సుజన సృజన

సుజన సృజన
ఓం నమో సాయి నాధాయ

28, జనవరి 2012, శనివారం

సమస్యాపూరణలు


పసలేని పశువు కడివెడు పాల నొసంగున్
కసవును మెసవుచు బుధ్ధిని
పసలేని పశువు కడివెడు పాల నొసంగున్
వసుధను మొలిచిన గింజలు
వసువులు గురిపించు మానవాళికి - నరుడో???
మకర సంక్రమణము మతిని  చెఱచు
వచ్చి మనిషికి సద్బుధ్ది నిచ్చి తీర్చి
మార్చు'మకర సంక్రమణము'మతిని - చెఱచు
దురిత స్వార్థాది' పిదప బుధ్ధుల'ను - కాల్చి
మలినములు లేని 'బంగారు మనిషి' జేయు
భోగములకు పంట భోగిమంట
వర్ష హేమంతముల గల్గు వణుకు నుండి
కొంత తెరిపి గల్గు, భువికి సుంత తగ్గు
రోగ బాధలు, జనుల కారోగ్యభాగ్య
మొదవు, భోగములకు పంట భోగిమంట
సంగీతము విన్నవారు చచ్చిరి త్రుటిలో
రంగ దభంగ భయంకర
శృంగ మహోదధులు పొంగి చేలము దాటన్
చెంగట ప్రళయ సునామీ
సంగీతము విన్నవారు చచ్చిరి త్రుటిలో
ధర్మ విదులకు బూజ్యుడు త్రాగు బోతు
పాలకుల దోపిడీకి , పైవారి ముడుపు
లకును , జీతాలు , పెన్షనులకు , ప్రభుత్వ
పనులకును మద్య మాదాయ వనరు గాన
ధర్మ విదులకు బూజ్యుడు త్రాగు బోతు


సమస్యాపూరణలు


దైవ మనెడి పదము తద్భవమ్ము
ఆ పరాత్పరు పరమాత్మ తత్వపు సూచి
దైవ మనెడి పదము,తద్భవమ్ము
గాదు దయ్యము,భయ కల్పితమ్మయి పుట్టి
మనిషి తలను దూరి మతిని జెరచు
       
గణతంత్రమ్మనెడు మాట కల్లగ మిగిలెన్
  ప్రణతి ప్రణతి శ్రీ భారత
గణ తంత్రమ! నీకు నేడు కరములు మోడ్తున్
ఘనమెరుగని యల్పులకీ
గణతంత్రమ్మనెడు మాట కల్లగ మిగిలెన్
కడలి నీరంతయును నిండె కడవ లోన
వెళ్లె వేటకు మావతో పల్లె పడుచు
దూర మేగిరి సంద్రాన దొరక లేదు
చేప లేవియు, చింతించె పాప మిట్లు
'
నోరు దడుపంగ పనికి రా నేర విచటి

కడలి నీరంతయును,నిండె కడవ లోన
మంచి తీర్థము లొడ్డుకు మరల నెపుడు?
పైన సూరీడు మండె, నీవైన మొయిల !
కురిసి దాహార్తి దీర్చరా కూడ దేమి?
విఱుగ బండిన చేలను విడువ దగును
నకిలి విత్తన మోసాలు నమ్మిచెడిరి                                                                                          బొంది బోయి రైతన్నలు మునిగి ,నడ్డి
విఱుగ,బండిన చేలను విడువ దగును
కోరి పసులకు , దండుగ కోత కూలి
కోటికి పడగెత్తి కూడ కూటికి వగచెన్
దీటైన ప్రతిభ గల్గిన
మేటి కళాకారు డయ్యు మెచ్చక జనముల్
మాటున బడి మహిత కళా
కోటికి పడగెత్తి కూడ కూటికి వగచెన్
సమస్యాపూరణలు


గజ్జ లందెలు ఘల్లు ఘల్లన కావ్య కన్యక లాడరే

ముజ్జగంబుల నేలు సాయికి మ్రొక్కి పాటలు పాడరే
పజ్జ చేరి మహాను భావుని పాదపూజలు సేయరే
గజ్జ లందెలు ఘల్లు ఘల్లన కావ్య కన్యక లాడరే
సెజ్జ హారతు లియ్యరే యభి షేకముల్ పలు సేయరే

కాకులుకొంగలున్ మరియు గ్రద్దలుడేగలురాపులుంగులున్

 రాకు మహేంద్ర జాలమిది రాచిలుకా! కవికోకిలల్ మహా
పోకిరులమ్మలేనివిధముల్ వచియింత్రు-వసంతమేడ? మీ
కాకులుకొంగలున్ మరియు గ్రద్దలుడేగలురాపులుంగులున్
కేకలు వేయుటల్ వినవ? గింజలు లేక వనమ్ములెండగా

చెడుగుల తో దేశమెల్ల శ్రీకర మయ్యెన్

చెడుపై సమరమునకు దిగి
కడుకొని కవి శంఖమూది కవితల నల్లన్
కడు చైతన్యము నొందిన
చెడుగుల తో దేశమెల్ల శ్రీకర మయ్యెన్ 


మకర శేఖరుండు మమ్ము బ్రోచు

తనకు చిక్క కెవడు తప్పించు కోలేడు
కాల విధిని దాటు ఘనుడు లేడు
ఉత్తరాయణమున నుజ్జ్వలు డాదిత్య
మకర శేఖరుండు మమ్ము బ్రోచు  పాపులను బ్రోచులే భగవంతు డెపుడు

దారి తప్పిన బిడ్డలే తల్లి దండ్రి
మదిని మెదులుట జూడగా మనుజులందు
దారి తప్పిన వారిని దరికి జేర్చి
పాపులను బ్రోచులే భగవంతు డెపుడు  దారము రక్షింపుము సాధుతతి' నండ్రు బుధుల్
ఘోరము 'సాధువు'ల విథము
నేర ప్రపంచముల నేలు నేర్పరు లగుటన్
'
శ్రీరమణా! పృథ్వీ కే
దారము రక్షింపుము సాధుతతి' నండ్రు బుధుల్