సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

21, మార్చి 2017, మంగళవారం

ఇది వసంత హేల .....
భూమీ తలమును  రంగుల
ఆమని ముంచెత్తె , చివురుటాకులెరుపులో
పామిన శ్యామలమయ్యెను ,
ఏమని వర్ణించ వచ్చు నీ వని  యమునన్ .

నిండుగా పూచి  పొగడ  వన్నియలు వోవ
దరిసి నాధుని కైసేయ దండ గ్రుచ్చి
మురిసి రాధిక మాధవుముందు నిల్చి
గుండెలకు గుండెలానించి దండ గూర్చె .

మోదుగ పూగుత్తిని గన
మాధవునికి రాధమీద మనసు దవిలి , బిం
బాధరి మోవికి వంశీ
మాధుర్యపు కేళి పంచి మరులొలికించెన్ .

బృందావనమున గోపీ
బృందముతో కృష్ణు డాడె , బింబాధరులున్
బందీలై మాధవునికి
సంధించిరి సరస మధుర  సరి సమరమ్ముల్ .

ఇది వసంత హేల , యిల కెన్నిరంగులో
ప్రకృతి కన్య పూచి పరవశించె ,
ఇందు బ్రతుకు మనిషి కెందుకో  ప్రకృతితో
పాలు పంచు కొనుట పడుట లేదు . 

14, మార్చి 2017, మంగళవారం

మా కుల్లూరు - 6

మా కుల్లూరు
***********
ఇందు నందున రాముని మందిరాలు
ఊరి కుత్తర దక్షిణ పూరు లందు
రెండు గల వెందుకో ? వితర్కించి చూడ
తెలిసె నొక గుట్టు , చెప్పెద తెలిసి నంత .

కొండొక సైన్య పటాలం
బుండిన కోటున్న దిచట , పూర్వము బలిజల్
దండి మగలు రౌతులుగా
నుండి రని మొదట వచించి యుంటిని దెలియన్ .

యుధ్ధ విద్యల నేర్పించ నుధ్ధతులను
గురువులను దెచ్చి విద్యల గరపు వారు
సాము గరిడీలు నేర్పగా సగము సగము
పంచుకొనిరిట్లు పురమును పట్టు కొరకు .

నల్లంగు వాళ్ళ బడియని
అల్లాగునె వెంకయబడి యని పేర్లరయన్
యెల్లన్ విద్యల నేర్చిరి
కుల్లూరున పిల్ల లెల్ల కోవిదు లవగా .

బడులు గుడులౌను దశరాకు , ప్రభలు గట్టి
రామ లక్ష్మణ సీత విగ్రహము లొనర
దీర్చి , పురవీథులందున జేర్చి , యచట
సాము గరిడీలు ద్రిప్పుట నీమ మిచట .

పిల్లలకు తాము నేర్పిన విద్యలెల్ల
సాము గరిడీలతోటి విస్మయము గదుర
తనరి జేయంగ విద్యా ప్రదర్శనముల
ఊరు ఊరంత ఉర్రూత లూగు చుండు .

యుధ్ధ విద్యలు కొలువైన యూరు గనుక
సైన్యమున రౌతులై యున్న చదురు గనుక
సాము గరిడీల పోటీలు సాగు చుండు
ముచ్చ టొకనాడు కుల్లూరు పురము గనెను .

రాజ్యములు కోటలును సైన్య రావడులును
పోయె , నిరుగడ బడులు రూపులను మాసి
రామ మందిరా లయ్యెను , రామణీయ
కముగ దశరా మహోత్సవ కాంతు లొనరె .

నాకు దెలిసియు దశరాకు నవమి నాడు
కత్తి కర్రల పోటీలు గలవు , విజయ
మందిన వారికి తగు బహుమతులు గూడ
ఇచ్చు ముచ్చట జూచితి నిచట నేను .

దశరా యుత్సవము లనిన
దశ దిశలకు పేరు గాంచి తా కుల్లూరిన్
విశదంబుగ నేనుగుపై
ప్రశస్తముగ రామచంద్ర ప్రభు డూరేగున్ .

కుల్లూరి బలిజ వంశము
విల్లమ్ములు దాల్చి యుధ్ధ విద్యల నేర్చెన్ ,
బల్లేలు పటాకత్తులు
మొల్లమ్ముగ నింట నింట మూల్గుచు నుండెన్ .

మా కుల్లూరు - 5

మా కుల్లూరు
***********
అచ్యుత స్వామి గుడిప్రక్క నప్పు డెపుడొ
ఎవరు నిర్మించిరో గాని యెరుక పడదు
చెన్న కేశవ గుడి చాల శిధిలమయ్యె
విగ్రహము కూడ లేదు , పోవిడిచి రటులె .

బలిజలకు చెన్న కేశవు డెలమి కొలుచు
దైవమై గ్రాలు గాన ప్రాధాన్య మెరిగి
పూని గంగాధరం గారు భుజము మోపి
తలచి నిర్మించె క్రొత్తగా ధార్మి కుండు .

దేవ దేవుండు దేవేరు లీవిథముగ
దివ్య మంగళ మూర్తులై తీరి నిలువ
నెంత పుణ్యంబు జేశామొ యిచట బుట్టి
చెన్న కేశవ స్వామికి సేవ చేయ .

మా కుల్లూరు - 4

మా కుల్లూరు
***********
శ్రీ భూ దేవేరులతో
వైభవముగ నచ్యుతప్ప వరదుడు వెలుగున్
శోభాయమానముగ , నీ
ప్రాభవ మే యూర గనము , వైష్ణవ మూర్తిన్ .

ఎప్పుడు నిర్మించిరొ ! ఆ
చొప్పులు దెలియంగ రావు , శుభ గోపురమున్
ఒప్పుగ నిర్మించె ఘనుడు
గొప్పగ నీ గుడికి తోట గురుమూర్తి యనన్ .

ఎంద రెందరొ భక్తులీ మందిరాన్ని
పూని జీర్ణోధ్ధరణ జేసి , పుణ్య ఫలము
నందినా రచ్యుతుని మనోఙ్ఞ నయన లస
దృక్కులు బడి తడిసి వినుతింప బడిరి .

వారిలో మాయూరి ప్రముఖులు మాదాసు
గంగాధరం గారు కడు ప్రధములు ,
దరిమడ్గు కామయ్య తలకెత్తుకొని కార్య
భారమ్ము వహియించె భక్తి గదుర ,
నాటి దేవాదాయ మేటి కమీషనర్
అనుమతు లిచ్చిరి , ఘనులు , వారు
మా యూరి యల్లుడు , మహిత యశులు , బాల
సుబ్రహ మణ్యము శుభ ప్రథముగ

దీని పూజాదికములకు పూని , పెను శి
లేశుడు తగు వెచ్చము లిడు , నింక నొకరు
అందె చెన్నప్ప శెట్ఠిగా రందు కొంత
ట్రస్టు రూపాన ఖర్చుకు వ్రాసి నారు .
13, మార్చి 2017, సోమవారం

మా కుల్లూరు - 3

మా కుల్లూరు
***********
అచ్యుత స్వామి మా కండ దండగ నిల్చె
శ్రీదేవి భూదేవి చేరి కొలువ
వక్షస్థలముపైన వరలక్ష్మి నివసింప
నిలువెల్ల తోమాల నిలిచి మెరయ
శంఖ చక్రాలతో శార్ఙ గదాదండ
భూషణాలంకృత మూర్తి యగుచు
గరుడుండు పాదాల కడ కొలువుండగా
మోహనాకారమ్ము ముద్దులొలుక

ఆరడుగులు మించి నిలిచి , చేర వచ్చి
మ్రొక్కు కున్నట్టి భక్తుల మ్రొక్కు దీర్చ
మహిత రమణీయ దివ్య ధామమ్ము నందు
కొలువు దీరెను కుల్లూరు నిలయు డగుచు .

మా కుల్లూరు 2

మా కుల్లూరు
***********
విజయ నగర రాజ్యములో
మజరా మా కుల్లూరు గ్రామ మద్భుత రీతిన్
అజరామరమై వెలిగెను
ప్రజలెల్లరు కలిసి మెలిసి బ్రతికిరి ఘనతన్ .

కొండొక సైన్య పటాలం
బుండిన కోటున్న దిచట , పూర్వము బలిజల్
దండి మగలు రౌతులుగా
నుండిరట , విజయనగర నియుక్తాధిపతై -

కొండమురుసు ప్రభువు కుల్లూరు నిర్మించె
చెరువు ప్రక్క సకల శ్రీకరముగ
కొలని ప్రక్క నున్న కొల్లూరు , కుల్లూరు
గాగ మారె కాల క్రమము లోన .

12, మార్చి 2017, ఆదివారం

మా కుల్లూరు - 1

మా కుల్లూరు
***********
మా కుల్లూరు పురాధి దేవత సదా మాక్షేమ ముల్గోరుచున్
రాకాచంద్ర మనోఙ్ఞ ధీధితులతో రాజిల్లు పోలేరు తా
పోకార్చున్ కడ గండ్లు రోగములు రేపున్ మాపు మా యూరికిన్
చేకూర్చున్ మహనీయ శోభనములన్ చెన్నొంద రక్షించుచున్ .

ఉత్తరాన పెన్న , ఊరికి పడమట
చెరువు , చెరువు వెనుక ధరణి ధరము ,
దక్షిణాన చేలు , దర్శింప దూరాన
పెనుశిలేశు డుండు పెన్నిధి వలె .

నాల్గు దిశల బలము నైసర్గి కమ్ముగా
కలిసి వచ్చి వాస్తు ఘనత దాల్చి
చదువులందు సిరులు సంపదలందున
చుట్టు పట్ల ప్రజల స్తుతులు బొందె .

సువిశాలమైన వీథులు
నవవిథ కులాలవాళ్ళు నవ్యత లొలుకన్
ప్రవిమల ప్రశాంత ప్రకృతిని
రవి కిరణము వోలె వెల్గు రాజస ఠీవిన్ .

10, మార్చి 2017, శుక్రవారం

పద్యం - పరమార్థం

                           పద్యం - పరమార్థం
                            *************        
                 
వచనం గుర్తుంచుకోవడానికి వీలవదు . మనస్సు
నాకట్టు కుంటే పద్యం హత్తుకు పోతుంది .పలు
సందర్భాలలో ఉదహరించ బడుతుంది .
వచనంలో లేని ' నడక - లయ ' పద్యాన్ని గుర్తుం
డేలా చేస్తుంది . వచనంలో లేని ' స్వారస్యం ' పద్యంలో చూపించ వచ్చు . శబ్ద అనువృత్తులు
శోభను కూర్చి పద్యాన్ని మనోఙ్ఞం చేస్తాయి .
తెలుగు వాళ్ళు ఇప్పటికీ సుమతి , వేమన శతకాలనూ , భాగవత పద్యాలనూ నెమరు వేసుకుంటుంటారంటే పద్యం సరళంగానూ ,
చదువగానే అర్థమయ్యేలా ఉండబట్టే జనం
లోకి అమితంగా చొచ్చుకు పోయినవి .
' మేం పండితులం , మామూలు జనం కంటే
మాకు రెండేసి తలలున్నాయి ' అనుకోబట్టే
పద్యానికి జనం దూరమయ్యారు .
పద్యాన్ని సరళం చేసి , చదవంగానే అర్థమయ్యే
భాషలో రాస్తే , జనానికి చేరువౌతుంది . ఔత్సాహి
కులు రాయడానికి కూడా ముందుకు వస్తారు .
తెలుగు పద్యం కలకాలం వర్థిల్లుతుంది .
పద్యం రాయడానికి ఎవడైనా ముందుకొస్తే
ఈపదం గ్రామ్యం , ఈపదం వ్యాకరణ విరుధ్ధం ,
అని బెదరగొట్టేస్తున్నారు . అమ్మో , ఇది మనకు అచ్చుబాటయ్యే విషయం కాదు ,ఇదిపండితులకు
సంబంధించింది . - అని ఔత్సాహికులు మథ్యలోనే వదిలేస్తున్నారు .
సోషల్ మీడియా వల్ల జనంలో చాలమంది రచనల పట్ల , ముఖ్యంగా పద్యం పట్ల ఆకర్షితులౌతున్నారు . వారికి సహకరించాలి గాని , తమ శషభిషలతో అవమాన పరచడం పండితులకు భావ్యం కాదు .
వాడుకభాష పారుటేరు . మార్పు జీవద్భాషకు సహజం . మారిన మార్పును నమోదు చేసేందుకే వ్యాకరణం . పిడికెడు మంది పండితులు తలలూచడమే భాషకు ప్రయోజనం కారాదు . జన బాహుళ్యం లోకి చొచ్చుకు పోతేనే ఏదైనా బ్రతికుండేది .
పూర్వకవుల వాడుక భాష కూడా గ్రాంథికమే . మనం గ్రాంధికం మాట్లాడడం లేదే .
శిష్ట వ్యావహారికం కూడా పద్యంలో పనికి రాదా ?
అసలు తమరు రాసే పద్యాలు చదువరులకు
అర్థం కాక పోతే రాసేదెందుకు . మరీ విచిత్రంగా
కొందరు తాము రాసిన పద్యంలోని పదాలకు టీకా , టిప్పణి రాసుకుంటున్నారు .
చేయుచూ , చేస్తూ అని రాయకూడదట . అది వ్యావహారికం , చేయుచున్ అని గ్రాంధికం రాయండని ఆదేశిస్తున్నారు .
కాస్తయినా అనకూడదట , కొంతయినా అనాలట .
వల్ల అనకూడదు వలన అనాలి . ఇలా శిష్ట వ్యవహారాలుకూడా
పద్యంలో కూడదట . అడిగితే , మావి
సాంప్రదాయిక తులసివనాలంటారు .
నా భాదల్లా, సోషల్ సోషల్ మీడియాల పుణ్యం
వల్ల పద్యం రాయడం నేర్చుకోవడానికి చాలమంది ఔత్సాహికులు ముందుకు వస్తున్నారు . వారికి
సహకరించండి . పద్యాన్ని కనీసం కొన్ని తరాల
వరకైనా మననీయండి .
ఇక , నావిషయం -
తమరనుకుంటూండవచ్చు . ' వీడికేం తెలుసు ఛందస్సు , వ్యాకరణం - వాటి గొప్పతనం , వీడు
కూడా భాషను గూర్చి మాటాడే వాడా ' - అని .
నేను విద్వాన్ , పండిత శిక్షణ , MA , B ed , ఇంకా
అనేకం చదువుకున్న వాణ్ణి . ఛందో వ్యాకరణ భాషాశాస్త్రాలు పఠించిన భాషా , సారస్వతాభి
మానిని . 38 దేండ్లు ఉపాధ్యాయ వృత్తి నెరపిన
వాణ్ణి . కానీ , పండితాహంకారం కానీ భేషజం కానీ
దరిజేరనీయను . వినయం అలంకారం గా బ్రతికిన
వాణ్ణి .
భాష పుట్టింది జనబాహుళ్యం నాలుకల మీద .
పండితుల మెదళ్ళ నుండి కాదు .
పద్యాన్ని పలువురు చదివేలా , రాయడం నేర్చు
కునేలా ప్రయత్నిద్దాం .


8, మార్చి 2017, బుధవారం

తల్లీ ! వందనము .....

ఇల్లు పిల్లల బాధ్యతల్ యెల్ల వేళ ,
ఇప్పుడో , వీటితో పాటు యింతులు మరి
పట్టి రుద్యోగ భాద్యతల్ , భారతీయ
మహిళ మహిమాన్వితా మూర్తి , మాన్య చరిత .

మగనికిని పిల్ల లత్త మామలకు జేసి
 మరల నుద్యోగ భాద్యతల్ , మగుడ ' నిల్లు-
పిల్ల '  లిదె ' తనలోక ' , మీతల్లి పనులు
వేకువన లేవ నేరాత్రి వేళొ తీరు .

ప్రొద్దెక్కి నిద్ర లేచును
తద్దయు లేటైనదంచు తద్ధిమి తకతోం
ఒద్దిక లేదేనాడును
బుద్ధి యెపుడు గలుగు నిట్టి పురుషుడికమ్మా !

ఆఫీసు నుండి యింటికి
సాఫీగా రాడు సారు , చాల పనులహో !
తాపీగా పదకుండుకు
పాపలు నిదురోయినాక , పరుగున వచ్చున్ .

ఇట్టి మగవాళ్ళ నదుపులో బెట్ట , దిన ది
నమ్ము పోరాడి సంసార నౌక నొడ్డు
జేర్చు నోరిమికి సలాము జేతు మమ్మ !
తల్లి ! మాకు ' నీవే ' కల్ప వల్లి వమ్మ !

2, మార్చి 2017, గురువారం

కేవలం కాముకులు .....

సృష్టి స్థితి లయ కారకుడై
విశ్య మంతటను వ్యాపించి యున్న
జగన్నాధుడైన
ఆ పరమేశ్వరుడు  - విశ్వ ప్రేమికుడు .
పరమేశ్వర సృష్టి యైన
విశ్వాంతరాళంలో
కొంత భాగమైన మనభూమిపై
జీవించే సమస్త జీవరాశి
కాధార భూతుడైన
కర్మ సాక్షి
శ్రీ సూర్య నారాయణుడు -  జీవ ప్రేమికుడు .
భూమిపై విస్తరించిన
సమస్త జల తరు గిర్యాది వనరుల ద్వారా
జీవాన్ని పొదివి పట్టుకొని కాపాడు
ప్రకృతి మాత  - పృధివీ ప్రేమికురాలు .
ఆయాయి కాలాలలో అవతరించి
పుడమి జనుల నుద్బోధించి
మానవ జాతికి మార్గ నిర్దేశం చేసి
సజీవంగా మానవ జాతి హృన్మందిరాలలో
కొలువున్న ప్రవక్తలు  - మానవ ప్రేమికులు .
సృష్టి ధర్మాచరిత
సహ జీవన మాధుర్యం నుండి
బిడ్డలను కని , పెంచి ,
అవ్యాజానురాగాన్ని పంచే
తలి దండ్రులు  - సంతాన ప్రేమికులు .
మానవులను
పశుత్వం నుండి వేరు చేసి
విజ్ఞానాన్నందించే
ఉపాథ్యాయ గురువులు - శిష్య ప్రేమికులు .
మానవ జాతి సుఖజీవనం కోరి
జీవిత మంతా
ప్రయోగ శాలల కంకితమై
క్రొత్త క్రొత్త ఆవిష్కరణల నందించే
సైంటిస్టులు  - మానవ మనుగడ ప్రేమికులు .
శారీరక , మానసిక దయనీయ స్థితిలో
తమ వద్దకు వచ్చిన
రోగులకు
స్వాస్థ్యాన్నందించే
వైద్య నారాయణులు - మానవారోగ్య ప్రేమికులు .
అడుగడుగున మానవ హితమే
మహోన్నతాశయంగా
జీవన యానం సాగించే
సాహితీ మూర్తులు ,
కళాకారులు ,
కార్మికులు ,
నిరంతర - జన హిత ప్రేమికులు .
కానీ , -----
పరమేశ్వరుణ్ణి కూడా
అసంబధ్ధ కర్మ క్రతువుల లోకి లాగి
జనం అమాయకత్వాన్ని ఆసరా చేసుకొని
అజ్ఞానాన్ని బోధించే అంధ విశ్వాసులు –
పరమేశ్వర నిబధ్ధమై
నిర్దుష్టమై
నిర్దిష్ట గమనంలో సాగే
విశ్వాంతరాళ
జ్యోతిశ్చక్రానికి
వక్ర భాష్యాన్ని కట్టి
పరతత్త్వంలోనే
చెడు వెదికే కార్తాంతికులు  -
నిరంతరం జన జీవనంలో ఉన్నామని
జనాన్ని భ్రమింప జేస్తూ
ప్రజా సేవలో తరిస్తున్నామని భ్రమింపజేసుకుంటూ
స్వార్థం తప్ప
జనహిత మెరుగని
నీతిబాహ్యులైన
యావత్ రాజకీయ నేతలు  -
పడుచు ప్రాయపు
ప్రలోభాల నధిగమించు
బలిమి లేక
మోహావేశాలకు
బానిసలై
పెడత్రోవ పట్టి
బాధ్యతలను విస్మరించే
యువతీ యువకులు  -
వీళ్ళంతా , -----
ఎప్పటికీ
ప్రేమికులు కాలేరు .
కేవలం
కాముకులు .


24, ఫిబ్రవరి 2017, శుక్రవారం

హర హర మహదేవ ! శంభో శంకర !
ఒల్లంత బూడిద వల్లకాడే యిల్లు
పాము లాభరణాలు భయద రూపు
ఏనుగు తోల్గట్టి యెద్దెక్కి తిరుగుటల్
దేవాధి దేవు డీ తీరు వెలుగు
ఢమరుక నినదాలు ప్రమదుల యరుపులు
శివమెత్తి యాడుటల్ చేష్టితములు
అంగాంగములు లేవు లింగమే రూపము
స్థాణువైనను పేరు జంగమయ్య

తల్లి ! పార్వతీ ! యిట్టి భూతాల మృడుని
మొదలు తుదియును లేని యీ భూత నాధు
నెట్లు భరియించినావు నీకేడ దొరికె ?
విష్ణు బ్రహ్మలు వెర్రులై వెదికి రేల ?


21, ఫిబ్రవరి 2017, మంగళవారం

నా ' తెలుగు ' వర్థిల్లాలి .

చిన్నూ ఇంద బనానా తిను
మామ్ నాకు బనానా ఇష్టం లేదు ఆపిల్ కావాలి
నాన్నా డాడ్ కి ఫోన్ చేసి చెప్తాన్లే ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేప్పుడు ఆపిల్ తెమ్మని . మా చిన్నూ గుడ్ బాయ్ ఈరోజు బనానా తింటాడు . అస్సలు మారాం చెయ్యడు ఓకే?
ఓకే ,  మామ్
దట్స్ గుడ్
                                             ****************
హలో బావ గారూ ఏవిటో ఈరోజు పొద్దుట్నుంచీ ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నా వల కలవడం లేదు. అంతర్జాలం అస్సలు తెరుచుకోవడంలేదు . సమస్యాపూరణం దుంగ లో సమస్య ఏవిచ్చాడో తెలిసి చావట్లేదు తవరి నిస్తంత్రీభాషిణికి పిలుపందించి తగలడదామనీ.....
హారినీ...రావుడూనువ్వటోయ్ అదేవిటోనోయ్ మా మేజోపరి భోషాణం పరిస్థితి కూడా అల్లానే తగలడింది . మూషికం చచ్చిందో కీలు పలక పాడయ్యీందో తెలిసి చావట్లేదు .
ఒరేయ్ అబ్బాయీఈ భోషాణంతో నేను పడ్లేనుఒక ఊరోపరి కానీ హస్తోపరి కానీ కొని తగలడరా అంటే వింటాడా మా శివుడు నిన్నకు నిన్న తెలుగేలా ఆంగ్లభాష తియ్య్డగనుండన్ అంటూ ఒహ వెటకారపు సమస్యనిచ్చి చచ్చాడా పెద్దమనిషి . దాన్ని పూరించలేక నాతలప్రాణం తోక్కొచ్చిందనుకో . ఈరోజేమిచ్చి తగలడ్డాడో మరి ! నేనూ అందుకేగా జుట్టు పీక్కుంటుండేది . ఆ శర్మగారి నిస్తంత్రీభాషిణికి చేసి తగలడు . తెలుసుకుని నాకూ తగలడు .
                                                   ****************
హలో వదినా ఈవినింగ్ సిక్స్ థర్టీకి మాటీవీలో వస్తుందే అదే ఈతరం ఇల్లాలు సీరియల్ మిస్సయ్యాను నిన్న . మా పక్కింటావిడ సుథేష్ణ లేదూతనిష్కలో బేంగిల్స్ కొనడానికి తీసుకెల్లిందిలే నాకైతే ప్రజెంట్ ట్రెండ్స్ తెలుసుననీ..... సర్లే సూర్య టీవీ కొన్నాడా సూర్య మదర్  ఒప్పుకుందా అసలేంజరిగిందోనని ఒహటే టెన్షన్ ఫీలవుతున్నాననుకో కాస్తంత డీటెయిల్డ్ గా నేరేట్ చెయ్యీ .
                                                     ****************
       భాష పారుటేరు . భాష జనబాహుళ్యానికి సొంతం . జనబాహుళ్య వినిమయమే భాషకు పరమప్రయోజనం . తరతరాలుగా మన తల్లిభాష మన తెలుగుభాష వర్థిల్లాలి .
      అరటి పండును బనానాగా ఆపిల్ ను సీమరేగుగా మార్చొద్దు . అరటిపండునూ ఆపిల్ నూ ఎట్లవట్ల వాడుకుందాం .
       ఓరుగంటినీ ఒంటమిట్టనూ ఏకశిలానగరాలుగా సంస్కృతీకరించి ,
చక్రాయుధుణ్ణి చుట్టుకైదువుజోదుగా తెనిగించినంత మాత్రాన వాడుకలోకితీసుక రాగలిగేరా ?
          రైలు రోడ్డు లాగే కంప్యూటర్ టీవీ ఇంటర్ నెట్ ఫోన్ ,
మొదలైన పేర్లను తెనిగించబోయి సంస్కృతీకరించి అంతర్జాలాలూ మూషికాలూ చెయ్యాల్నా !
మన భాషలో చేరి విరివిగా వినిమయమయ్యే ఇతర భాషల పదాలు ఎట్టివట్ల వాడుకోవడం మన భాషకూ మనకూ ప్రయోజనకరం . మాతృభాషపై కుహనా మమకారంతో ఆధునిక పరికరాల అసలు పేర్లను నకిలీ చేస్తే కృతకమై వికృతభాష తయారౌతుంది .
           అట్లనే వినియోగంలో ఉన్న తెలుగు పదాలకు బదులు  ఆంగ్లపదాలను వాడి వాటిని వాడుకలో లేకుండా చేయడం తరవాతి తరాలకు ద్రోహం చెయ్యడమౌతుంది .
            నా తెలుగు జాతికంతటికీ మాతృభాషా శుభాభినందనలు .

10, ఫిబ్రవరి 2017, శుక్రవారం

కూసింత పొగిడింత

మాకు పెద్ద దిక్కు  మహిత మేథో రాశి
పేరు తెలవ దైన పేర్మి గలదు
కలము పేరు గలదు వెలయు జిలేబిగా
అప్పు డపుడు వొగుడు దమ్మ ప్రాపు .

పెద్దల వల్ల కొంత తన పెద్దరికమ్ము  తదీయ పోడుముల్
పెద్ద తనాలు బాధ్యతలు పేరులు పెన్నిధి  సింగపూరునం
దుధ్ధతులున్ విదేశముల టూరుల - వన్నియు పర్సనల్ - ఇవే
మొద్దు - మహోన్నతంపు తన మూర్తియె మాకు సదా స్తవాంశముల్ .

ఆంగ్లాన్ని తెలుగున కలవోకగా చేర్చి
మాటల పేటల్లు మహిత శక్తి
ప్రాచీన నూతన ప్రముఖ సాహిత్యాల
వైధుష్యమున్న సంపన్న శక్తి
పద్యాలు వ్రాయుటే ప్రతిభయం చనువార్కి
పట్టు బట్టి జవాబు బలుకు శక్తి
వంకర బుధులకు పుంఖాను పుంఖాలు
బిట్టుగా వాతలు బెట్టు శక్తి

ఎదిరి నొడ్డి పోరాడు ప్రావీణ్య శక్తి
ప్రతిభ లన్నియు నొక్కచో పరిఢ విల్లు
విధుషి  ' మామి ' ని వినుతించి విశద పరచు
విధిగ ' కూసింత వొగిడింత ' యిది ముదముగ .

27, జనవరి 2017, శుక్రవారం

శ్రీ శ్రీనివాసా శ్రీవేంకటేశా .....

శ్రీ శ్రీనివాసా  శ్రీవేంకటేశా
ఇలవేల్పు నీవయ్య  ఇందిరా రమణా

కలియుగ దైవమై ఘనవైభవముతోడ
తిరుమల గిరులపై తిరముగా నిలిచావు /శ్రీశ్రీని/

దివ్య మంగళ మూర్తి దేదీప్యమానమై
భక్త కోటికి కనుల పండుగై వెలిశావు /శ్రీశ్రీని/

నిత్య కళ్యాణాలు పచ్చతోరణ ప్రభలు
అనుదినోత్సవములు అరుదైన సేవలు /శ్రీశ్రీని/

కోరిన జనులకు కొంగు బంగారమై
వరముల గుప్పించు వరదాన గుణశీల/శ్రీశ్రీని/

26, జనవరి 2017, గురువారం

రిపబ్లిక్ డే ఆకాంక్ష .....

సమాజంలోని ప్రతి వ్యక్తీ విధిగా నడుచుకోవలసిన ప్రవర్తనా నియమావళి ఏర్పడి , నడుచుకో గలిగితే ,

ఆర్థిక-సామాజికాంశాలో  సమ సమాజం ఏర్పడితే , 

ఆహారం-నీరు-ఇంధనం వినియోగంలో ప్రతి వ్యక్తీ వృథాను నివారించి క్రమశిక్షణ పాటించ గలిగితే ,

విద్యనూ-వైద్యాన్నీ అమ్ముకొనే సంస్థలు మూతపడే రోజొస్తే ,

పిల్లల్ని సక్రమంగా పెంచని తల్లి-దండ్రులను శిక్షించే రోజొస్తే ,

లంచం అడిగితే ఉద్యోగం ఊడుతుందని భయపడే రోజొస్తే , 

మార్కెట్ మాయాజాలాన్నిరూపుమాపే వ్యవస్థ రూపొందితే , 

పూర్తవ్వగానే ఉపాథి లభించే విద్యా విథానం వస్తే , 

మానసిక-శారీరక దుర్బలులను వృధ్ధులనూ గౌరవించి ఆదరించే సంస్కృతి అలవడితే ,

స్త్రీలనూ పిల్లలనూ హింసించే రాక్షసత్వం లేని పరిణత సమాజం ఏర్పడితే ,

ప్రజా సేవ పేరుతో ప్రజాధనం దోచుకోవడం వీలు పడని ప్రజాతంత్రం ఏర్పడితే , 

రాజనీతికీ-అవినీతికీ ఉన్న ఆత్మీయ బంధం తెగిపోతే , 

అనేక సామాజిక రుగ్మతలను అదుపు చేయాలంటే సంపూర్ణ మద్యనిషేథ మొక్కటే మార్గమని ప్రభుత్వాలు గుర్తించే రోజొస్తే ,

రచయితలూ, కవులూ, కళాకారులూ – సమాజం సజావుగా నడవడానికి అవసరమైన చైతన్యస్ఫూర్తినందించ గలిగితే ,

మెరుగైన జీవనం కోసం
ఆరోజొస్తే ఎంత బావుణ్ణు !

22, జనవరి 2017, ఆదివారం

రాముడే రాజుగా రక్షగా .....

రాముడే రాజుగా రక్షగా ప్రజలకు
త్రిజగాలు కొలిచేను త్రేతాయుగాదిగా

ఒక్కటే మాటగా ఒక్కటే శరముగా
ఒక్క సీతయె సతిగ యుగపురుషుడై నిలిచె /రాముడే/

దండ్రి కిచ్చిన మాట తలదాల్చి కడదాక
పడరాని యిడుముల పడియునూ విడువని /రాముడే/

అన్నగా తమ్ములకు ఆదర్శమూర్తిగా
మన్ననలు పొంది యీ మనుజులందరకు /రాముడే/

రావణుని చావుతో రామబాణము శక్తి
రామనామము శక్తి రాజిల్లె లోకాన /రాముడే/

తొలుత శ్రీరామయని పలుకులో రాతలో
పలుకక రాయక వెలయింప రేదియు /రాముడే/

పల్లెలా పట్నాల ప్రతి మందిరాలలో
కడగి సీతారామ కళ్యాణములు సేయ/రాముడే/

20, జనవరి 2017, శుక్రవారం

శిరిడిలో నొకసారి .....

శిరిడిలో నొకసారి  కురిసిన జడివాన
పెను తుఫానుగ మారె ,  జనులుజడిసి
ద్వారకా మాయిని  దరిసి సాయినిజేరి
రా  యన ' నిలు ' మని యాఙ్ఞ యిడెను ,
ఆగె వర్షము , ... ధుని యగ్నియు నొకపరి
పైకప్పు నంటెను , పరమ యోగి
తగ్గుమని యనగ తలయొగ్గె నగ్నియు
సాయి యోగివరుడు   సకల ప్రకృతి ,

పంచభూతాల శాసించు ప్రభలు గలిగి
ప్రకృతి భీభత్సముల నదుపాఙ్ఞ చేసి
ప్రాణులను కాచి రక్షించు ప్రభువయి జన
నతులు నుతు లందుకొంచు నున్నాడు భువిని .

సాయి సద్గురు సన్యాసి  సకల ప్రాణి
లోక విహితైషి  యోగి  ఆలోక మాత్ర
పంచభూతాల నదుపులో నుంచ గల్గు
ఖండయోగ సాధకుడు  బ్రహ్మాండ విదుడు .

కాళ్ళు చేతులు మొండెము కంఠము - లను
తుండెములు జేసి ఘనముగా ఖండయోగ
మొప్ప మరల నతికించి యెప్నటి వలె
సాధనము చేసె శ్రీసాయి సద్గురుండు .

కడుపు లోని పేగు లొడపున వెడలించి
బైట శుధ్ధి జేయు  పరమ యోగి
యోగ సాధన ఫల ముర్వి హితము కోరి
ధారవోసి  -  సాయి దైవమయ్యె .

కష్టముల నాడు తోడుగా కదలి వచ్చి
ఆపదలు బాపు  ఆ పరమాత్మ వోలె
ప్రజల పక్షాన నిలిచిన పరమ గురుని
దైవమని కొలుతురు సదా ధర్మ విదులు .


19, జనవరి 2017, గురువారం

తప్పేమి దైవాన్ని దశ దిశల దర్శించగా


తప్పేమి దైవాన్ని దశ దిశల దర్శించగా
గొప్పదనమిది భరత ఖండమందనాదిగా/తప్పేమి/
 
అవ్యయుని రూపాన నారాథ్యులై వెల్గు
దివ్య పురుషులు లేని దిక్కొకటి గలదా /తప్పేమి/
 
తీరు తీరుల గలరు దివ్యప్రభావులు
యెల్లెడల మనుజుల వెన్నంటి కాపాడగా /తప్పేమి/
 
కరుణాంతరంగు నీశ్వరుని దర్శింప
పంతమేటికి ఆ భాగవతులా సేవలో /తప్పేమి/
 
అరుదైన పరమాత్మసురుచిరా మూర్తిని
అరసి కొలువందగును ఆరాధ్యులందెలమితో /తప్పమి/

ఇందిరా రమణునీ హిమశైలజానాధునీ
ఇనకులేశునిగాని ఘనశ్యామునీగాని/తప్పేమి/
 
తిరుమలేశునిగాని శిరిడిసాయినీగాని
పరమాత్మ రూపాల పరిపరి దర్శించగా/తప్పేమి/

16, జనవరి 2017, సోమవారం

శ్రీసాయినాదా ! చేదుకోరా మమ్ము .....

శ్రీసాయినాదా ! చేదుకోరా మమ్ము
శ్రీయోగి రాజా ! చింతలను దీర్చరా /ఇల/

ఇలలోన కలలోన నెలవు నెలవులలోన
పలుకులో పాటలో పరమాత్మవూ నీవె

నీవు లేనీ చోటు నింగిలో నేలలో
నెలవులే లేవురా శ్రీసాయి రాజా !/ఇల/

పుడమిపై మొలకెత్తి పొలుపుగా వికసించు
రంగు రంగుల పూల రంగులోనూ నీవె /ఇల/

పిందెలై కాయలై ప్రియమార పండిన
మధుర ఫలముల లోని మధువులూ నీవే/ఇల/

జల జలా ప్రవహించు జలరాశియూ నీవె
తళ తళా మెరయు గిరి శిఖరమూ నీవె/ఇల/

వెలుగులు విరజిమ్ము విశ్వాంతరాళాన
వెలుగువై నీవుండ వెరపేమిరా మాకు/ఇల/

దారి నీవేయని దరిజేరినామురా
దారి జూపించి మా దిక్కుగా నిలుమురా/ఇల/

శ్రీసాయినాదా ! చేదుకోరా మమ్ము
శ్రీయోగి రాజా ! చింతలను దీర్చరా /ఇల/

శ్రీమంగళాకార ! చేరి కొలుతుము నిన్ను
శ్రీచిద్విలాసా ! సిరులివ్వరా మాకు  /ఇల/


15, జనవరి 2017, ఆదివారం

ప్రణుతింతు ప్రణుతింతు ప్రభు సాయి నాధా !

విని తరించితిమి నీ విమల బోధల సుధలు
ప్రణుతింతు ప్రణుతింతు ప్రభు సాయి నాధా

నిన్ను నమ్మిన వాళ్ళు నిజ జీవితాలలో
ఎదురైన కష్టాల నెదిరి గట్టెక్కుదురు      /విని/

కల్మషము లేని నీ కరుణా కటాక్షాల
తడిసిన యెల్లరు తరియించ గలరు     /విని/

చేతులు జోడించి నీ చెంత జేరిన వాళ్ళ
భద్రతల బాధ్యతలు భరియింతువీవు     /విని/

 మది మందిరములలో నిను నిలిపి నిశ్చింత
నెమ్మది హాయిగా నిదుర వోదుమురా     /విని/


14, జనవరి 2017, శనివారం

బాదరాయణ సంబంధం - కథ కమామిషు .....

కోరి ప్రేమించి పెండ్లాడి క్రొత్త జంట
పురము వీడ్వడి వేరు కాపురము బెట్టె
నంతలో చుక్కతెగి పడ్డ యట్లు దిగిరి
బండి గట్టుక వచ్చిన బంధు జనులు

వరుని వైపున వారని వధువు తలచె
వధువు వైపున వారని వరుడు తలచె
వస్తు చయముల సమకూర్చ వరుని వంతు
వండి వార్చంగ వడ్డించ వనిత వంతు

ఇష్ట మైనట్టి వన్ని వండించు కొనుచు
తినుచు త్రాగుచు బంధువుల్ దిరుగు చుండ
తీరికే లేదు పాపము తినగ ద్రావ
కూడి తలపోయ నింకేడ? క్రొత్త జంట

తిష్ట వేసిన బంధుల తీరు జూచి
చేరి తమలోన జంట చర్చించు కొనగ
తమకు వారికి నెట్టి బంధమ్ము లేమి
యెరిగి యడిగిరి , వారు జంకేమి లేక

‘ అయ్యొ! మా బండి చక్రాల కొయ్య గాని
అట్టె మీయింటి ముందున్న చెట్టు గాని
బదరికా వృక్ష సంబంధ మగుట, మనము
బాదరాయణ సంబంధ బంధువులము ‘

అనిరి, నివ్వెర పోయిరి వినిన జంట ,
పరగ నేబంధములు లేని బంధమునకు
చేరి యీమాట భూమి ప్రసిధ్ది గాంచె
బాదరాయణ సంబంధ బంధ మనుట
(బదరికా వృక్షము = రేగు చెట్టు)

------వెంకట రాజారావు .లక్కాకుల

చలికోర్వలేను రమ్మని .....

చలికోర్వలేను రమ్మని
చెలి పుడమి బిలువ కవోష్ణ శ్రీకరములతో
వలపు పరిష్వంగ సుఖము
వెలయించగ నినుడు భువికి విజయము చేసెన్ .

సుజన సృజన బ్లాగు  నిజ శుభాకాంక్షలు
బ్లాగు వీక్షకులకు  పాఠకులకు
మహిత పర్వ మందు మకర సంక్రమణ వి
శేష కాల సకల సిరులు గురియ .

5, జనవరి 2017, గురువారం

ముదిమి పైకొన్న .....

ముదిమి పైకొన్న  రోగాలు ముసురు కొనును
జరయు రుజయును తగ ననుజన్ములనగ
తగని చాపల్య మొకవైపు తగులు వడును
పరగ వృధ్ధాప్య మింకొక బాల్య మనగ .

ఆరు పదులు దాటు నాహార్య మిది , సగటు
శక్తి గోలుపడు విషాధ ఛాయ
నడువ భారమంత నడుము మోకాళ్ళపై
పడి భరించ రాని బాధ మోయ .

తినగ నభిలాషయే గాని  తిన్న దరుగ
దదియునుంగాక మాంద్య రోగాతిశయము
షుగరు బీపీలు వెనువెంట చుట్టు ముట్టి
బ్రతికి నన్నాళ్ళు వెన్నంటి వెతలు బెట్టు .

చెప్పినదె చెప్పి  విసుగు వచ్చేంత వరకు
కొడుకులును కోడలులు మూసుకో యటంచు
కసరు నందాక తన వీరగాథ లాప
బోడు ముసలా డిదంతయు ముదిమి వింత .

వయసులో కనరాని దైవమ్ము వచ్చి
చింతనకు చేరు తన శక్తి చెడిన పిదప
తనువు  తనవారు  తనమాట వినరు గాన
దైవమైనను నాలించు తన నటంచు .

1, జనవరి 2017, ఆదివారం

2017 క్రొత్త సంవత్సరంలో .....

కరుణించి ప్రకృతి సకాల వర్షాలతో
మెండుగా పంటలు పండుగాత !

సిరి సంపదలతో శ్రీమంతులై జనుల్
జీవన సౌఖ్యాల చేరువగుత !

ఆరోగ్య సౌభాగ్య మందరి దరిజేరి
ఆనంద పరవశు లగును గాత !

దైవ చింతనలతో ధార్మిక గార్హస్థ్య
బాథ్యతాయుతములు ప్రబలు గాత !

ప్రకృతి భీభత్సములు లేక , పాలక జన
పాలనా పీడనలు , యుధ్ధ భయము లేక
శాంతి చేకూరు గాత ప్రజలకు - మించి
రెండు వేల పదేడు మేలెంచు గాత !

3, డిసెంబర్ 2016, శనివారం

నీతిమంత పాలనా ప్రతిభ .....

శ్రీరామచంద్రుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ
ప్రభవించి నడిచిన భరత భూమి
వేదాది వాజ్ఞ్మయ విజ్ఞాన వీచికల్
పరిమళించిన పుణ్య భరత భూమి
బౌధ్ధాది మతముల వర బోధనామృత
ఫలములు మెక్కిన భరత భూమి
గాంధీ మహాత్ముని ఖడ్గమయి అహింస
దొరల చెండాడిన భరత భూమి

ఘనత వేనోళ్ళ బొగడంగ కనుల యెదుట
రాజకీయ రంగమున విరాజమాన
దక్షతలు గలట్టి మన ప్రధాని నీతి
మంత పాలనా ప్రతిభ రవ్వంత చాలు .