సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

3, సెప్టెంబర్ 2018, సోమవారం

శ్రీకృష్ణజన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు


వలచిన రాధికా లలన కౌగిట జిక్కి
ప్రియమార నిలిచిన ప్రేమ మూర్తి
కొలిచిన రుక్మిణీ చెలువ భక్తికి జిక్కి
గుండెలో కొలువైన దండి మగడు
తలచిన గోపికా చెలుల రక్తికి జిక్కి
వశమైన యనురాగ వత్సలుండు
పిలిచిన దీనుల పిలుపు శక్తికి జిక్కి
పరుగున కాపాడు కరి వరదుడు

మంచి చెడులందు జీవించు మానవులకు ,
మార్గ నిర్దేశ మొనరించి , మంచి వైపు
నడువ , గీతోపదేశ మొనర్చి నట్టి
వాసుదేవ కృష్ణున కిదె వందనమ్ము .