సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

19, ఏప్రిల్ 2017, బుధవారం

ఆవకాయ - అమరావతి

ఆవకాయ - అమరావతి
-----------------------------
భక్ష్య లేహ్య చోష్య బహువిథ భోజ్యాల
రుచులు చూచి చూచి రోత పుట్టి
నాల్క తుప్పు డుల్చు నవవిథ రుచి గూర్చి
తపము జేసె నొక్క ధార్మికుండు .

మంగళ గిరి ప్రాంతమునకు
చెంగట దిగి యతడు తపము జేయుచు నుండన్
రంగారు విపిన తలములు
క్రుంగంగా బారె నతని ఘోర తపమునన్ .

తపము బలము నింద్రు తాకెను , తనకేదొ
మూడె ననుచు నతడు ముగ్ధలైన
అప్సరోవనితల నంపె తపము గూల్చ
తలిరు బోడు లటకు తరలి రంత .

ఆమని యరుదెంచె నామ్ర తరువులన్ని
పూప పిందె బట్టి పొలుపు దాల్చె
రంభ కాయ గోసి రాగాల కారమ్ము
ఉప్పు పసుపు గూర్చి యూర బెట్టె .

మేనక ప్రియపడి మృదువుగా నందులో
నావ పిండి గలిపి చేవ గూర్చె
పప్పునూనె బోసె పరువాల యూర్వశి
రుచికి పడి ఘృతాచి లొట్ట సేసె .

అల్లంత దూరమందున
నుల్లము రంజిల్ల ' ఘాటు ' నోరూరించన్
కళ్లు దెరిచి వెళ్లి తబిసి
యల్లన రుచి చూచి తన్మయత్వము నందెన్ .

కొత్తావకాయ రుచి గని
తత్తర పడి తబిసి తపము ధన్యత గాంచన్
బిత్తరు లందరను గూడి
చిత్తము రంజిల్ల విడిది చేసెను తోటన్ .

పోయిన భామలు రాలే
దేమయినదొ యంచు నింద్ర దేవుడు వెదుకన్
ధీ మహితులు సురలందరు
భూమికి దిగి వచ్చి చూడ ' బొమ్మ ' కనబడెన్ .

తబిసి తలిరు బోళ్లు తనివార కొత్తావ
కాయ రుచులు గొనుచు కన బడి రట
దేవ గణము గూడి దేవాధిపతి గూడ
వచ్చి చేరి రుచికి మెచ్చి నారు .

ఆవ కాయ రుచికి యమరులు పరవశం
బంది స్వర్గ సీమ మరచి నారు
అచటె యుండి పోయి ' రమరావతి ' యనంగ
' నాంధ్ర రాజధాని ' యయ్యె  నేడు .

17, ఏప్రిల్ 2017, సోమవారం

మా కుల్లూరు -- 15

మా కుల్లూరు -- 15
---------------------
బలిజ కులము దొరలు , పలు ' గృహనామా 'ల
వాళ్ళు , కలిమి బలిమి గలిగి యిచట ,
సకల సంపదల , ప్రశాంత జీవనమును
గడపి నారు , నాటి కాల మందు .

తల్లి తరపు వాళ్ళు  , తగని పౌరుష గాళ్ళు ,
' తోట ' వాళ్ళు , మాకు తొలి గురువులు  ,
విద్య లందు గాని , విఙ్ఞానమున గాని ,
పధ్ధ తందు గాని బహు విదురులు .

' లక్కాకుల ' వాళ్ళ బలము
తక్కుంగల వాళ్ళ కంటె తగ నెక్కువ గా
లెక్కకు మిక్కిలి యుందురు
పక్కాగా చతుర వచన పటిమలు గలుగన్ .

' మాదాసు ' వాళ్ళు చదువుల
ప్రాథాన్యత సంపదలును భక్తియు గలుగన్ ,
' యాదాల ' వాళ్ళు గ్రామా
మోదముగల ప్రముఖులు , పుర ముఖ్యులు , మరియున్ ,

కార్య దక్షులు ' నలగండ్ల ' వాళ్ళందరు ,
' అందె ' వాళ్ళు సంప దందు ఘనులు ,
' చీర్ల ' వాళ్ళు ప్రతిభ శీలురు , మరియు ' రే
చర్ల ' వాళ్ళు బుధులు సర్వ విథుల .

' దరిమడుగు ' వాళ్ళు పండితుల్ , ' దర్శి ' వాళ్ళు
తీర్పరులు , ' సాదు ' వాళ్ళు ప్రదీప మతులు ,
ఘనులు ' దారము ' వాళ్ళు ప్రాకట యశముల ,
' అచ్యుతుల్ ' ఘనులు వివిథ కళాత్మ కతల .

వ్యాపార కళా దక్షులు
చూపుల ' కంబాల ' వాళ్ళు ,  ' సుంకర ' వాళ్ళున్
ప్రాపు వహించిరి , హిత ని
క్షేపాలు ' సుసర్ల ' వాళ్ళు  , ' శీలము ' వాళ్ళున్ .

16, ఏప్రిల్ 2017, ఆదివారం

మా కుల్లూరు -- 14

మా కుల్లూరు  -- 14
----------------
పోలేరమ్మకు ప్రక్కన
నాలో నొక గుడియు నుండె , నంకమ్మది , యే
కాలముదో , పాడయ్యెను ,
శ్రీలొలుకగ దాని గట్టె శేషయ్య కడున్ .

ఎగువ పాళె మందు భగవతి మహలక్ష్మి
కొలువు దీరె మహిమ గలుగు తల్లి
అచటి భక్తులెల్ల రామెకు కైంకర్య
మొనర జేయు చుంద్రు ఘనము గాగ .

చెరువుకు కోటకు మథ్యన
పరమ శివుని గుడి గలదు , శివార్చన పరు లా
వర రాజాన్వయు లెవరో
చిరకీర్తులు గట్టి రెపుడొ , శిథిలం బయ్యెన్ .

అదిగొ శివుని గుడిని యాదాల కృష్ణయ్య
పట్టు బట్టి మరల గట్టి నాడు
భక్త తతులు వచ్చి పరమేశు పూజలు
జరుగు చున్న వచట చాల ఘనము .