సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

26, సెప్టెంబర్ 2015, శనివారం

ఏవేవో యుపద్రవములు రావచ్చు .....


చంద్ర గ్రహము   భూమి శక్తికి లోబడి

కక్ష్యయందు దిరుగు   గడచి రాదు

భూమి దరికి  వచ్చిపోవుటల్ సహజమే

దాని కక్ష్యలోని దారి యదియె

 

వెరపేల ?  చంద్రుడీగతి

వరభూమికి డగ్గరించి వచ్చు భ్రమణముల్

చిరపరిచితమే _ జ్యోతిష

వరులారా !  కీడటంచు పలుకగనేలా ?

 

చంద్రశక్తి  భూమిశక్తిలో నారవ

వంతుకూడలేదు   వగచనేల ?

పుడమిచుట్టుదిరుగు  భౌమ్యోపగ్రహమైన

చంద్రగ్రహము జూచి   జడువనేల ?

 

ఏవేవో యుపద్రవములు

రావచ్చునటంచు నిట్టి రాయిడి పెట్టే

ఏవంవిధ జ్యోతిష్యము

భావింపగ   వీరి తీరు భాదించు కడున్

 

బోడిగుండుకు మోకాల్కి  ముడిభిగించి

ముచ్చటలుజెప్పు జ్యోతిష్య  మూర్తులార

ఇంకనైన నసత్యాల వంకబోక

జనహితమ్ము కోరి  ఘన ప్రశంశ గొనుడు

 

విశ్వమంతయు నియతమమై విశదమైన

క్రమము పాటించు చుండ   బుధ్దిమతులు  తమ

బుధ్ధి పాటవమును  వక్రపోకడలకు

వాడు చుండుట న్యాయమా ?  వలదు వలదు.  

2 వ్యాఖ్యలు: