సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

13, ఏప్రిల్ 2021, మంగళవారం

హరికి ఉగాదిపచ్చడి

 


అల్లన నూనె జమిరి , ఆ

నల్లని మేనంత చిదిమి , నలుగెట్టి , హరిన్

మెల్లన కైసేసె మగని ,

తెల్లారకముందె సత్య , తెలుగుంగళలన్


ఇదుగో ! ఉగాది పచ్చడి ,

కుదురుగ కూర్చునుము స్వామి ! , కొంచము తిను , ఆ

తదుపరి నైవేద్య మిడుదు ,

' కుదరదు సత్యా! ఇదేమి ? గొంతుదిగుటలే ' .


స్వామీ ! మనమిపుడు , తెలుగు

భూమిపయి , ఉగాదిపర్వమున, కొలువయి యు

న్నా , మిచటి సంప్రదాయము ,

నామాట విని తినవలె , ప్రణామము లిడెదన్ .


సత్యమాట వినెను , సరసిజాక్షుడు తినెన్ ,

తినగ తినగ వేము తియ్యనయ్యె ,

ఆరు రుచులు గలిసి అద్భుత భక్ష్యమై

హరికి అమృతోప మయ్యె , స్వస్తి 👌 .

ఉగాది శుభాకాంక్షలు

 


'ప్లవ' - యైవచ్చె శుభస్యశీఘ్రమనగా భాగ్యప్రదోగాది నూ

త్న వసంతం , బిలకున్ , దెలుంగులకు హృద్యంబై , మనోల్లాసమై 

స్తవనీయంబయి  భోగభాగ్యములగూర్చన్ , జీవసంజీవియై ,

భువన ప్లావిత నందదాయకముగా , మోదప్రదాయంబుగా .

18, మార్చి 2021, గురువారం

Vaccinated Covisheild

 

Vaccinated Covisheild on this day .

చెవి మెలివెట్టి చెప్పినను .....

 


చెవిమెలివెట్టి చెప్పినను చెయ్దము మాన విదేమి కృష్ణ! ఎం

త వినయమున్నటించెదవు నాయెదుటన్ ?,యిక కాదుగాని, నిన్

దవిలిన దెయ్యమున్ విడుతు దా యిటు యంచు, యశోద కొట్టగా

దవిలి, కరమ్ములాడక ,యెదన్ దగహత్తిలి, ముద్దులాడెడిన్ .

17, మార్చి 2021, బుధవారం

నిరీక్షణ

 


సమయము సంధ్య , సూర్యుడు నిశాగృహమేగగ దోచుటల్ గవా

క్షము వెలుపట్ల గాననగు , సారసలోచన కొంతవట్టు పొ

త్తము పఠియించె ,  చేత జతతామరలున్ వసివాడె , నెంతకున్

రమణుడు రాడె , నోరుములు రాయిడి కెక్కెడు, రాత్రిదక్కునో ?! .భ్రమలో యశోదమ్మ

 


నాకృష్ణయ్య యదార్థమా?భ్రమయ?నేనాతల్లినేనా?నిజ

మ్మా? కల్లా? ఎరుగంగలేనయితినే! మార్వల్కరెవ్వార,లీ

నా కళ్లేనను మో‌సగించెడినె, కన్నా ! నీవె దిక్కియ్యెడన్,

నీకే సాధ్యముతండ్రి ! బాపు భ్రమలన్ నీరేజపత్రేక్షణా !

14, ఫిబ్రవరి 2021, ఆదివారం

నమో సంకీర్తనాచార్యా ! 🙏

 


తిరువాభరణములు దీసి పక్కనబెట్టి

ఇమ్ముగా హరికి గోణమ్ము గట్టి

పన్నీట దడిసిన పచ్చడమ్ములు దెచ్చి

లలితంపు రొమ్ము తల మొలజుట్టి

తుమ్మెదమైచాయ దొడరు వేంకటనాధు

శిరసాది పచ్చ కప్పురము నలది

కన మల్లె పూవల్లె కన్నుల కింపైన

స్వామికి పునుగు జవ్వాది పట్టి


శుక్రవారాల నలవేలు శోభనవతి

యొనర కైసేసె మగని , ఆ యొంపుసొంపు

గన్న , పాడిన సంకీర్త నాన్నమయ్య

దెన్ని జన్మల తపమొ నా కెన్నతరమ! 🙏 .

6, ఫిబ్రవరి 2021, శనివారం

జిలకర బెల్లము


 నెత్తిన జిలకర బెల్లము

ఉత్తర దక్షిణ ధృవాల నొహటిగ గలుపున్ ,

హత్తెరి బ్రహ్మా ! ఇది నీ

జిత్తులమారి మనోహర చేష్టయె సుమ్మా !


పెద్దచదువులకు పెట్టిందిపేరుగా .....

 


పెద్దచదువులకు పెట్టిందిపేరుగా

విఙ్ఞాన జ్యోతులన్ వెల్లివిరిసె ,

గొప్పగు కొలువుల కొప్పుల కుప్పయి

దశదిశల విఙ్ఞతల్ దఖలుపరచె ,

అప్రతిమాన మహాప్రతిభలు గల

ఘననాయకత్వ ప్రఙ్ఞల జెలంగె ,

ధనదాన్య సిరిసంపదల దులతూగుచు

చుట్టూర పల్లెలన్ పట్టుగలిగె ,


నాదు కుల్లూరు గ్రామ ఘనత గురించి

జనులు వొగిడిరి , నేడు నిశానిగాళ్ళ

వికృత చేష్టలు గనగ , ఆ విభవమెల్ల

బూడిదను బోయు పన్నీరు బోలు నకట !

ఆనాటి రూపురేఖలు .....

 
నేనే !   నేనే  !   నేనే !

నేనేనా ? యనెడు ప్రశ్న నేడుదయించున్ ,

ఆనాటి రూపురేఖలు

నానాటికి మారిపోవు ననుట సహజమే .

గోడకె చెవి బెట్టినాడు కోరి మరీనూ !

 గోడకు చెవులుంటాయని

చేడియలను గూర్చి జనము చెప్పుట దెలియున్ ,

వీడెవ డండీ బాబూ  ?

గోడకె చెవి బెట్టినాడు కోరి మరీనూ !

27, జనవరి 2021, బుధవారం

వందనం సైనికా !

 


గుండెల నిండా కొలువై ,

దండిగ నీ భరత ప్రజల తను మనసులలో

నిండుగ నో సైనిక ! నీ

వుండాలయ్యా ! నమామి , యుధ్ధతుడవుగాన్ .

20, జనవరి 2021, బుధవారం

పరమ బంగారుతల్లికి ప్రణతు🙏🙏 లివిగొ!

 


పద్మాక్షి పద్మిని పద్మాసనాసీన

బంగారు తల్లికి ప్రణతు 🙏🙏లివిగొ!

ఐశ్వర్యదాయిని అమృతప్రదాయిని

బంగారు తల్లికి ప్రణతు 🙏🙏లివిగొ!

ఙ్ఞానప్రదాయిని కరుణాంతరంగిని

బంగారు తల్లికి ప్రణతు🙏🙏 లివిగొ!

ఆరోగ్యదాయిని అభయప్రదాయిని

బంగారు తల్లికి ప్రణతు🙏🙏 లివిగొ!


అభయమిచ్చి కాపాడు మాయమ్మ , కొలువు

దీరె , నదిగొ పోలేరు , కుల్లూరున ,  పర

మేశ్వరీపరంజ్యోతి రక్షించు తల్లి

పరమ  బంగారుతల్లికి ప్రణతు🙏🙏 లివిగొ!

18, జనవరి 2021, సోమవారం

రంగా ! శ్రీరంగా !

 


రంగా !  శ్రీరంగా !   ఈ

మంగళకర దివ్యభంగిమము మహనీయం,

బంగాంగ మనోఙ్ఞము, శుభ

సంగమము కనంగ మాకు, జగదాధారా !

కొండపిండిమొక్క

 


' కొండపిండిమొక్క '  గొప్ప ఓషధి, మూత్ర

నాళరాళ్ళు కరుగునట , సమూల

ముగ గ్రహించిన గుణము గలుగునండ్రు , ఈ

మొక్క వివరమెరుగ బూను కొనుడు .

17, జనవరి 2021, ఆదివారం

నా దేశం ఘనత .....

 


అమెరికా యిచ్చింది ఆయుధాలను జగతి

కందుకుని చంపుకోమని మనుజుల ,

పాకీస్థ నిచ్చింది పలుయుగ్రవాదులన్

మనుజులన్ జంపు దుర్మార్గపథము ,

చైన యిచ్చింది వంచనతోడ ఘన వైర

సులను , చావాలని యిల మనుజులు ,

నాదేశ మొక్కటే ప్రోదిగా మందుల

నందించి ప్రాణదానమ్ము సేసె ,


హైందవపు సచ్చిదానంద సుందరతర

జీవనవిధాన శోభల పావనతలు

దాల్చి , నా  భారతము జగదభిహితమ్ము

గోరి , యెల్లవేళల సమకూర్చు శుభము .

15, జనవరి 2021, శుక్రవారం

చేటలో బియ్యం

 


పురివిప్పి నాట్యమాడెడు

పరిపరి ఈ చేటలోని వరిబియ్యం , బ

త్తరి మోమున నగవులసిరి

మరిమరి విరిసెను, మనోఙ్ఞమై, మగువకునూ .

13, జనవరి 2021, బుధవారం

పరమాత్మ బహుమతి .....

 


ప్రకృతి చిద్విలాసపర భోగభాగ్యాల

సిరులు తరలివచ్చి శ్రీకరముగ

పుడమికి దిగువేళ బొడమె నీసంక్రాంతి

మాధవు బహుమతిగ మనుజ తతికి .

12, జనవరి 2021, మంగళవారం

పెద్ద(ల)పండుగ శుభాకాంక్షలు

 


ఆది మధ్యాంత రహితు డీ అమ్మకొఱకు

అంగలార్చుటజూడ , హే రంగ ! రంగ!

ఎంతలమటించె ! పరమాత్మ , ఇంతదనుక ,

తల్లిప్రేమను రుచిజూచు తహతహయిది .


8, జనవరి 2021, శుక్రవారం

అద్భుత శిల్పము 🙏

 


హద్దే లేదీ ఘనతకు

తద్దయు మన శిల్పకళ గత విభవము గనన్ ,

ఎద్దును గననగు నొకవై

పద్దెస నేనుంగు గనగవచ్చు చతురతల్ .


ఆండాళ్ - శ్రీరంగనాధుల కళ్యాణ వైభోగమే భోగిపండుగ

 


ఆండాళ్ - శ్రీరంగనాధుల

కళ్యాణ వైభోగమే భోగిపండుగ

---------------------------------------

తనపూలవనములో దొరి

కిన పాపకు, విష్ణుచిత్త కేశవదాసుం

డొనరగ ' కోదై ' నామం

బును, పూమాలయను, నర్థమున పేరిడియెన్ .


కోదై గోదాయయ్యెను

గోదా శ్రీరంగనాధు కూరిమి బొందెన్

శ్రీదామ మామె ముడువగ ,

మోదముతో తానుదాల్చె మురహరి ప్రీతిన్ .


గోదా కొప్పున ముడిచి , ప్ర

మోదముతో విడిచి పంపు, పూమాలలె , నా

మోదింతుననుచు, కలలో

శ్రీదాముడు వలుక , కూతురిన్ వేనోళ్ళన్


వొగుడుచు,' నాండాళ్ ఆండాళ్ '

తగ బిలిచెను, మురిసి తండ్రి , 'తల్లీ' యనుచున్,

జగ మంత, టామె నాండాళ్ 

యని బిలువగబట్టి గోద, ఆండాళ్ అయ్యెన్.


రోజూ వొకపాశురమున 

రాజీవాక్షుని నెలంత రాగసుధలతో

పూజించ మెచ్చి యామెను

మోజున శ్రీరంగనాధమూర్తి వరించెన్


తుది , భోగి రోజు , రంగడు

ముదితను కళ్యాణమాడె ముచ్చటవడి,  ఇ

వ్విధ వైభోగపు కళ్యా

ణ ధగధగకు ' భోగి ' యనగ నాదిన మొప్పెన్ .

కన్ను లరమోడ్పు లయ్యెను .....

 


కన్ను లరమోడ్పు లయ్యెను

పన్నుగ హృదయాలు తనిసి పరవశమయ్యెన్

వెన్నుని రాధిక తనువులు

మన్ననతో పెనసి ప్రేమ మధువులు పండెన్ .

6, జనవరి 2021, బుధవారం

గుట్టుగ నొకచో నిలువడు

 


గుట్టుగ నొకచో నిలువడు ,

నెట్టన పొరుగిండ్ల దూరు నితడని తాడున్

గట్టెను సత్యాసతి, చే

పట్టి కరంబుల, నితండు పట్టుంబడునా ?