సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

20, జనవరి 2021, బుధవారం

పరమ బంగారుతల్లికి ప్రణతు🙏🙏 లివిగొ!

 


పద్మాక్షి పద్మిని పద్మాసనాసీన

బంగారు తల్లికి ప్రణతు 🙏🙏లివిగొ!

ఐశ్వర్యదాయిని అమృతప్రదాయిని

బంగారు తల్లికి ప్రణతు 🙏🙏లివిగొ!

ఙ్ఞానప్రదాయిని కరుణాంతరంగిని

బంగారు తల్లికి ప్రణతు🙏🙏 లివిగొ!

ఆరోగ్యదాయిని అభయప్రదాయిని

బంగారు తల్లికి ప్రణతు🙏🙏 లివిగొ!


అభయమిచ్చి కాపాడు మాయమ్మ , కొలువు

దీరె , నదిగొ పోలేరు , కుల్లూరున ,  పర

మేశ్వరీపరంజ్యోతి రక్షించు తల్లి

పరమ  బంగారుతల్లికి ప్రణతు🙏🙏 లివిగొ!

18, జనవరి 2021, సోమవారం

రంగా ! శ్రీరంగా !

 


రంగా !  శ్రీరంగా !   ఈ

మంగళకర దివ్యభంగిమము మహనీయం,

బంగాంగ మనోఙ్ఞము, శుభ

సంగమము కనంగ మాకు, జగదాధారా !

కొండపిండిమొక్క

 


' కొండపిండిమొక్క '  గొప్ప ఓషధి, మూత్ర

నాళరాళ్ళు కరుగునట , సమూల

ముగ గ్రహించిన గుణము గలుగునండ్రు , ఈ

మొక్క వివరమెరుగ బూను కొనుడు .

17, జనవరి 2021, ఆదివారం

నా దేశం ఘనత .....

 


అమెరికా యిచ్చింది ఆయుధాలను జగతి

కందుకుని చంపుకోమని మనుజుల ,

పాకీస్థ నిచ్చింది పలుయుగ్రవాదులన్

మనుజులన్ జంపు దుర్మార్గపథము ,

చైన యిచ్చింది వంచనతోడ ఘన వైర

సులను , చావాలని యిల మనుజులు ,

నాదేశ మొక్కటే ప్రోదిగా మందుల

నందించి ప్రాణదానమ్ము సేసె ,


హైందవపు సచ్చిదానంద సుందరతర

జీవనవిధాన శోభల పావనతలు

దాల్చి , నా  భారతము జగదభిహితమ్ము

గోరి , యెల్లవేళల సమకూర్చు శుభము .

15, జనవరి 2021, శుక్రవారం

చేటలో బియ్యం

 


పురివిప్పి నాట్యమాడెడు

పరిపరి ఈ చేటలోని వరిబియ్యం , బ

త్తరి మోమున నగవులసిరి

మరిమరి విరిసెను, మనోఙ్ఞమై, మగువకునూ .

13, జనవరి 2021, బుధవారం

పరమాత్మ బహుమతి .....

 


ప్రకృతి చిద్విలాసపర భోగభాగ్యాల

సిరులు తరలివచ్చి శ్రీకరముగ

పుడమికి దిగువేళ బొడమె నీసంక్రాంతి

మాధవు బహుమతిగ మనుజ తతికి .

12, జనవరి 2021, మంగళవారం

పెద్ద(ల)పండుగ శుభాకాంక్షలు

 


ఆది మధ్యాంత రహితు డీ అమ్మకొఱకు

అంగలార్చుటజూడ , హే రంగ ! రంగ!

ఎంతలమటించె ! పరమాత్మ , ఇంతదనుక ,

తల్లిప్రేమను రుచిజూచు తహతహయిది .


8, జనవరి 2021, శుక్రవారం

అద్భుత శిల్పము 🙏

 


హద్దే లేదీ ఘనతకు

తద్దయు మన శిల్పకళ గత విభవము గనన్ ,

ఎద్దును గననగు నొకవై

పద్దెస నేనుంగు గనగవచ్చు చతురతల్ .


ఆండాళ్ - శ్రీరంగనాధుల కళ్యాణ వైభోగమే భోగిపండుగ

 


ఆండాళ్ - శ్రీరంగనాధుల

కళ్యాణ వైభోగమే భోగిపండుగ

---------------------------------------

తనపూలవనములో దొరి

కిన పాపకు, విష్ణుచిత్త కేశవదాసుం

డొనరగ ' కోదై ' నామం

బును, పూమాలయను, నర్థమున పేరిడియెన్ .


కోదై గోదాయయ్యెను

గోదా శ్రీరంగనాధు కూరిమి బొందెన్

శ్రీదామ మామె ముడువగ ,

మోదముతో తానుదాల్చె మురహరి ప్రీతిన్ .


గోదా కొప్పున ముడిచి , ప్ర

మోదముతో విడిచి పంపు, పూమాలలె , నా

మోదింతుననుచు, కలలో

శ్రీదాముడు వలుక , కూతురిన్ వేనోళ్ళన్


వొగుడుచు,' నాండాళ్ ఆండాళ్ '

తగ బిలిచెను, మురిసి తండ్రి , 'తల్లీ' యనుచున్,

జగ మంత, టామె నాండాళ్ 

యని బిలువగబట్టి గోద, ఆండాళ్ అయ్యెన్.


రోజూ వొకపాశురమున 

రాజీవాక్షుని నెలంత రాగసుధలతో

పూజించ మెచ్చి యామెను

మోజున శ్రీరంగనాధమూర్తి వరించెన్


తుది , భోగి రోజు , రంగడు

ముదితను కళ్యాణమాడె ముచ్చటవడి,  ఇ

వ్విధ వైభోగపు కళ్యా

ణ ధగధగకు ' భోగి ' యనగ నాదిన మొప్పెన్ .

కన్ను లరమోడ్పు లయ్యెను .....

 


కన్ను లరమోడ్పు లయ్యెను

పన్నుగ హృదయాలు తనిసి పరవశమయ్యెన్

వెన్నుని రాధిక తనువులు

మన్ననతో పెనసి ప్రేమ మధువులు పండెన్ .

6, జనవరి 2021, బుధవారం

గుట్టుగ నొకచో నిలువడు

 


గుట్టుగ నొకచో నిలువడు ,

నెట్టన పొరుగిండ్ల దూరు నితడని తాడున్

గట్టెను సత్యాసతి, చే

పట్టి కరంబుల, నితండు పట్టుంబడునా ?


గట్టి మేల్ తలపెట్టవోయ్

 తనసంపద, అధికారము,

ఘనవైదుష్యములవల్ల గౌరవమొనగూ

డున ? రా , దితరుల కందిం

చిన మేలొకటే , మనుజు విజితునిగ నిల్పున్ .


కోటలు దాటే మాటల

చాటింపులవల్ల మేలు జరుగదు జగతిన్,

దీటుగ మేల్ తలపెట్టి, న

దాటుగ సేయంగ నొరుగు, ధార్మిక కృతులన్ .

రానీవా ? మేనువిడిచి .....

 


ఓ నీలా  ! నీలాలక !

రానీవా మేనువిడిచి రాజీవాక్షున్ ,

శ్రీనాధుగొలువ నిదిగో !

మానినులము వచ్చినాము మంజులవాణీ !


5, జనవరి 2021, మంగళవారం

ఓగుదగిడీలు

 


' దేశభాషలయందు తెలుగు లెస్స' ని వల్కె,

రాయలు కర్ణాట రాజరాజు,

' సుందర తెలుగ ' ని చొక్కి వచించె, సు

బ్రహ్మణ్యభారతిరా , తమిళుడు ,

అరయ ' ఇటాలియన్ ఆఫ్ ద ఈష్ట్ ' అంచు, ని

కోలకోంటి ఒక ఇటాలి మెచ్చె,

' అద్భుత ' భాషని అరచి చెప్పెను, బ్రౌను

ఇంగ్లీషుదొర గణియించి ఘనత,


దేశ దేశాల పండితుల్ తెలుగు మెచ్చి

వొగిడినా , రిదిగొ ! నిచటి 'వోగు దగిడి

గాళ్ళు' తామె బుధులవోలె, గ్రామ్యమనుచు

తెలుగు నుడులను నిరసింత్రు తులువ లగుచు .

3, జనవరి 2021, ఆదివారం

సద్దు సేయంగవద్దు .....

 సద్దు సేయంగవద్దు విశ్వంబ నీవు,

సరసములదేలుచున్నారు, సరసజగతి

నేలు రాధికాకృష్ణులు, హృదయ

సీమలొక్కటిగ, రసానుగామినులయి .

2, జనవరి 2021, శనివారం

తీగకు తగుల్కొన్న సూరీడు

 


సాయంసంధ్యాసమయము ,

హాయిగ మా ఊరిలోని అభవునిగుడిలో ,

తీయగ ఫోటో , ఇదిగో !

తోయజమిత్రుండు తీగతో ముడివడియెన్ .

31, డిసెంబర్ 2020, గురువారం

ఆంగ్లసంవత్సరాది ' 2021 ' శుభాకాంక్షలు

 


ఆంగ్లసంవత్సరాది ' 2021 ' శుభాకాంక్షలు

-----------------------------------------------------

కవి వ్యాఘ్ర మొక్కండు ఘాండ్రించి కవితలన్

పాఠకుల్ గగురొంద పట్టి బిలిచె

కవివృషభ మొక రంకె గావించి పద్యాన

చదువరుల్ బెదరంగ జరిచి బిలిచె

కవిగండభేరుండ ఘనుడొకండు ఝటిల

కుటిల సమస్యిచ్చి కోరిబిలిచె

కవి కాలభైరవ ఘనుడొక్క కీర్తనన్

యందరన్ దిట్టి నిన్నార్తి బిలిచె


ఇలను నంతట నిన్నె లెక్కించు చుందు ,

రైన నొక కవిగబ్బిలం బటకకెక్కి

నిన్ను బిల్వంగ దూరు,  పొద్దున్నె జెప్పు

'విష్ యు హ్యాపి న్యూఇయర్ ' - వింత జూడు .


ఇరవై అంతా వైరస్

వెరవున గడగడ వణికి , భువి వెతల బడియెన్

సురనదివై నీవైనను

ఇరవయ్యొకటీ ! మము పరికించుము తల్లీ !

25, డిసెంబర్ 2020, శుక్రవారం

అడుగు విజయంవైపే వెయ్యి

 
ఆముక్తమాల్యద

 


భక్తి వలవేసి గెలిచి యా పద్మనాభు

వక్షము నలంకరించి సేవించి మించి

చెలువమున రంగనాధుని చేడెవయితి

వమ్మరో మమ్ము కాపాడు వరదహస్త .


ఆముక్తమాల్యదా ! ఆ

స్వామికి , నీయెదను తాకి , పరిమళ భరితం

బోమిన మాలలు కావలె ,

ఏమీ ! మీ ప్రేమకావ్య మెంత మధురమో !

వైకుంఠ ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు 🌹

 


అడుగొ ! కుల్లూరు పురమున నద్భుతముగ ,

అచ్యుతుం డుత్తరద్వార మందు , కొలువు

దీరె , ముక్కోటి దేవతాధీశు డగుచు ,

భాగ్య మిదిగదా ! దర్శించ భక్తులార !


నేడు ముక్కోటి , దేవతల్ భువికి తరళి

వచ్చి , దేవదేవునిగొల్చు పర్వదినము ,

మనము కూడ వైకుంఠవాసుని గొలుతము

రండి ఉత్తరద్వార దర్శనము సేయ .21, డిసెంబర్ 2020, సోమవారం

మన యింటనే అష్టలక్ష్ములూ .....

 


తల్లి ఆదిలక్ష్మి , ధైర్యలక్ష్మియె అక్క

చెల్లి విజయలక్ష్మి  చెనటి ! వినుము ,

సకల శుభద భార్య సంతానలక్ష్మిరా

కూతురు ధనలక్ష్మి రాతమార్చు .


అరయర! గజలక్ష్మి అత్తయ్యయని , మరి

వదిన ధాన్యలక్ష్మి వరుస గనిన ,

మరదలు మనయింట వరలు విద్యాలక్ష్మి

అష్టలక్ష్ము  లింట నలరు చుంద్రు .


వారికి గౌరవ మిచ్చిన

వారే నీజీవితాన వరదులగుదు , రా

నీరేజాసనులు కినుక

బారిర , కష్టాలు మొదులు , భావించు సఖా !

20, డిసెంబర్ 2020, ఆదివారం

కన్నయ్యా ! అబ్బా! ఏమున్నావయ్యా !

 


కన్నయ్యా ! అబ్బా !  ఏ

మున్నావయ్యా ! యెడదకు మోహనమయ్యెన్ ,

కన్నుల్ చాలవు రెండూ ,

నిన్నే చూస్తూ , ఇటువలె  నిలువడి వోతిన్ .