సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

5, ఆగస్టు 2020, బుధవారం

తన్నిన నీవూ డుబుంగు .....
ఉన్నది బేలెన్సుపయిన ,
తన్నిన నీవూ డుబుంగు , తగువువడక, నీ
మన్నన మర్యాద దెలిపి ,
పన్నుగ నిరువురును బయటపడగా వలెరా !

చెయ్యకూడని పనులు .....


3, ఆగస్టు 2020, సోమవారం

అయోధ్యలో భూమిపూజ ఆగష్ట్ 5న.....


Add caption

ఏ మహాత్ముడు జనియించి భరతభూమి
పావనమయ్యె సౌభాగ్యయగుచు
ఏ మహాత్మునిపాద మీమహీతలమున
తాకగా పుణ్యాల తతులు విరిసె
ఏ మహాత్ముని నామ మిరవొంద రామా య
నుచు నిట మార్మ్రోగి నుతులు గొనియె
ఏ మహాత్ముని చేత ఏలబడి సుభిక్ష
మై యిచ్చటి జనులు హాయి వడిరి

అట్టి లోకైక ప్రభు డయోధ్యాధిపతికి
రామజన్మభూమి యయోధ్యలో మహిత
రామమందిరనిర్మాణ భూమిపూజ
జరుగు శుభముహూర్తంబు లాసన్న మయ్యె .

2, ఆగస్టు 2020, ఆదివారం

సుదాముడూ , కృష్ణుడూ .....


రా రా సుదామ! రారా ,
రా రా చిననాటి వూసు లాడగ రారా ,
రారా సుగుణాల సరసి !
రారా కౌగిలికి చేర రా రా హితుడా !

మొక్క నాటు మొక్కటి హితుడా !సేయగా నెన్నియోగలవు , ఆశించు నర్థు
లెందరోగలరు , మనీషు లెందరో వి
శేషఘనకార్యములు కడు సేయు చుండి
రి, బుధ! మొక్కనాటు , మిది తేలిక, పనిగద !

మొక్కనాటుమొకటి, నేల మోదమందు,
నీవు చచ్చినా, బ్రతికియుంటావు వంద
లేళ్ళు దానిలో , మందికి పళ్ళు నీడ
లిడెద , వింతకంటెను ఘనతేది? హితుడ !

గట్టి మేలొక్కటీ చేయగా గదలరు
గొప్పలను చాటుకుందురు గోడలెక్కి
ఒట్టిమాటల ఘనకార్య ముట్టి కెక్క ,
దదిగొ! మృత్యువు తరుముచుగదియుచుండె .

1, ఆగస్టు 2020, శనివారం

ఎంతసొగసుగాడివి .....
ఎంత సొగసుగాడివి ! తను
వంతయు భూషణచయమ్మె యలరెడు కృష్ణా !
సుంతయు చూపులు మరలవు
సాంతము నిను జూచుచుండు జగదీశ ! హరీ !

31, జులై 2020, శుక్రవారం

ఇదిగదా ! స్నేహమన్న .....
ఇదిగదా ! స్నేహ మన్న , సారించి చూడ
నొకరు పరమాత్మ , నిరుపేద యొకడు చూడ ,
సరస కూర్చుని యొండొరుల్ చదురులాడు
చు , ఫలములు మెక్కుచున్నారు , చూడ తరమ ?

30, జులై 2020, గురువారం

ఆదిపురుష ! నాకమందు లేవ.....
అమ్మపాలు ద్రావి , ఆలపాలును ద్రావి
నెమ్మది తనిసేవు నీరజాక్ష !
వెన్నమీగడలన సన్నుతింతువు కృష్ణ !
ఆదిపురుష ! నాక మందు లేవ ?

కృష్ణా ! ఇవిగో ! నవపారిజాతాలు .....ప్రతిదిన శుభప్రభా విక
సిత సిత నవపారిజాత శ్రీవిరులు హరీ !
బ్రతిమాలె నీదు పదముల
జతచేరగ నివిగొ కృష్ణ ! శరణము తండ్రీ !

29, జులై 2020, బుధవారం

కొమ్మ కొమ్మకూ బొమ్ముంది ....


కొమ్మ కొమ్మకూ బొమ్ముంది , నిమ్మళముగ
చూడ నందరూ ఘన మనీషులె గణింప
ఎందరున్నారొ గమనింపు డెవ్వరెవరొ
అందరిని దెల్పు వారికి అందలములు .


చిత్రకారునికి కృతఙ్ఞతలు

27, జులై 2020, సోమవారం

లయకారకా ! హరా !


జలనిధులు గగనతలములు
వెలుగులు వాయువులు పుడమి వివిధాయువులన్
కలగాపులగము జేసి స
కలసృష్టి హరించి విలయకాలయముడవై ,

అంతా ఐపోవగ , యే
కాంత నిశీధీ దిశాంత కాంతి మయూఖా
ధ్వాంత సుఖాసీనుడవయి
శాంత శుభాకారతపము శాయగ హితమా ?

తులసీ రాముడు .....


పరమభక్తుడుతులసిదాస్ పరవశించి
ఎదుట పాడంగసీతాసమేతుడగుచు
లక్ష్మణస్వామి మారుతు లాలకింప
రాముడే వచ్చి విన బట్టె రామచరిత

26, జులై 2020, ఆదివారం

వైద్యనారాయణులకు పాదాభివందనాలు


ఈ యిద్దరూ , కరోనా
గాయింబడి , ప్రక్క ప్రక్క గాసిలు , నందొ
క్కాయన డాక్టరు , కని , ప్ర
ప్రక్కాయన బా , ధపుడును , వైద్యము సేసెన్ 🙏.

(కార్టూనిష్ట్ కు ధన్యవాదములు ,కృతఙ్ఞతలతో)

24, జులై 2020, శుక్రవారం

పాశ్చాత్యంలో భగవద్గీత


ఈ చిన్నారుల చేతిలో వెలుగు సాహిత్యమ్ము పేరేమిటో ?
ఈ చిన్నారుల దేశమేదొ ? మరి యాచిన్నారు లెంచేత ఈ
రోచుల్ గుల్కెడు గ్రంధరాజమును దాల్తుర్ మహానిష్టగా ?
రేచున్ చిత్తమునన్ గుతూహలము ఆవృత్తాంతమున్ జెప్పెదన్ .

అది భగవద్గీత , నిసుగు
లదియు నెదర్లాండ్ , ప్రభుత్వ మచ్చట విధిగా
జదివింతురు , పాఠ్యాంశం
బిది , పాశ్చాత్యుల ప్రదేశ మెంతో మనసై .

ఇదేందయ్యా ! కిట్టయ్యా !


ఏందిర ? ఓసోసి ! మొగము
పందిరిపై జుట్టుచెదిరె, పరవశమా?ఆ
ముందరి పలుసందులపై
చిందు నగవు ముత్యములను చేకొందు హరీ !మనకవి జాషువా


తిక్కనలా వేమనలా
చక్కని గురజాడలాగ జాషువ, తెలుగుల్
అక్కున జేర్చిన మనకవి,
మ్రొక్కి తెలుగు శారదలకు మ్రోడ్తును కరముల్ .

23, జులై 2020, గురువారం

వచ్చె వచ్చె కన్నయ్య .....


వచ్చె వచ్చె కన్నయ్య ఈ వంక వచ్చె
పరుగు పరుగున ఆలు దౌడురుక వెనుక
నవ్వు మోమున త్రుళ్ళింత నగలు మెఱయ
ఆడుకొందము రావయ్య ! ఆది పురుష ! .

ఆ నవ్వుమీది మోహము
మానంగా తరమ ? మాకు , మానసచోరా !
రా ,  నాతండ్రీ ! పరుగున ,
రానా ? నేనైన ,  నాడ , రాత్రిందివముల్ .

మాటలు శివతత్వమ్ములు


మాటలు శివతత్వమ్ములు
మాటున వెలుగొందు నర్థ మా యుమ తత్వమ్
మాటాడునెడల భద్రము
పాటించుట శుభము మానవాళికి జగతిన్ .

నడయాడె శివుడు కాశీ
గడపన గల గాంగ తటము కలదిరుగుచు , నో
బడబానల నిటల నయన !
దడరా నినుజూడ , అమ్మదయగలదు హరా !

22, జులై 2020, బుధవారం

కబరీభర కందము .....


పడతుక కబరీభరమున
నడుమ పసిడి సూర్యబింబనాగరమును , పై
గుడుసున మల్లెల సరములు
ముడిచె , మదనరథపు చక్రమో యన సరసుల్

17, జులై 2020, శుక్రవారం

బంగారు మొగ్గదొడిగె .....


మొక్క ననదీసి బంగారు మొగ్గదొడిగె
ఇనుడు కిరణాలు జల్లి పుష్పింప జేసె
చినుకు ముత్యాలు చింది ఆశీర్వదించె
హరిని జేరంగ పువ్వు కర్హత లభించె .

అరుదైన కృష్ణకమలం


పది దళాలు , పైన పరమాత్మ చక్రంబు ,
ఆకుపచ్చ పటల , మందుమీద
మూడుకేసరాలు , మూడేండ్ల కొకమారు
కనులు విచ్చు , కృష్ణకమల మండ్రు .

13, జులై 2020, సోమవారం

చూడరా ! మేధావి !చూడరా మేధావి ! గోడగట్టినయట్టు
లనృతము సెప్పుటే ఆర్జనగున ?
చూడరా నేతా ! వచో జాల మొక్కటే
బతుకుబాటా భువి బతుక , చెడుగ !
చూడరా వ్యాపారి ! వీడని మోసమే
జీవనమార్గ సంజీవి యేమి ?
చూడరా సాధు ! ఈడాబు బురిడివేష
మవసరమా యింత యశనమునకు ?

కష్టపడకుండ తేరగా కాదు తినుట ,
కష్టపడుటన్న యేమిటో కాస్తచూడు ,
బిడ్డ నొడిగట్టి యిటుకల పేర్పు మోసి
బువ్వ కొఱకు శ్రమించెడు పుణ్యవతిని .

వయసు జయించింది .....' వయసుడిగె నస్త్ర సన్యా
స యోగమేయిక ' యనుట , నసత్య మ్మని, ఈ
ద్వయము నిరూపించి , రహో !
జయ జయ ధ్వానమ్ములిడిరి జనముహుషారై .

11, జులై 2020, శనివారం

ప్రకృతి కుంచె .....పరమపురుషుని చేతిలో ప్రకృతికుంచె
నీటిలో అద్ది రచియించె నీ విచిత్ర ,
మేరికైనను సాధ్యమా కోరి సేయ ,
నీకు తెలియని విద్యలా నీరజాక్ష !

10, జులై 2020, శుక్రవారం

ధర్మజుడే యెందుకని ? .....


తనకన్న తెలివిడి తనమున్న వారలు
లేరను యహముచే చేర డొకడు
తనకన్న సొగసైన ఘనులు లేరను నహం
కారము కనుగ్రప్పి చేర డొకడు
మగ లైదుగురి లోన మగువ ' కింద్ర సుతుడె '
' మక్కువ ' లోపమై చిక్కె నొకతె
విలు విద్యలో తన చెలువమ్ముపై నున్న
అతిశయ మొకనికి అడ్డు నిల్చె

మరణ వేదన పడుచున్న మనుజు జూచి
పరగ నానంద పడుటచే పడియె నొకడు
తుదకు ధర్మజుం డొక్కడే ముదము తోడ
బొందితో స్వర్గమును జేరె పూజ్యు డగుచు .