సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

28, నవంబర్ 2022, సోమవారం

మా అమ్మ

 


బంగారు పేటంచు పట్టుపుట్టము గట్టి ,

రత్నాల హార సరాలు దొడిగి ,

మణికిరీట ప్రభామయ , మయూఖ రుచిర ,

దివ్యమంగళ రూపు తేజరిల్ల ,

వజ్రాలు పొదిగిన వడ్డాణము మెరయ ,

కాలి యందెలు ఘల్లు ఘల్లురనగ ,

పసుపు గంధపు పూతపై , కుంకుమంబద్ది

ఫాలభాగమ్ము శోభనము గూర్చ ,


లేచి , ననుజూచి , వచ్చి , పోలేరు తల్లి

బిడ్డడా ! రార , యని బిల్చు ప్రేమతోడ ,

బ్రమయొ , పిచ్చియొ గానిండు ,  ప్రతిదినంబు

అమ్మవాకిట జేరి ప్రణామ మిడగ .

26, నవంబర్ 2022, శనివారం

కవి - పండితులకు కప్పు అల్లం టీ

 


అరయ నిమిష నిమిష , మాయుష్షు తరిగేను ,

దేహ ముండు వరకె దేనినైన ,

చేసి , ఘనత పొందు , చిరకీర్తి సాధించ ,

బతుకు గలదు చావు పైన , కృష్ణ ! 


ఘనులము ధిషణగల కవిపండితుల మంచు

మనల మనము వొగిడి మనుట కాదు

అరసి జనుల కొఱకు అవసర మగుపనుల్

ఒక్క టైన జేసి యొనర వలయు .

హితుడా !

 నిదుర లేవంగనే  నిలువడి పరమాత్మ

యెదుట చేతులు జోడించు హితుడ !

భక్తిపాటల ననురక్తిగా చెవుల క

మంద సుఖానందమందజేయి ,

స్నానాదికాల ప్రస్తానములు ముగించి

దేవదేవుని గొలుము తీరినంత ,

పనికి వెళ్ళి పనిని భగవదత్తముగాగ

కష్టపడి యొనర్చు మిష్ట మొదవ ,


ఆలుబిడ్డలె తొలి ప్రాధాన్యతలుగ

ప్రేమలను పంచు మదియె శ్రీరామ రక్ష !

తల్లి దండ్రుల మరువకు , ధర్మ మరసి

సమ సమాజ హితము గోరి సాగు మిత్ర !


20, నవంబర్ 2022, ఆదివారం

శ్రీ శ్రీ శ్రీ కుల్లూరు పోలేరు పరమేశ్వరి ఆలయ పునర్ణిర్మాణం

 


వందేళ్ళాయెను అమ్మకోవెలకు , సేవాదృక్పథంబుండుటన్,

ముందేపూని , గుడిన్ వినూత్నముగ , సొంపుల్గుల్క నిర్మించ నా

నందంబయ్యెడు , ఊరివారి తగు సాహాయ్యంబు లభ్యంబయెన్ ,

బంధం బివ్విధి తల్లితో తనర  ప్రాప్తంబయ్యె నీ జన్మకున్ .

19, నవంబర్ 2022, శనివారం

ప్రేమ బోండాము

 


అంగజుడు ఖంగుతినవలె ,

శృంగారపు భంగు ' ఇటుల ' సిరు లొలికించెన్ ,

హంగుగ కొబ్బరి నీరము ,

రంగార సతీముఖీన , రమణుని జేరెన్ .

సిగలో మిర్చి మాల .....

 


మగడా ! మల్లెల కంటే ,

సిగలో ఈ మిర్చి మాల సింగారము , నీ

మగసిరి సెగ రగిలించును  

అగణితముగ రాగ బంధ మతిశయమొందున్  .

ముల్లు , గనంగ , లేదె .....

 

ముల్లు గనంగ, లేదె , నవమోహన! ముగ్ధవయోగభస్తి    రా

జిల్లెడు మోహనాలు , వికసించెడు మేని నిగారు సౌరులన్

విల్లున దొడ్గి నల్దెసల వేయ, గమించెడు లాగు దోచెడిన్

కల్లరి మన్మధుండు మొనగాడుగదే! నిను తూపుగాగొనెన్ .


14, నవంబర్ 2022, సోమవారం

మదనవిశిఖ

 


కురు లారబోసి , చూపుల

మరుతూపుల మోహనాలు , మదిలోతులలో

సొద దెలుపగ ,  ' మదన విశిఖ ' ,

పెదవులతో పైట చాటు పిలుపులు బంపెన్ .

9, నవంబర్ 2022, బుధవారం

చెంపకు చేయి సేర్చి .....

 చెంపకు చేయిసేర్చి ,అతసీ కుసుమాభ ముఖీ మనోఙ్ఞ , రా

గంపు పెదాల వంపుల నిగారము మోహనమై సెలంగగన్,

సొంపుగ బుట్ట కమ్మలొకచో తనసోయగముల్ వెలార్చగన్

ఇంపులుగుల్కుచున్ కనులొకించుక దేనినొగాంచు తన్వియున్ .

2, నవంబర్ 2022, బుధవారం

వలపు వానచినుకు

 


చినుకు తాకి నంత చెలికాని చేస్పర్శ

మోహనాలు విరిసె మోము పైన ,

వలపు విరుల వోలు వాన చినుకు మురువు

కడు మనోఙ్ఞ ప్రకృతి గద ! పుడమిని .


24, అక్టోబర్ 2022, సోమవారం

HAPPY DIWALI

 


తినుట తాగుట కేన ఈ మనుజ జన్మ ?

చేయ ఘనకార్య మింకేమి చేత నవద  ?

పడిన తదనంతరమ్మును బ్రతుకు గలదు ,

దేహ మున్నప్పుడే దాన్ని సాధింప వలెను .

16, అక్టోబర్ 2022, ఆదివారం

నలుపు నారాయణుడు మెచ్చు

 


తుమ్మెద పిండు రెక్కలను దోచిన తీరు కురుల్ ,వినీల పూ

లమ్ములు దూసి , మన్మధుడు ఆయువు పట్టుల కేసి కొట్టిన 

ట్లమ్మడు తేనెతుట్టివలె లాలస వెట్టెడు , జూచితే ! ,యిలన్

నమ్మరుగాని నల్పు లలనల్ మరుతూపులు , గుండె చీల్చెడిన్ .

15, అక్టోబర్ 2022, శనివారం

వాన సుందరి

 


మోమొక కొంత పైకి , అర మూతలు వడ్డవి కళ్ళు , చేతిలో

మో మటు లైన ఛత్రమున , మోహన యోర్తు , తనంత వానలో

గోముగ నెత్తి దడ్వ , చినుకుల్ దిగజారి , మనోఙ్ఞ సీమలన్

పాముచు కిందికిన్ దిగెడు , భాగ్యము ఆమెద ? వానచిన్కుదా ?

వద్దనెనా !

 


వద్దనెనా మనోఙ్ఞ సుమవల్లరి మేనధరించ బూనగా

వద్దనెనా సురా మధుర పానమొకించుక సేయ బూనగా

వద్దనెనా సుధాధర భవాంగజ పూజన లంద బూనగా

వద్దనెనా వరూధిని ప్రవర్తిత స్వర్గ సుఖాలవాలమున్ .

14, అక్టోబర్ 2022, శుక్రవారం

అందాల మోహనా

 

అందాల మోహనా ! అర

విందాక్షా !  కృష్ణ !  వినతి వింటున్నావా ?

తొందరపెడుతోంది మనసు ,

కందొవ అరమోడ్పులయ్యె , కరుణే రాదా !


అలసితివా ,  శ్రీ కృష్ణా !

తులసీదళ పారిజాత తోమాలిదిగో !

గళమున వేసితి , నేనున్

అలరులతో పాటు , హృదయమందు నిలిచితిన్ .


12, అక్టోబర్ 2022, బుధవారం

మదిలో అలజడి రేగెడు

 


అరుగో , రాధా కృష్ణులు ,

చెరిసగమయి పొదలమాటు చేరిరి , కంటే ,

సరి సరి , ఈ యమునా తటి

పరిసరములు మధువు లొలికె , వారిరువురితో .


అడుగో , మురళీ మోహను ,

డడుగడుగు మనోహరాలు , అడుగులు వడ , ఆ

రడుగుల మన్మథ రూపము ,

పడుచు టెడద , దడ దడ మన , పర్వుచు నుండెన్ .


మదిలో అలజడి రేగెడు ,

మదనుని పేరురము జూడ , మరుమల్లె విరుల్

పొదివిన జడ అల్లాడెడు ,

కుదు రుండదు నీళ్ళకడవ , కోమలి ! నాకున్ .


పది జన్మలైన , కృష్ణుని

పదముల గెడన , పడియుండు బతుకె బతుకు , ఆ

పెదవుల రుచి , రుచి చూచెడు

వెదురుదె గద జన్మ , మనది వేదన సఖియా !


వగలొదవెడు , సెగలొదవెడు ,

మగటిమి మూర్తీభవించి మనముం దడుగో ,

అగుపడు , వగకాని గనగ

భిగి సడలెడు నీవి సఖియ , బేలయితి గదే !


కడవలు తేలిక లయ్యెను ,

కడుకొని బరువయ్యె యెదలు , కాంతుని కృష్ణున్

కడకంట గనిన కాంతల

నిడు మేనులు వణక సాగె , నెంతందంబో !


అతిమనోహరము

 

అర చిరునవ్వు మోమపయి అబ్బురమై మెరయంగ నింతిరో !

కరములు సాచి , విల్దొడిగి , కంజపు టమ్మును కంతుడేసి న ,

ట్లరయగ చూడ్కులన్ బరపుటల్ గననయ్యెడి , నింక నెవ్వడో

ఉరము పెటిల్లునన్ బగిలి , ఊపిరి గోల్పడుటల్ ధ్వనించెడిన్ .

అమ్మకు నీరాజనం


 పాటల రచన : వెంకట రాజారావు . లక్కాకుల

పాడినవారు : శ్రీమతి లక్ష్మీభవాని

5, అక్టోబర్ 2022, బుధవారం

విజయదశమి శుభాకాంక్షలు

 


విజయోస్తు గణనాధ ! విఘ్నేశ ! సురవంద్య !

విజయోస్తు శివుడ ! దిగ్విజయమస్తు ,

విజయోస్తు కుల్లూర వెలసిన పోలేరు !

విజయోస్తు రామ ! దిగ్విజయమస్తు ,

విజయోస్తు అచ్యుతా ! విశ్వ జన వినుతా !

విజయోస్తు హనుమ !  దిగ్విజయమస్తు ,

విజయోస్తు వెంకయ్య ! వినుతింతు , వినుతింతు

విజయోస్తు సాయి ! దిగ్విజయమస్తు ,


దిగ్విజయమగు గాక ! మా దివ్య , మాతృ

భువికి , అచటి ప్రజలకు , ఈ పుడమి వెలయు

సకల జనులకు ,   విజయదశమి యొసంగు

సకల సన్మంగళములు , ప్రశాంతతలును .


21, మే 2022, శనివారం

మిత్ర సమాగమం


 

బండి కాపు దొరను నిండుగా గాంచితి

విజయవాడ లోన వేడుక పడి

స్నేహ  భాషణాలు చేసిన విందులు

మధురమై తనిసెను మది మరిమరి .

9, మార్చి 2022, బుధవారం

రుక్మిణీ పాణి గ్రహణం

 


అరమోడ్పు కనుల , రుక్మిణి

వరుని గనును , అంతలోనె వరదుడు కనగా ,

మరుని పువుబంతి దవిలిన

పరువపు మొగ్గయె , మనోఙ్ఞ పద చిత్ర మహా !


దక్కెను రుక్మిణి యని హరి ,

చిక్కె మనోహరు డని యా  చికురాననయున్ ,

ఒక్కెడ బిగి కౌగిళులన్

జిక్కిరి , విడదీయ బ్రహ్మచేతగున తగన్ ?

ఇదికదా , కృష్ణయ్య మదికి నచ్చిన సేవ


 ఇదికదా ,  కృష్ణయ్య మదికి నచ్చిన సేవ

పాదాంబుజములపై యొరగుట ,

ఇదికదా , కృష్ణయ్య మదికి నచ్చిన సేవ

దరిసి కరముల మ్రొక్కి ప్రదక్షిణ మిడ ,

ఇదికదా , కృష్ణయ్య మదికి నచ్చిన సేవ

నతులతో ముంచి సంస్తుతులు సేయ ,

ఇదికదా , కృష్ణయ్య మదికి నచ్చిన సేవ

అకలంక భక్తి డోలికల నూచ ,

 

అన్నిటికి మించి , ప్రియమార , గిన్నె లోన

వెన్న నైవేద్య మిడి , తినిపించు సేవ

యన్న , కృష్ణయ్య కిష్టము , కన్ను గవకు

భాష్పములు గ్రమ్ము , కృష్ణయ్య పటము గాంచ .

8, మార్చి 2022, మంగళవారం

మహిళ 'మహరాణి' నేటి రామాయణమున

 బధ్ధకముగ లేచి , పడకపై కసిరిన ,

సతికి నెస్ కాఫి చేసాచి యొసగి ,

బూష్టిచ్చి పిల్లల , కష్టకష్టాల్ వడి ,

స్నానాదికముల వేసట ముగించి ,

వంట జేసి , పొసగ  వడ్డించి బాక్సులన్ ,

పిల్లలన్ స్కూళ్ళకు వెళ్ళ దిగిచి ,

సతికి దోసెలు వేసి , శాపనార్థాల్ దిని ,

మధ్యాహ్న బాక్సు ప్రేమారనొసగి ,


చచ్చి చెడుచు , ఆఫీసుకు వచ్చిపడగ ,

అచటనూ తిట్లతో చంపు ఆడబాసు

వద్దురా మోడరన్ మగవాళ్ళ వెతలు

మహిళ 'మహరాణి' నేటి రామాయణమున .


( మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు )

17, ఆగస్టు 2021, మంగళవారం

కృష్ణుని రూపలావణ్యాలు

 


కృష్ణపరమాత్మ శోభనకృత మనోఙ్ఞ

రూపలావణ్యములుగాంచి రుక్మిణిసతి

అచ్చెరువు జెంది నిచ్చేష్టయయ్యె , పోత

నకును కట్టెదుట గన్పట్టి నటులె దోచు .

16, ఆగస్టు 2021, సోమవారం

కృష్ణపరమాత్మతోడి మమేకమంద

 


కృష్ణపరమాత్మతోడి మమేకమంద ,

భక్తురాలెంతగా కోరి పరితపించు

నో , దెలియ , పోతనకు మించి , యొరులెరుగరు ,

భాగవతము తెలుగులకు భాగ్య పేటి .