సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

5, ఆగస్టు 2019, సోమవారం

మా అమ్మవారు .....

 1. రేగి రక్కసిపిండు రెక్కలు తెగగొట్టి
  కుత్తుకల్ మెలిద్రిప్పి కోయు చుండ
  కుడిచేత ఖడ్గంపు కొననుండి కారుచు
  నెత్తుటి ధారలు నెగడు చుండ
  డాచేత మూకుడు సాచి రౌద్రమ్ముగా
  రుధిరమ్ము వట్టి తా గ్రోలుచుండ
  ఆపలేక శివుం డడ్డదిడ్డము దూరి
  కాళ్ళ క్రిందుగ పడి కనలు చుండ

  దుర్నిరీక్ష్య తేజోమూర్తి దురితదూర
  దుర్గ మాయమ్మ కలదు ప్రాదుర్భవించి
  మమ్ము కాపాడు చున్న మా మాతృమూర్తి
  దలచి కుల్లూరు పోలేరు తల్లి గొలుతు .
 2. భూమి తత్త్వాత్మిక పోలేరుతల్లికి
  పసుపు కుంకుమ గంధ ప్రతతు లిడుదు
  ఆకాశ తత్త్వాన నలరు మా యమ్మకు
  నలరుల దండల నలర నిడుదు
  వాయు తత్త్వాత్మికై వరలు మా తల్లికి
  అగరు ధూపముతోడ హారతిడుదు
  వహ్ని తత్త్వముతోడ వసియించు మాతకు
  దేదీప్య సందీప్త దీప మిడుదు

  అమృత తత్త్వాన వెలుగు మా అమ్మవార్కి
  ప్రీతి పొంగళ్లు నైవేద్య మిడుదు
  సర్వ తత్త్వాత్మికై వెల్గు సకలజనని
  కొనర తాంబూల తదితర ప్రణతు లిడుదు .