సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

19, ఫిబ్రవరి 2023, ఆదివారం

జడ తడిచె .....

 


జడ తడిచె , నొడలు తడిచెను

ఒడలికి ముడిబడిన కట్టు టుడుపులు తడిచెన్

కడదాకా ఉడుపుల బడు

మడత మడత లోని సొగసు మరిమరి తడిచెన్ .13, జనవరి 2023, శుక్రవారం

తెల్గునేల సంబరాలు

 


పడగలువిప్పి, నాలుకలు పైపయిచాచి, మహోజ్జ్వలాకృతిన్,

గడపల ముందు, మంటలు సెగల్ వెలిగ్రక్కుచు, భోగి పర్వముల్

నిడు గన నౌను, తెల్గు కమనీయ మనోఙ్ఞత, పల్లెటూర్లలో,

సడులబెడంగునన్, మకరసంక్రమణానికి ముందు సందడుల్ .

2, జనవరి 2023, సోమవారం

ముక్కోటి శుభాకాంక్షలు

 


వైకుంఠవాస కృష్ణా !

రాకా శశి వాసుదేవ !  రారా భువికిన్

ఏకాదశి శుభ దినమున

నీ కాళ్ళను తాకి మ్రొక్కి నెమ్మి తరింతున్ .

29, డిసెంబర్ 2022, గురువారం

దగ్గుకు చిట్కా 👌😀

 


వెల్లుల్లి దంచి , పలుచటి

తెల్లని చిరు వలువలోకి ,  తీర్చిన మూటన్ ,

అల్లన వాసన జూచిన ,

మెల్లగ కఫమెల్ల దొలగు , మేలగు కృష్ణా !

28, నవంబర్ 2022, సోమవారం

మా అమ్మ

 


బంగారు పేటంచు పట్టుపుట్టము గట్టి ,

రత్నాల హార సరాలు దొడిగి ,

మణికిరీట ప్రభామయ , మయూఖ రుచిర ,

దివ్యమంగళ రూపు తేజరిల్ల ,

వజ్రాలు పొదిగిన వడ్డాణము మెరయ ,

కాలి యందెలు ఘల్లు ఘల్లురనగ ,

పసుపు గంధపు పూతపై , కుంకుమంబద్ది

ఫాలభాగమ్ము శోభనము గూర్చ ,


లేచి , ననుజూచి , వచ్చి , పోలేరు తల్లి

బిడ్డడా ! రార , యని బిల్చు ప్రేమతోడ ,

బ్రమయొ , పిచ్చియొ గానిండు ,  ప్రతిదినంబు

అమ్మవాకిట జేరి ప్రణామ మిడగ .

26, నవంబర్ 2022, శనివారం

కవి - పండితులకు కప్పు అల్లం టీ

 


అరయ నిమిష నిమిష , మాయుష్షు తరిగేను ,

దేహ ముండు వరకె దేనినైన ,

చేసి , ఘనత పొందు , చిరకీర్తి సాధించ ,

బతుకు గలదు చావు పైన , కృష్ణ ! 


ఘనులము ధిషణగల కవిపండితుల మంచు

మనల మనము వొగిడి మనుట కాదు

అరసి జనుల కొఱకు అవసర మగుపనుల్

ఒక్క టైన జేసి యొనర వలయు .

హితుడా !

 నిదుర లేవంగనే  నిలువడి పరమాత్మ

యెదుట చేతులు జోడించు హితుడ !

భక్తిపాటల ననురక్తిగా చెవుల క

మంద సుఖానందమందజేయి ,

స్నానాదికాల ప్రస్తానములు ముగించి

దేవదేవుని గొలుము తీరినంత ,

పనికి వెళ్ళి పనిని భగవదత్తముగాగ

కష్టపడి యొనర్చు మిష్ట మొదవ ,


ఆలుబిడ్డలె తొలి ప్రాధాన్యతలుగ

ప్రేమలను పంచు మదియె శ్రీరామ రక్ష !

తల్లి దండ్రుల మరువకు , ధర్మ మరసి

సమ సమాజ హితము గోరి సాగు మిత్ర !


20, నవంబర్ 2022, ఆదివారం

శ్రీ శ్రీ శ్రీ కుల్లూరు పోలేరు పరమేశ్వరి ఆలయ పునర్ణిర్మాణం

 


వందేళ్ళాయెను అమ్మకోవెలకు , సేవాదృక్పథంబుండుటన్,

ముందేపూని , గుడిన్ వినూత్నముగ , సొంపుల్గుల్క నిర్మించ నా

నందంబయ్యెడు , ఊరివారి తగు సాహాయ్యంబు లభ్యంబయెన్ ,

బంధం బివ్విధి తల్లితో తనర  ప్రాప్తంబయ్యె నీ జన్మకున్ .

19, నవంబర్ 2022, శనివారం

ప్రేమ బోండాము

 


అంగజుడు ఖంగుతినవలె ,

శృంగారపు భంగు ' ఇటుల ' సిరు లొలికించెన్ ,

హంగుగ కొబ్బరి నీరము ,

రంగార సతీముఖీన , రమణుని జేరెన్ .

సిగలో మిర్చి మాల .....

 


మగడా ! మల్లెల కంటే ,

సిగలో ఈ మిర్చి మాల సింగారము , నీ

మగసిరి సెగ రగిలించును  

అగణితముగ రాగ బంధ మతిశయమొందున్  .

ముల్లు , గనంగ , లేదె .....

 

ముల్లు గనంగ, లేదె , నవమోహన! ముగ్ధవయోగభస్తి    రా

జిల్లెడు మోహనాలు , వికసించెడు మేని నిగారు సౌరులన్

విల్లున దొడ్గి నల్దెసల వేయ, గమించెడు లాగు దోచెడిన్

కల్లరి మన్మధుండు మొనగాడుగదే! నిను తూపుగాగొనెన్ .


14, నవంబర్ 2022, సోమవారం

మదనవిశిఖ

 


కురు లారబోసి , చూపుల

మరుతూపుల మోహనాలు , మదిలోతులలో

సొద దెలుపగ ,  ' మదన విశిఖ ' ,

పెదవులతో పైట చాటు పిలుపులు బంపెన్ .

9, నవంబర్ 2022, బుధవారం

చెంపకు చేయి సేర్చి .....

 చెంపకు చేయిసేర్చి ,అతసీ కుసుమాభ ముఖీ మనోఙ్ఞ , రా

గంపు పెదాల వంపుల నిగారము మోహనమై సెలంగగన్,

సొంపుగ బుట్ట కమ్మలొకచో తనసోయగముల్ వెలార్చగన్

ఇంపులుగుల్కుచున్ కనులొకించుక దేనినొగాంచు తన్వియున్ .

2, నవంబర్ 2022, బుధవారం

వలపు వానచినుకు

 


చినుకు తాకి నంత చెలికాని చేస్పర్శ

మోహనాలు విరిసె మోము పైన ,

వలపు విరుల వోలు వాన చినుకు మురువు

కడు మనోఙ్ఞ ప్రకృతి గద ! పుడమిని .


24, అక్టోబర్ 2022, సోమవారం

HAPPY DIWALI

 


తినుట తాగుట కేన ఈ మనుజ జన్మ ?

చేయ ఘనకార్య మింకేమి చేత నవద  ?

పడిన తదనంతరమ్మును బ్రతుకు గలదు ,

దేహ మున్నప్పుడే దాన్ని సాధింప వలెను .

16, అక్టోబర్ 2022, ఆదివారం

నలుపు నారాయణుడు మెచ్చు

 


తుమ్మెద పిండు రెక్కలను దోచిన తీరు కురుల్ ,వినీల పూ

లమ్ములు దూసి , మన్మధుడు ఆయువు పట్టుల కేసి కొట్టిన 

ట్లమ్మడు తేనెతుట్టివలె లాలస వెట్టెడు , జూచితే ! ,యిలన్

నమ్మరుగాని నల్పు లలనల్ మరుతూపులు , గుండె చీల్చెడిన్ .

15, అక్టోబర్ 2022, శనివారం

వాన సుందరి

 


మోమొక కొంత పైకి , అర మూతలు వడ్డవి కళ్ళు , చేతిలో

మో మటు లైన ఛత్రమున , మోహన యోర్తు , తనంత వానలో

గోముగ నెత్తి దడ్వ , చినుకుల్ దిగజారి , మనోఙ్ఞ సీమలన్

పాముచు కిందికిన్ దిగెడు , భాగ్యము ఆమెద ? వానచిన్కుదా ?

వద్దనెనా !

 


వద్దనెనా మనోఙ్ఞ సుమవల్లరి మేనధరించ బూనగా

వద్దనెనా సురా మధుర పానమొకించుక సేయ బూనగా

వద్దనెనా సుధాధర భవాంగజ పూజన లంద బూనగా

వద్దనెనా వరూధిని ప్రవర్తిత స్వర్గ సుఖాలవాలమున్ .

14, అక్టోబర్ 2022, శుక్రవారం

అందాల మోహనా

 

అందాల మోహనా ! అర

విందాక్షా !  కృష్ణ !  వినతి వింటున్నావా ?

తొందరపెడుతోంది మనసు ,

కందొవ అరమోడ్పులయ్యె , కరుణే రాదా !


అలసితివా ,  శ్రీ కృష్ణా !

తులసీదళ పారిజాత తోమాలిదిగో !

గళమున వేసితి , నేనున్

అలరులతో పాటు , హృదయమందు నిలిచితిన్ .


12, అక్టోబర్ 2022, బుధవారం

మదిలో అలజడి రేగెడు

 


అరుగో , రాధా కృష్ణులు ,

చెరిసగమయి పొదలమాటు చేరిరి , కంటే ,

సరి సరి , ఈ యమునా తటి

పరిసరములు మధువు లొలికె , వారిరువురితో .


అడుగో , మురళీ మోహను ,

డడుగడుగు మనోహరాలు , అడుగులు వడ , ఆ

రడుగుల మన్మథ రూపము ,

పడుచు టెడద , దడ దడ మన , పర్వుచు నుండెన్ .


మదిలో అలజడి రేగెడు ,

మదనుని పేరురము జూడ , మరుమల్లె విరుల్

పొదివిన జడ అల్లాడెడు ,

కుదు రుండదు నీళ్ళకడవ , కోమలి ! నాకున్ .


పది జన్మలైన , కృష్ణుని

పదముల గెడన , పడియుండు బతుకె బతుకు , ఆ

పెదవుల రుచి , రుచి చూచెడు

వెదురుదె గద జన్మ , మనది వేదన సఖియా !


వగలొదవెడు , సెగలొదవెడు ,

మగటిమి మూర్తీభవించి మనముం దడుగో ,

అగుపడు , వగకాని గనగ

భిగి సడలెడు నీవి సఖియ , బేలయితి గదే !


కడవలు తేలిక లయ్యెను ,

కడుకొని బరువయ్యె యెదలు , కాంతుని కృష్ణున్

కడకంట గనిన కాంతల

నిడు మేనులు వణక సాగె , నెంతందంబో !


అతిమనోహరము

 

అర చిరునవ్వు మోమపయి అబ్బురమై మెరయంగ నింతిరో !

కరములు సాచి , విల్దొడిగి , కంజపు టమ్మును కంతుడేసి న ,

ట్లరయగ చూడ్కులన్ బరపుటల్ గననయ్యెడి , నింక నెవ్వడో

ఉరము పెటిల్లునన్ బగిలి , ఊపిరి గోల్పడుటల్ ధ్వనించెడిన్ .

అమ్మకు నీరాజనం


 పాటల రచన : వెంకట రాజారావు . లక్కాకుల

పాడినవారు : శ్రీమతి లక్ష్మీభవాని

5, అక్టోబర్ 2022, బుధవారం

విజయదశమి శుభాకాంక్షలు

 


విజయోస్తు గణనాధ ! విఘ్నేశ ! సురవంద్య !

విజయోస్తు శివుడ ! దిగ్విజయమస్తు ,

విజయోస్తు కుల్లూర వెలసిన పోలేరు !

విజయోస్తు రామ ! దిగ్విజయమస్తు ,

విజయోస్తు అచ్యుతా ! విశ్వ జన వినుతా !

విజయోస్తు హనుమ !  దిగ్విజయమస్తు ,

విజయోస్తు వెంకయ్య ! వినుతింతు , వినుతింతు

విజయోస్తు సాయి ! దిగ్విజయమస్తు ,


దిగ్విజయమగు గాక ! మా దివ్య , మాతృ

భువికి , అచటి ప్రజలకు , ఈ పుడమి వెలయు

సకల జనులకు ,   విజయదశమి యొసంగు

సకల సన్మంగళములు , ప్రశాంతతలును .


21, మే 2022, శనివారం

మిత్ర సమాగమం


 

బండి కాపు దొరను నిండుగా గాంచితి

విజయవాడ లోన వేడుక పడి

స్నేహ  భాషణాలు చేసిన విందులు

మధురమై తనిసెను మది మరిమరి .

9, మార్చి 2022, బుధవారం

రుక్మిణీ పాణి గ్రహణం

 


అరమోడ్పు కనుల , రుక్మిణి

వరుని గనును , అంతలోనె వరదుడు కనగా ,

మరుని పువుబంతి దవిలిన

పరువపు మొగ్గయె , మనోఙ్ఞ పద చిత్ర మహా !


దక్కెను రుక్మిణి యని హరి ,

చిక్కె మనోహరు డని యా  చికురాననయున్ ,

ఒక్కెడ బిగి కౌగిళులన్

జిక్కిరి , విడదీయ బ్రహ్మచేతగున తగన్ ?