సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

17, అక్టోబర్ 2018, బుధవారం

ఫొటోలు -- అమ్మవారి ' ఆనంద నందన వనం ' -- కుల్లూరు

2 వ్యాఖ్యలు: 1. ఆనంద నందన వనమి
  దేనండీ! అమ్మవారిది సుమా మానే
  త్రానందమిదేనండీ
  ఆనందోబ్రహ్మ! రండి ఆస్వాదింపన్ !

  జిలేబి

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 2. రండి కందమ్మ చెప్పె రారండి , యిచట
  ఘనత యేముంది చెప్పండి , వనము
  అమ్మ దండి , కృషీవలుడు నమ్మదగిన
  వాడు ,' కాపు ',భక్తి గొలుచు వాడు ,రండి .

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు