలికి చేసి చూచి కొలిచి యలరుదున్

శ్రీకృష్ణున కిచ్చె సిరి కుచేలుడు నెమ్మిన్

రాకేందు వదన వీవన
శ్రీకృష్ణున కిచ్చె - సిరి ,కుచేలుడు నెమ్మిన్
వీక గనంగ బరాత్పరు
డేకముగా వీచె - చెలిమి యెంత మధురమో !

కారు కూతలు కూయ  సంస్కర్త యగును

1'నేత కవినీతి భ్రాత ,సన్నిహిత హితులు
కారుకూతలు '- కూయ సంస్కర్త యగున
టంచు భావించు ,వేది కేదైన గాని
చట్ట సభ నేని దిట్టంగ జంక డరయ
2.
ఘనులు నేతలు పేదల కడుపు గొట్టి
దేశ సంపద దోచి వీధెక్కి తీరి
కారు కూతలు కూయ , సంస్కర్త యగును
'
ఓటు 'వజ్రాయుధమ్మయి వ్రేటు వేసి

సుర హితమ్ము గోరు శుక్రు డెపుడు

శుభకర' మృత సంజీవని '
ని భవు డొసంగి ,నిజ శుక్ర నిర్గతు జేయన్
నభమెక్కి ,మనకు శుభ మి
చ్చు ,భాసుర హితమ్ము గోరు శుక్రు డెపుడు తాన్

సమరమునే కోరినాడు శాంతిని బొందన్

సమరమె శాంతికి భూమిక
సమరమ్మే దుర్మతులను సమయింపగ శ్రీ
రమణుండు కురుక్షేత్రపు
సమరమునే కోరినాడు శాంతిని బొందన్

తునికి సాయ పడుము కనుము సుఖము

పేద గొప్ప యన్న భేద మెరుగదు నీ
చివరి దాక నిలిచి శ్రీలు గురియు
చెలిమి గొప్ప దనము తెలుసు కోరా స్నేహి
తునికి సాయ పడుము కనుము సుఖము
29, జనవరి 2012, ఆదివారం

సమస్యాపూరణలు


దండనము కాదు కాదది  పండు వయ్యె
విధి పరీక్షకు నిలబడి విమలు డగుము
దండనము కాదు కాదది - పండు వయ్యె
డు భవిత ,తొలగు కష్టాలు, శుభము కలుగు
దేవ దేవుండు కరుణించి దిక్కు నిలుచు 
'అమవస నాటి రాత్రి యొక యంగన చూచెను చంద్ర కాంతులన్'
సుమశరు డేచ బ్రేయసి వసుంధర చేరెను మోహనాంగు నా
గమ పరి రక్షకున్ హరిని కౌస్తుభ రత్న శుభోజ్జ్వలాంగు సం
భ్రమ మతి మేన వెన్నెలల భ్రాంతులు నిండగ కాంక్షితాక్షులన్
'
అమవస నాటి రాత్రి యొక యంగన చూచెను చంద్ర కాంతులన్'
త్రాతనే పాముగా నెంచి తరుమ దగునె ?
తనయుడే లోకముగ వాని తరుణి బిడ్డ
లను దరికి దీసి యింటిల్ల పనులు జేసి
తల్లి తనరారు - రుజను ,వార్ధక్య మందు
త్రాతనే పాముగా నెంచి తరుమ దగునె ?  
మద్యము సేవించు వాడు - మాన్యుడు జగతిన్
తధ్యము రోగస్థు డగును
మద్యము సేవించు వాడు - మాన్యుడు జగతిన్
మద్యమునకు దూరముగా
హృద్యముగా బ్రతుకు , ధన్యు డేయుగ మందున్  
గంగ మునిగి పోయె గంగ లోన
మంగళ కరమైన మాహేశ్వరుని శిర
స్సంగ పావన సుర గంగ భరత
భూమివరము తొలగిపోయె నఘము మును
గంగ మునిగి పోయె గంగ లోన
విష గుళిక యయ్యె గీతా వివేక రసము
కృష్ణ భక్తి జగతి నిండి , గీత విశ్వ
వ్యాప్త మై తనరార గా వచ్చె నీర్ష్య
అరయ కుత్సి తాలు దొలగ నౌష దీయ
విష గుళిక యయ్యె(యగును)గీతా వివేక రసము
భామిని పెండ్లాడి యొకడు బలి పశువయ్యెన్
కామాది షట్క విముఖత
లోమిన మునియయ్యు విధికి నోడి పతితుడై
తామసమున సురవేశ్యా
భామిని పెండ్లాడి యొకడు బలి పశువయ్యెన్
సమస్యాపూరణలు


ఏడడుగుల బంధమౌర ! యేటికి బంపెన్
పాడు బడె నేమికాలమొ !
కోడళ్ళును కొడుకు లేచ కుములుచు ముదిమిన్
తోడుగ ముసలిది నడువగ
నేడడుగుల బంధమౌర ! యేటికి బంపెన్
విజయశ్రీ కలిత గీత ! వేవేల నుతుల్
విజయోస్తు !భరత జననీ !
విజయ రహస్య యుత యోగ ! విజయోస్తు సదా !
విజయోపదేశ బహువిధ
విజయశ్రీ కలిత గీత ! వేవేల నుతుల్
గీత మార్చును మనుజుల గీత నెపుడు                                                                                         విధి లిఖిత మై ,యతీతమై కదలు నుదుటి
రాత మార్చంగ నెవ్వరి చేత గాదు
ఐన,తెలిసి యందలి యోగ మాచ రించ 
గీత మార్చును మనుజుల గీత నెపుడు
చల్లగ గాపాడు గీత సకల సుజనులన్
తల్లియు దండ్రియు వలె , దగ
నుల్లము రంజిల్ల బల్కు నొజ్జయు బలె , శ్రీ
యల్లా మాలిక్ వలె గడు
చల్లగ గాపాడు గీత సకల సుజనులన్
కవి గౌరవ మెల్ల  కావ్యగానము చెరచెన్
స్తవనీయ మిచటి భారత
కవి గౌరవ మెల్ల - కావ్యగానము చెరచెన్
రవి యస్తమయం బెరుగని
సువిశాల బ్రిటీషు తంత్ర శోభలు సురగన్
పదుగు రాడు మాట పాడి గాదు
తెలుగు నేల పైన తీరైన పల్లెల
పూల తోట లందు పూచి ,జనులు
పలుకు తెలుగు మాట పండితు లొల్లరు
పదుగు రాడు మాట పాడి గాదు
సమస్యాపూరణలు


మారు బూజింతు దైత్య సంహారు ధీరు

దేవ సేనాధి పతి మారె 'దేవ సేన '
పతిగ , కుండలినీ వళీ పతికి భార్య
'
వల్లి 'యయ్యె - విశాఖు,నపర్ణ మృడు కు
మారు బూజింతు దైత్య సంహారు ధీరు

 శివుని పూజింతు రేకా దశీ దినమున

శివుడు తనలోన లేనట్టి జీవి గలదె ?
సర్వ కాల సర్వా వస్థ పర్వ పూజి
తుండొక శివుండె ,వేద వేద్యులగు హరిని
శివుని పూజింతు రేకా దశీ దినమున

పంది మిగుల చొక్కె సుంద రాంగి

పార్వతి'యుమ ' తాను పరమేశ్వరుని కోరి
నిర్వి కారు డైన నిజ మెరింగి
ఘోర తపము జేసి కోర్కె తీరగ గెలు
పంది మిగుల చొక్కె సుంద రాంగి

పండితులను దిట్టు వారు పావన చరితుల్

మండిత సర్వజ్ఞుల వలె
దండి భ్రమల నెదుటి వారి తప్పులు వెదికే
చండాలపు రోగము గల
పండితులను దిట్టు వారు పావన చరితుల్  

ఆంగ్ల వత్సర మభయమ్ము నొసగు

తగిన వానలు పడి తనర పంటలు పండి
తిండి కలిగి ప్రజలు తిరుగు చుండ
తల్లి ప్రకృతి మాత చల్లని చూపు తో
నాంగ్ల వత్సర మభయమ్ము నొసగు

గతకాలము మేలు వచ్చు కాలము కంటెన్
మతి దొలగంపుము, గతమే
గతకాలము ,మేలు వచ్చు కాలము ,కంటే(కంటెన్)!
మతిమంతుడు భువి నాశా
రతుడె, భవిష్యత్తు కోరి ప్రగతిని నడచున్
సమస్యాపూరణలు


పాత కాలపు టలవాట్లు పాడు చేయు

అంటరాని తనమ్ము వేశ్యాగమనము
బల ప్రయోగము సేత దుర్బలుల మీద
పూని మృగయా వినోదమ్ము మొదలు గాగ
పాత కాలపు టలవాట్లు పాడు చేయు

 విగ్రహములతో నిండెను వీధు లెల్ల

గ్రహము లాగ్రహించెను, దుష్ట గ్రహము లోలి
కదలి వచ్చెను,జనుల నిగ్రహము సడలె,
నాగ్రహము మీరి కలహించె నఖిల జగతి
విగ్రహములతో నిండెను వీధు లెల్ల  

 తాపసులకు రక్ష దైత్యతతులు

'పశుధర్మాచరణ'
దా పసయని మదిదలంచి తామస గుణులై
పాపము బోధించు నసుర
తాపసులకు రక్ష దైత్యతతులు దలంపన్ 

మానము లేని స్త్రీని గని మాతగ మ్రొక్కిరి పండితోత్తముల్

ధీనిధు లై మహోన్నత సుధీ విభవమ్మున తెల్గు భారతిన్,
వాణిని తెల్గునాట జన వాడుక మాటలు కూర్చితెల్గులన్
జ్ఞాన ప్రసూన దాయినిగ, గ్రాంధిక కేవల తత్త్వగణ్యతా
మానము లేని స్త్రీని గని మాతగ మ్రొక్కిరి పండితోత్తముల్

పూల పానుపు కాదది ముండ్ల బాట

చేల తలనేల,కనులు లోకాల నేల,
కేల తుల లేని సిరుల వరాలు దేల
గ్రాలు శ్రీసాయి కరుణాల వాల లీల
పూల పానుపు-కాదది ముండ్ల బాట

నామంబుల లోన పంగ నామము మేలౌ

ప్రేమ నటించుచు లోలో
నామంబులు దీయు సఖుని నమ్మకు నీవున్
ధీమమ్మున వాడి కిడుము
నామంబుల లోన పంగ నామము మేలౌ