సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

13, అక్టోబర్ 2016, గురువారం

అమ్మకు విన్నపం .....


మంచేదో తెలుసు
అయినా ఆచరించడానికి తగిన సత్య సంధత లేదు
చెడేదో తెలుసు
అయినా చెడుతో పోరాడడానికి తగిన మనో నిబ్బరం లేదు
మోస మనీ తెలుసు
అయినా నివారించడానికి తగిన నిబధ్ధత లేదు
స్వార్థ మనీ తెలుసు
అయినా విడనాడడానికి తగిన మానసిక సంసిధ్ధత లేదు
బ్రమ యనీ తెలుసు
అయినా బైట పడడానికి తగిన ధైర్యం లేదు
హింస అనీ తెలుసు
అయినా పరిహరించడానికి తగిన సౌమనస్యం లేదు
అన్యాయమనీ తెలుసు
అయినా ఎదిరించడానికి తగిన న్యాయ శీలత లేదు
దుర్మార్గ మనీ తెలుసు
అయినా వదిలి పెట్టడానికి తగిన సౌశీల్యం లేదు
అజ్ఞాన మనీ తెలుసు
అయినా జ్ఞానం వైపు పయనించడానికి తగిన సంస్కారం అలవడడం లేదు
       తర తరాల మానవ మేథస్సు పండించిన
       వేదాలు , ఉపనిషత్తులు, పురాణాలు , ఇతిహాసాలు , శాస్త్రాలూ –
       తదితర విజ్ఞాన(?)భాండాగార మంతా
       తెలుసు కోడానికేనా ?
       ఆచరించడానికి కాదా ?
          మనిషిని మనిషిగా గౌరవించడానికి కాదా?
          జ్ఞానం స్వార్ధానికి ఉపయోగించుకోవడానికేనా?
          మనిషిని బ్రమల్లో ముంచి మేధావులు - వాళ్ళ పబ్బం గడుపుకోవడానికా?
     
          మంచీ – చెడూ తేడా తెలుసున్న మేధో వర్గం చెడు వైపే మొగ్గు తున్నదెందుకని ?
అమ్మా !  దుర్గమ్మ తల్లీ !
‘ విజయ దుర్గ ‘ వైన నిన్ను
తర తరాలుగా కొలుస్తున్న మా ‘ బుధ్ధి ‘ కి
‘ చెడును ఎదిరించే పోరాట పటిమనూ ,
మంచిని ఆచరించ గల ‘    ‘ సత్తానూ ‘ ప్రసాదించు తల్లీ !
       


11, అక్టోబర్ 2016, మంగళవారం

అమ్మ సందేశం .....

చెడుపై కడదాకా యీ
పుడమిని పోరాడి దుర్గ  పున్నెపు ప్రోవై
కడుకొని మంచికి విజయము
గడియించెను మార్గ దర్శిగా నిల్చి సదా .

చెడుపై పోరాడు డటం
చడుగడుగున విజయ దశమి సందేశ మిడున్
చెడుపై పోరాడుటయే
పుడమి జనులు దుర్గ గొలిచి పూజించు టగున్ .

ఏటేటా విజయ దశమి
పాటింతుము గాని  దాని పరమార్థమ్మున్
దీటుగ పాటించ గలుగు
నాట గదా ! విజయ దశమి నవ్యత దాల్చున్ .

మన దాకా వచ్చు వరకు
మనకేమీ పట్టనట్లు మనుట విడిచి , చెం
తన గల చెడునెదిరించిన
ఘనవిజయము వచ్చు మంచి ఘనమై నిలుచున్

అమ్మ చెప్పినదిది , నమ్మి  తనంతగా
నెవడు పూని  సత్య నిష్ట గలిగి
చెడును పట్టుపట్టి  చీల్చి చెండాడునో
వాని కండ నిలుచు  వచ్చి దుర్గ .

10, అక్టోబర్ 2016, సోమవారం

ఎవ్వార లీవిశ్వ .....

ఎవ్వార లీవిశ్వ మెంతేని నేర్పుతో
కడు మనోఙ్ఞముగ నేర్పడగ జేసె
ఎవ్వార లీసృష్టి కేడు గడయై నిల్చి
కాచి రక్షించునో కనుల నిండ
ఎవ్వార లీప్రాణు లే సంకటము లేక
చరియించ పాప సంహరణ చేయు
ఎవ్వార లీ ప్రజ కెంతేని విఙ్ఞాన
జ్యోతుల నందించి యునికి నేర్పు

ఆమె లలితా పరంజ్యోతి ఆమె దుర్గ
ఆమె శారద ఆమెయే ఆదిలక్ష్మి
అంతటను నిండి  తనయందె అంత నిండి
వెలుగు మూలపు టమ్మకు వేల నతులు .

9, అక్టోబర్ 2016, ఆదివారం

వర పరంజ్యోతి దుర్గమ్మ

కరుణా తరంగిత  కమనీయ దృక్కుల
చల్లంగ జూచెడి తల్లి దుర్గ
అమృతాంతరంగిత  విమల వాత్సల్యాల
దగ్గర దీసెడి తల్లి దుర్గ
వరదాభ యామృత కర సహస్రాలతో
అడిగిన విచ్చెడి మ్మ దుర్గ
కోటి సూర్య ప్రభలు కూడిన డెందాన
తమిదీర దీవించు తల్లి దుర్గ

కష్ట నష్టాది జీవితాంకములుగాని
భయ దరిద్రాది బాదర బంది గాని
ప్రజల దరిజేర కుండ దుర్గమయి నిల్చి
కాచి కాపాడు తల్లి మా కనక దుర్గ .


 మిరుమిట్లు గొలిపెడి  మెరుగు బంగారంపు
పచ్చని తనుచాయ బరగు తల్లి !
ముమ్మూర్తులకు , వారి మువ్వురు సతులకు
మూలపుటమ్మయి గ్రాలు తల్లి !
అమ్మ తనమ్ము బ్రంహ్మాండమ్ము నిండి  వె
లుంగ వాత్సల్యమ్ము లొలుకు తల్లి !
జీవ కోటికి మహా జీవనానందమై
అనురాగములు పంచు అమృత వల్లి !

 అమ్మ ! అమ్మల కమ్మ! మాయమ్మ! దుర్గ !
బిడ్డలను కాచి  రక్షించు ప్రేమ మూర్తి !
వర పరంజ్యోతి! దుర్గమ్మ!  వదలనమ్మ
పాద పద్మాలు - పట్టిన పట్టు వదల .